JUDIKATURA

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 7 Cmo 501/2015

Postup při efektivním snížení základního kapitálu u akciové společnosti do obchodního rejstříku

Právní věty

  1. Tzv. jednofázový proces snížení základního kapitálu u akciové společnosti předpokládaný § 519 odst. 2 ZOK se uplatní jen u tzv. nominálního snížení základního kapitálu. Postup podle § 544 odst. 1, 2 ZOK povoluje snížit základní kapitál bez procedur chránících věřitele a oba zápisy se provedou společně.

    Ochrana potenciálních věřitelů není zajištěna jen zveřejněním (nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku, ale též předchozím zápisem usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

K věci: Soud prvního stupně rozhodl, že v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo XXX, se zapisuje v rubrice ostatní skutečnosti: Společnost S․ G. AG jako jediný akcionář společnosti K. P. A. a. s. rozhodla dne 18. 12. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti K. P. A. a. s. o částku 600 000 000 Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 900 000 000 Kč na novou výši základního kapitálu 300 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti K. P. A. a. s. se snižuje z důvodu snížení přebytku provozního kapitálu a současně ekonomicky nepřiměřené výše základního kapitálu, nepotřebné pro činnost společnosti, a účelem snížení základního kapitálu je tedy přizpůsobení výše základního kapitálu činnosti společnosti a jejímu rozsahu. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota akcií, jejichž počet je 100 ks, je 9 000 000 Kč na jednu akcii a bude snížena na jmenovitou hodnotu jedné akcie 3 000 000 Kč. Lhůta pro předložení akcií je stanovena na 30 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka ve výši 600 000 000 Kč, o kterou bude snížen základní kapitál, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti, obchodní firmě S. G. AG, a to ve lhůtě 15 dnů od splnění zákonných podmínek snížení základního kapitálu a jeho zápisu do obchodního rejstříku. Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci (výrok II.). V části změny jmenovité hodnoty akcií a výše základního kapitálu soud návrh zamítl (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu zapsal soud podle notářského zápisu NZ 689/2014. Dále uvedl, že navrhovatel se svým návrhem mimo jiné domáhal zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu a zároveň změny jmenovité hodnoty akcií a výše základního kapitálu. Poté soud citoval § 518 odst. 1 a 2 a § 519 odst. 1 a 2 ZOK. Soud uvedl, že zákon předjímá, že z dvoufázového postupu u obchodního rejstříku (nejprve zápis usnesení valné hromady a posléze zápis samotné nové výše základního kapitálu) se může stát spojením návrhu na oba zápisy proces jednofázový. Tomu však odporuje § 467 odst. 2 ZOK. Podle něj je podmínkou zápisu snížení základního kapitálu (tedy jeho nové výše) do obchodního rejstříku to, že věřitelům bude umožněno uplatnit jejich práva podle § 518 ZOK; první odstavec posléze zmíněného ustanovení však zahájení běhu lhůt pro oznamování věřitelům a na ně navazující uplatňování jejich práv spojuje se zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (nabytí účinnosti spojuje se zápisem usnesení valné hromady vůči třetím osobám) a jeho zveřejněním. Na základě výše uvedeného nelze podle rejstříkového soudu oba návrhy na zápis do obchodního rejstříku spojit, jelikož provedení prvního zápisu je předpokladem toho, aby se uskutečnily procedury, které podmiňují zápis druhý, proto soud rozhodl o zamítnutí návrhu v části změny jmenovité hodnoty akcií a výše základního kapitálu.

Proti usnesení soudu prvního stupně ohledně zamítavého výroku podal navrhovatel včasné odvolání. Uvedl, že navrhovatel se domáhal v souladu s postupem předpokládaným § 519 odst. 2 ZOK, aby soud zapsal do obchodního rejstříku usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu a současně novou, sníženou výši základního kapitálu. Podle § 467 odst. 2 ZOK je podmínkou zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku umožnění věřitelům uplatnění jejich práv podle § 518 odst. 3 nebo 4 ZOK. Z toho soud vyvodil, že lhůta pro oznamování rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu známým věřitelům a další povinnosti předpokládané v § 518 odst. 2 a 3 ZOK počíná běžet až po nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, tedy až po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Z uvedeného důvodu nelze podle názoru soudu oba návrhy na zápis do obchodního rejstříku (tj. návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu a návrh na zápis snížené výše základního kapitálu) spojit, jelikož provedení prvního zápisu je předpokladem toho, aby se uskutečnily procedury, které podmiňují zápis druhého návrhu. S tímto výkladem soudu však nemůže odvolatel souhlasit. Podle odvolatele je § 518 odst. 1 ZOK nutné interpretovat odlišně. Při akceptaci výše uvedeného názoru soudu by se stal § 519 odst. 2 ZOK, který umožňuje spojení návrhu na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, obsoletním, neboť situace explicitně předpokládaná tímto ustanovením by nikdy nemohla nastat. To znamená, že by vždy musel návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu předcházet návrhu na zápis nové výše základního kapitálu. To však vzhledem k existenci § 519 odst. 2 ZOK a postupu v něm předpokládanému zcela jistě nemohlo byt záměrem zákonodárce. Podle odvolatele gramatickým a systematickým výkladem § 518 odst. 1 ZOK je třeba dospět k závěru, že lhůta 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady je nejzazší možnou lhůtou, do kdy je představenstvo (společnost) povinno oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu známým věřitelům. To však nevylučuje možnost společnosti splnit podmínky k ochraně věřitelů předepsané v § 518 ZOK ještě před nabytím účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám. Navrhovatel tak oznámil rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu všem svým známým věřitelům, v tomto případě pouze společnosti Ch., a. s., jehož součástí byla výzva k přihlášení pohledávek ještě před tím, než nabylo toto rozhodnutí účinnosti zápisem do obchodního rejstříku. Současně zveřejnil v Obchodním věstníku dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Ve lhůtě podle § 518 odst. 3 ZOK nikdo z věřitelů neuplatnil své pohledavky vůči společnosti. Navrhovatel tak splnil všechny podmínky a dodržel všechny lhůty stanovené v § 518 ZOK, které předpokládá § 467 odst. 2 ZOK, aby se mohl uplatnit postup podle § 519 odst. 2 ZOK. Popsaným postupem tak byl naplněn smysl a podstata § 518 ZOK, tedy ochrana věřitele. Pouze v takovém případě, kdy povinnosti navrhovatele stanovené zákonem k ochraně věřitelů jsou splněny ještě před nabytím účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám, je potom možný postup, aby zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu a zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku byl spojen do společného návrhu, který předpokládá zákonodárce v § 519 odst. 2 ZOK. Odvolatel se proto domnívá, že postup, který zvolil, neodporuje zákonu ani jej žádným způsobem neobchází. Zvolený postup je v souladu se zákonem a soud měl do obchodního rejstříku na jeho návrh zapsat rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společně s novou, sníženou výší základního kapitálu. V opačném případě, pokud by byl postup navrhovatele nesprávný a názor vyslovený soudem v napadeném usnesení shledán správným, nelze postup podle § 519 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nikdy použít. Odvolatel navrhl, aby Vrchní soud v Praze napadený výrok změnil tak, že návrhu vyhoví.

Z odůvodnění: Vrchní soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Odvolací soud uvedl, že z obsahu předloženého spisu vyplývá, že navrhovatel (obchodní společnost K. P. A. a. s.) se svým návrhem domáhal mj. zápisu textu do ostatních skutečností, a to rozhodnutí jediného akcionáře společnosti K. P. A. a. s. ze dne 18. 12. 2014 o snížení základního kapitálu o částku 600 000 000 Kč, tedy z dosavadních 900 000 000 Kč na novou výši základního kapitálu 300 000 000 Kč (této části návrhu rejstříkový soud vyhověl), a dále zápisu změny v údaji akcie, a to výmazu dosud zapsané jmenovité hodnoty akcií 9 000 000 Kč a zápisu nové jmenovité hodnoty akcií 3 000 000 Kč, a zápisu změny v údaji základní kapitál, a to výmazu dosud zapsané výše základního kapitálu 900 000 000 Kč a zápisu nové výše základního kapitálu 300 000 000 Kč (tato část návrhu byla zamítnuta). Podle § 467 odst. 2 ZOK snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku jen tehdy, bude-li a) prokázáno uplynutí lhůty podle § 518 odst. 3 ZOK, nepřihlásil-li v této lhůtě svoji pohledávku žádný věřitel, b) prokázáno uspokojení pohledávky nebo její přiměřené zajištění, anebo účinnost dohody společnosti s věřiteli podle § 518 odst. 3 ZOK, nebo c) prokázáno přiměřené zajištění na základě rozhodnutí soudu podle § 518 odst. 4 ZOK. Podle § 518 ZOK představenstvo nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle odstavce 3 (odst. 2); věřitelé společnosti podle odstavce 1 mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace podle odstavce 2 požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností (odst. 3). Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky (odst. 4).

Z citovaného § 467 odst. 2 písm. a) ZOK vyplývá, že předpokladem pro zápis snížení základního kapitálu soudem je prokázání uplynutí lhůty podle § 518 odst. 3 ZOK. Ustanovení § 518 odst. 3 ZOK pro počátek běhu jedné ze zákonných lhůt odkazuje na odstavec druhý § 518 ZOK. To znamená, že aby se jednalo o „řádné“ druhé zveřejnění v Obchodním věstníku, od něhož se odvíjí lhůta stanovená v § 518 odst. 3 ZOK, musí být postupováno v souladu s § 518 odst. 2 ZOK. Ustanovení § 518 odst. 2 ZOK upravuje postup sloužící k ochraně věřitelů a je v něm stanovena povinnost zveřejnit dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu s výzvou pro věřitele. Zákonným předpokladem zveřejnění, a potažmo běhu zákonných lhůt, je předchozí zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Z výše citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že zákon při snížení základního kapitálu u akciové společnosti, podobně jako u zvýšení základního kapitálu, počítá s dvoufázovostí postupu zápisu snížení do obchodního rejstříku. Nejprve se zapíše záměr snížit základní kapitál – tj. usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu. Posléze se zapíše nová výše základního kapitálu.

Podle § 519 odst. 2 ZOK návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spojením návrhu na oba zápisy se tudíž proces stane jednofázovým. To však nedopadá na daný případ, jelikož v daném případě je provedení prvního zápisu předpokladem toho, aby se uskutečnily procedury, které podmiňují proces druhý. Ustanovení § 519 odst. 2 ZOK je nutné vykládat ve spojení s § 544 ZOK. V případech stanovených v § 544 odst. 1 ZOK – tj. snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty nebo za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty s limitací výše snížení – nemusí být dodržen postup podle § 518 ZOK k ochraně věřitelů, nemusí být tedy dodržen „dvojfázový proces“ snížení základního kapitálu. Jednofázový proces předpokládaný § 519 odst. 2 ZOK připadá v úvahu jen v případech tzv. nominálního snížení základního kapitálu, tedy pouze v případech stanovených v § 544 odst. 1 ZOK, kdy se povoluje snížit základní kapitál bez procedur chránících věřitele a oba zápisy se provedou společně; to však není posuzovaný případ. Výše uvedené závěry odvolacího soudu jsou v souladu i s odbornou právní teorií (viz komentáře k § 519 odst. 2 ZOK in Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013: „Ustanovení o možném současném návrhu na zápis usnesení valné hromady a návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze interpretovat samostatně, ale pouze ve spojení s ustanovením § 544 ZOK.“ a dále in Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014: „Přes výslovné svolení ve zde komentovaném odstavci proto nelze oba návrhy na zápis do obchodního rejstříku spojit, jelikož provedení prvního zápisu je předpokladem toho, aby se uskutečnily procedury, které podmiňují zápis druhý. Výjimkou z obecné úpravy, která naopak předvídá postup podle zde komentovaného odstavce, je § 544 odst. 2 druhá věta ZOK.“).

Při snižování základního kapitálu je nutné brát zvláštní zřetel na ochranu zájmů věřitelů. Jejich ochrana je však odvislá od toho, zda se v souvislosti se snížením základního kapitálu mění též hodnota majetku společnosti. Mění-li se, jedná se o tzv. efektivní (konstitutivní) snížení základního kapitálu. Pokud se při tom hodnota majetku nemění, jedná se o tzv. nominální (formální, deklaratorní) snížení základního kapitálu. Z logiky věci plyne, že v případě tzv. nominálního snížení základního kapitálu (tj. v případech stanovených v § 544 odst. 1 ZOK) není žádného důvodu chránit věřitele, protože nedochází k žádnému skutečnému snížení hodnoty majetku společnosti; akcionářům není poskytováno žádné plnění, tudíž potenciálním věřitelům nehrozí žádná újma (zhoršení jejich postavení). Naopak nezbytná je ochrana věřitelů v případě tzv. efektivního snížení základního kapitálu u akciové společnosti, kdy je vyplácena snížená částka základního kapitálu akcionářům, což může být na újmu potenciálních věřitelů. Ochrana potenciálních věřitelů však není zajištěna jen zveřejněním (nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku, ale též předchozím zápisem usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splněním této povinnosti informační a publikační povahy je zajištěna informovanost především neznámých věřitelů, tj. těch, jejichž pohledávky nejsou vedeny v účetnictví společnosti, ale také známých věřitelů. Upuštění od požadavku dvoufázovosti postupu při zápisu efektivního snížení základního kapitálu u akciové společnosti do obchodního rejstříku (znamenající zápis v první fázi jen záměru snížit základní kapitál) by znamenalo zkrátit legitimní očekávání (potenciálních) věřitelů spoléhajících na dodržení zákonnosti postupu (tj. dvoufázového postupu), což nelze připustit. U tzv. efektivního snížení základního kapitálu je totiž nutno na absolvování procedur chránících věřitele bezvýhradně trvat.

Odvolací soud konstatoval, že v daném případě nebylo doloženo, že byly splněny zákonné předpoklady pro vyhovění návrhu na současný zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu a zápis jeho nové výše a nové výše jmenovité hodnoty akcií do obchodního rejstříku, a proto podle § 219 OSŘ usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. jako věcně správné potvrdil.

Poznámka: Rozhodnutí je významné, neboť odstraňuje případné pochybnosti, zda je u efektivního snížení základního kapitálu možný tzv. jednofázový postup zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to se závěrem, že tento postup je možný jen u tzv. nominálního snížení základního kapitálu.

Vydáno: 01. July 2016
Vloženo: 23. May 2018