JUDIKATURA - Ústavní soud

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 1858/18

II.ÚS 1858/18 ze dne 16. 10. 2018 K výkladu prorogačních doložek ve světle práva jednotlivců na svobodné jednání Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatelky NOEN, a. s., se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, zastoupené JUDr. Petrem ...

Vydáno: 16. October 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1491/17

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka, soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudce Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky - obce Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, Měšice - Hovorčovice, zastoupené JUDr. Petrem Malým, advokátem se sídlem v Praze, Revoluční 16, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2016 č. j. 30 Co 538/2016-189, ...

Vydáno: 13. November 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 4072/17

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatelky LIDO TAXI RADIO, spol. s r. o., sídlem Starobrněnská 284/17, Brno, zastoupené Mgr. Markem Hejdukem, advokátem, sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2 - Vinohrady, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. září 2017 č. j. 7 ...

Vydáno: 13. November 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1775/14

I pokud obecné soudy dospějí k závěru, že nezletilé dítě bylo způsobilé uzavřít smlouvu o přepravě osob, musí se zabývat tím, zda takové dítě zavinilo porušení povinnosti zaplatit stanovené jízdné a zda si mohlo být vědomo důsledků spojených s jeho nezaplacením, tedy povinnosti zaplatit přirážku k jízdnému či hradit náklady řízení o zaplacení této částky. Obecné soudy též musí při ...

Vydáno: 15. February 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 1603/15

V důsledku administrativního pochybení soudu prvního stupně tak dovolací soud neměl vědomost o existenci odvolání stěžovatele; právě a jen z tohoto důvodu učinil nesprávný závěr o bezpředmětnosti dovolání, aniž by se vůbec zabýval jeho podstatou. Jakkoli nelze dovolacímu soudu v jeho postupu nic vytknout, není přesto – objektivně posuzováno – jeho rozhodnutí ústavně konformní [srov. nález sp. zn. I. ÚS ...

Vydáno: 08. December 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 1329/18

Předmětem nyní posuzovaného sporu je částka 3 025 Kč s přísl. dle Smlouvy o prodeji reklamní plochy na tištěném reklamním plakátu ze dne 16. 8. 2013, kterou lze i ve světle judikatury Ústavního soudu označit za bagatelní. Ústavní soud dal opakovaně ve své rozhodovací praxi najevo, že v takových případech - s výjimkou zcela extrémních rozhodnutí - je úspěšnost ústavní ...

Vydáno: 08. November 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 3153/15

Je primárně věcí žalobce, jakým způsobem v duchu dispoziční zásady ovládající sporné řízení zkumuluje své nároky do jedné žaloby – jakého „peněžitého plnění“ se v jednom řízení domáhá, a pokud „sečte“ více nároků do jedné žaloby, pak to zásadně nemůže mít vliv na přípustnost odvolání, i kdyby jednotlivé „dílčí nároky“ hranici bagatelního sporu nepřesahovaly. Rozhodne-li se žalobce ze sobě jasných ...

Vydáno: 27. September 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2109/17

Příkladem tzv. přepjatého formalizmu při rozhodování o dovolání je přístup Nejvyššího soudu, který odmítá jako vadná dovolání vymezující "ustálenou rozhodovací praxi", od níž se měl odvolací soud v rozhodované věci odchýlit, pouze slovním popisem bez uvedení konkrétních spisových značek, je-li možné ji nesporně identifikovat jiným způsobem. Podle názoru Ústavního soudu takovýto požadavek nejen, že neplyne z ustanovení § 241a odst. ...

Vydáno: 11. June 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 3185/13

Jestliže okresní soud v dědickém řízení přistoupil k vydání majetku nepatrné hodnoty, který zanechal zůstavitel, aniž by se dotázal stěžovatele jako vypravitele pohřbu, zda s jeho převzetím souhlasí, vybočil tím nejen z ústavně konformní interpretace ustanovení § 175h odst. 2 o. s. ř., ale i ze standardů výkladu, jenž je v soudní praxi respektován, čímž porušil ústavně zaručené právo stěžovatele ...

Vydáno: 26. November 2014

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 118/15

Pokud soud druhého stupně odmítl odvolání pro údajnou opožděnost a v důsledku toho se nezabýval námitkami proti rozsudku soudu prvního stupně po věcné stránce, odňal účastníkovi řízení svým postupem možnost jednat před soudem, a porušil tím ústavně zaručené právo na soudní ochranu, které je deklarováno zejména čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Vydáno: 26. November 2015