JUDIKATURA - Ústavní soud

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 3040/16

Jedinou ústavně konformní interpretací ustanovení § 229 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je taková interpretace, podle níž „nemá procesní způsobilost“ nejen osoba, která byla v rozhodné době soudem v relevantním rozsahu pravomocně omezena nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům, ale i osoba, která nebyla v konkrétní situaci v důsledku duševní poruchy schopna samostatně právně jednat a nebyla náležitě ...

Vydáno: 18. December 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1206/14

Rozvrh práce představuje jeden z nástrojů, jimiž se v praxi realizuje právo na zákonného soudce. Ústavní soud opakovaně judikuje, že základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce) není vyčerpáno toliko zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu (§ 9 až 12, § 84 až 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) ...

Vydáno: 27. February 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2956/13

Ustanovení § 106 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že se právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Počátek běhu subjektivní lhůty tak může být odlišný ve vztahu k vědomosti poškozeného o škodě a ve vztahu k jeho vědomosti o osobě škůdce. Z rozsudku odvolacího ...

Vydáno: 30. October 2014

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 3855/14

Tam, kde je k hájení svých zájmů stát vybaven příslušnými organizačními složkami, není důvod, aby výkon svých práv a povinností z této oblasti přenášel na soukromý subjekt (advokáta); pokud však tak učiní, není důvod uznat takto vzniklé náklady řízení jako náklady účelně vynaložené. I Národní památkový ústav musí odůvodnit přiznání nákladů řízení spočívajících právě v zastoupení advokátem. Nestačí pouhý poukaz ...

Vydáno: 01. September 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 560/15

Ústavní soud konstatoval, že ústavní stížností napadená rozhodnutí nepovažuje za ústavně konformní a spravedlivá, neboť nerespektují ani závaznou nálezovou judikaturu Ústavního soudu, ani jí odpovídající judikaturu Nejvyššího soudu, včetně citovaného usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, podle jehož právní věty "je-li žalobcem v žalobě za žalovaného označen pouze orgán státu (kraje, obce), přičemž se z jiných částí ...

Vydáno: 01. April 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16

Vymezení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší než stanoví zákon nebo není stanovena vůbec, nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná.

Vydáno: 07. June 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 3029/17

Dodrží-li jednotlivec stanovený postup a soud přesto odmítne o jeho právu rozhodnout, dochází k porušení práva na soudní ochranu, k ústavně nepřípustnému odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae). To platí i pro řízení o dovolání před Nejvyšším soudem, neboť i když dovolání představuje mimořádný opravný prostředek, rozhodování o něm - je-li už takový opravný prostředek v právním řádu zaveden - není vyjmuto ...

Vydáno: 05. September 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 2607/17

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) a JUDr. Davida Uhlíře o ústavní stížnosti International Property Invest, spol. s r.o., Praha 1, Náměstí Republiky 1, zastoupené JUDr. Danielem Weinholdem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Florenci 15, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. června 2017 č. j. 20 ...

Vydáno: 04. September 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 482/18

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice, zastoupeného JUDr. Vlastimilem Vezdenkem, advokátem se sídlem Hauerova 3, Opava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 4 To 355/2017-125 ze dne 16. 11. ...

Vydáno: 28. November 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2537/11

I. Ústavní soud stejně jako v mnoha předchozích rozhodnutích konstatuje, že jednou z funkcí Ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její "prozařování" celým právním řádem. Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního mechanizmu a procesu utváření legitimních rozhodnutí státu (resp. orgánů veřejné moci), nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím ...

Vydáno: 09. October 2012