JUDIKATURA - Ústavní soud

Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 32/17

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Tomáše Lichovníka, Jana Musila (soudce zpravodaje), Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, za kterou jedná senátor Mgr. Radko Martínek, právně zastoupené Mgr. Lukášem ...

Vydáno: 30. January 2019

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 2693/16

Použití fikce uznání je významným zásahem do procesního postavení účastníka řízení, jehož důsledkem je nezvratné odepření meritorního přezkumu věci. Obecný soud je povinen citlivě zacházet s fikcí uznání nároku a "kontumačním rozsudkem pro uznání", musí zejména pečlivě vážit, zda je přes splnění formálních procesních podmínek vydání rozsudku pro uznání namístě a zda ostatní okolnosti nenasvědčují tomu, že se o procesní ...

Vydáno: 14. February 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 3655/16

Skutečnost, že v řízení před obecnými soudy, jehož účastníkem je nezletilý, je jednáno s jeho rodičem jako zákonným zástupcem, nevylučuje vznik situace, kdy na takovéto zastoupení nebude možné z hlediska zájmu nezletilého nahlížet jako na řádné. Bude tomu tak zejména tehdy, jestliže zákonný zástupce zastupuje nezletilého pouze formálně, fakticky však se soudem nijak nekomunikuje, případně si nepřebírá zaslané písemnosti. Takovýto ...

Vydáno: 06. March 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 3816/16

Tvrdí-li stěžovatelka, že jí trestní příkaz nikdy přeložen/přetlumočen nebyl, v předmětném protokolu je výslovně uvedeno, že je podezřelým přetlumočen doručený navrh na potrestání, a naopak u doručení trestního příkazu tato informace chybí, ve věci rozhodující obvodní soud přes výzvu Ústavního soudu k vyjádření k ústavní stížnosti tvrzení stěžovatelky nepopře a opačné závěry nelze dovodit ani z jiných dostupných informací, není ...

Vydáno: 21. March 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 2845/17

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudců Tomáše Lichovníka a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky N. B., zastoupené JUDr. Petrem Novotným, advokátem, se sídlem v Praze, Jugoslávských partyzánů 31, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. června 2017 č. j. 5 Co 398/2017-50 a proti usnesení Okresního ...

Vydáno: 17. January 2019

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 776/05

V případě výroku II usnesení krajského soudu ze dne 7. 9. 2005 č. j. 15 Co 453/2005-275 č. j. 15 Co 454/2005-275, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Ústavní soud již v minulosti konstatoval, že rozhoduje-li soud k návrhu účastníka o osvobození od soudního poplatku dle § 138 odst. 1 občanského soudního ...

Vydáno: 22. May 2006

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 1336/18

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti obchodní společnosti Scania Finance Czech Republic, spol. s. r. o., sídlem Sobínská 186, Chrášťany, zastoupené Mgr. Janem Radoněm, advokátem, sídlem Kostelní 364/26, Praha 7 - Holešovice, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. února 2018 sp. zn. 20 ...

Vydáno: 08. January 2019

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 1686/16

Ústavně zaručené právo na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny garantuje jednotlivci možnost domáhat se stanoveným postupem ochrany svých práv před nezávislým a nestranným soudem, případně před jiným orgánem. Přitom onen postup k ochraně práv jednotlivce již není upraven na úrovni ústavního pořádku, nýbrž v procesních předpisech podústavního práva, které kogentně stanoví, jakými konkrétními způsoby ...

Vydáno: 24. November 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 3859/17

Jedním z požadavků spravedlivého procesu podle článku 36 a násl. Listiny základních práv a svobod je ten, aby u drobných nároků (jinak řečeno v bagatelních věcech) náklady na právní zastoupení účastníka advokátem nepřesahovaly zpravidla žalovanou částku, přičemž výjimky z tohoto požadavku jsou možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

Vydáno: 27. November 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 799/15

Podle čl. 11 odst. 1 Listiny každý má právo vlastnit majetek. Výkon tohoto práva může podléhat takovým podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu ochrany pořádku nebo práv jiných. Podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven ...

Vydáno: 09. July 2015