JUDIKATURA - Ústavní právo - přepjatý formalismus

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 560/15

Ústavní soud konstatoval, že ústavní stížností napadená rozhodnutí nepovažuje za ústavně konformní a spravedlivá, neboť nerespektují ani závaznou nálezovou judikaturu Ústavního soudu, ani jí odpovídající judikaturu Nejvyššího soudu, včetně citovaného usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, podle jehož právní věty "je-li žalobcem v žalobě za žalovaného označen pouze orgán státu (kraje, obce), přičemž se z jiných částí ...

Vydáno: 01. April 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1775/14

I pokud obecné soudy dospějí k závěru, že nezletilé dítě bylo způsobilé uzavřít smlouvu o přepravě osob, musí se zabývat tím, zda takové dítě zavinilo porušení povinnosti zaplatit stanovené jízdné a zda si mohlo být vědomo důsledků spojených s jeho nezaplacením, tedy povinnosti zaplatit přirážku k jízdnému či hradit náklady řízení o zaplacení této částky. Obecné soudy též musí při ...

Vydáno: 15. February 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 979/13

Soudy při stanovení povinnosti splatit dlužné výživné musejí zvažovat reálné možnosti stěžovatele tento závazek vůbec splnit. Jakkoliv nelze omlouvat chování stěžovatele, který dlouhodobě přispíval na výživu dcer malou částkou, je třeba přihlédnout i k tomu, že ze strany oprávněných po stejnou dobu ani nebyla jiná částka požadována. Je samozřejmé, že stěžovatel je povinen (soudem řádně určené) dlužné výživné doplatit, avšak ...

Vydáno: 30. July 2013

Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 15/16

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče podle ProvPoz (zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu) není protiústavní.

Vydáno: 16. May 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 3168/16

Neplatnosti dohody o narovnání pro neurčitost Ústavní soud považuje za nepřípustný formalismus, zcela odhlížející od skutečné vůle účastníků smluvního vztahu. Nebyl navíc respektován požadavek priority výkladu nezakládající neplatnost smlouvy před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady. Byl tak popřen princip autonomie vůle smluvních stran, povaha soukromého práva a s ním spojená společenská a hospodářská funkce smlouvy. ...

Vydáno: 26. July 2017