JUDIKATURA - Ústavní právo - právo na spravedlivý proces

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 2693/16

Použití fikce uznání je významným zásahem do procesního postavení účastníka řízení, jehož důsledkem je nezvratné odepření meritorního přezkumu věci. Obecný soud je povinen citlivě zacházet s fikcí uznání nároku a "kontumačním rozsudkem pro uznání", musí zejména pečlivě vážit, zda je přes splnění formálních procesních podmínek vydání rozsudku pro uznání namístě a zda ostatní okolnosti nenasvědčují tomu, že se o procesní ...

Vydáno: 14. February 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 3655/16

Skutečnost, že v řízení před obecnými soudy, jehož účastníkem je nezletilý, je jednáno s jeho rodičem jako zákonným zástupcem, nevylučuje vznik situace, kdy na takovéto zastoupení nebude možné z hlediska zájmu nezletilého nahlížet jako na řádné. Bude tomu tak zejména tehdy, jestliže zákonný zástupce zastupuje nezletilého pouze formálně, fakticky však se soudem nijak nekomunikuje, případně si nepřebírá zaslané písemnosti. Takovýto ...

Vydáno: 06. March 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 3816/16

Tvrdí-li stěžovatelka, že jí trestní příkaz nikdy přeložen/přetlumočen nebyl, v předmětném protokolu je výslovně uvedeno, že je podezřelým přetlumočen doručený navrh na potrestání, a naopak u doručení trestního příkazu tato informace chybí, ve věci rozhodující obvodní soud přes výzvu Ústavního soudu k vyjádření k ústavní stížnosti tvrzení stěžovatelky nepopře a opačné závěry nelze dovodit ani z jiných dostupných informací, není ...

Vydáno: 21. March 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 776/05

V případě výroku II usnesení krajského soudu ze dne 7. 9. 2005 č. j. 15 Co 453/2005-275 č. j. 15 Co 454/2005-275, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Ústavní soud již v minulosti konstatoval, že rozhoduje-li soud k návrhu účastníka o osvobození od soudního poplatku dle § 138 odst. 1 občanského soudního ...

Vydáno: 22. May 2006

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 1686/16

Ústavně zaručené právo na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny garantuje jednotlivci možnost domáhat se stanoveným postupem ochrany svých práv před nezávislým a nestranným soudem, případně před jiným orgánem. Přitom onen postup k ochraně práv jednotlivce již není upraven na úrovni ústavního pořádku, nýbrž v procesních předpisech podústavního práva, které kogentně stanoví, jakými konkrétními způsoby ...

Vydáno: 24. November 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1206/14

Rozvrh práce představuje jeden z nástrojů, jimiž se v praxi realizuje právo na zákonného soudce. Ústavní soud opakovaně judikuje, že základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce) není vyčerpáno toliko zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu (§ 9 až 12, § 84 až 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) ...

Vydáno: 27. February 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2956/13

Ustanovení § 106 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že se právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Počátek běhu subjektivní lhůty tak může být odlišný ve vztahu k vědomosti poškozeného o škodě a ve vztahu k jeho vědomosti o osobě škůdce. Z rozsudku odvolacího ...

Vydáno: 30. October 2014

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 3855/14

Tam, kde je k hájení svých zájmů stát vybaven příslušnými organizačními složkami, není důvod, aby výkon svých práv a povinností z této oblasti přenášel na soukromý subjekt (advokáta); pokud však tak učiní, není důvod uznat takto vzniklé náklady řízení jako náklady účelně vynaložené. I Národní památkový ústav musí odůvodnit přiznání nákladů řízení spočívajících právě v zastoupení advokátem. Nestačí pouhý poukaz ...

Vydáno: 01. September 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2537/11

I. Ústavní soud stejně jako v mnoha předchozích rozhodnutích konstatuje, že jednou z funkcí Ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její "prozařování" celým právním řádem. Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního mechanizmu a procesu utváření legitimních rozhodnutí státu (resp. orgánů veřejné moci), nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím ...

Vydáno: 09. October 2012

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1775/14

I pokud obecné soudy dospějí k závěru, že nezletilé dítě bylo způsobilé uzavřít smlouvu o přepravě osob, musí se zabývat tím, zda takové dítě zavinilo porušení povinnosti zaplatit stanovené jízdné a zda si mohlo být vědomo důsledků spojených s jeho nezaplacením, tedy povinnosti zaplatit přirážku k jízdnému či hradit náklady řízení o zaplacení této částky. Obecné soudy též musí při ...

Vydáno: 15. February 2017