JUDIKATURA - Ústavněprávní a správněprávní judikatura

Rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 799/15

Podle čl. 11 odst. 1 Listiny každý má právo vlastnit majetek. Výkon tohoto práva může podléhat takovým podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu ochrany pořádku nebo práv jiných. Podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven ...

Vydáno: 09. July 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1206/14

Rozvrh práce představuje jeden z nástrojů, jimiž se v praxi realizuje právo na zákonného soudce. Ústavní soud opakovaně judikuje, že základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce) není vyčerpáno toliko zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu (§ 9 až 12, § 84 až 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) ...

Vydáno: 27. February 2015

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2956/13

Ustanovení § 106 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že se právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Počátek běhu subjektivní lhůty tak může být odlišný ve vztahu k vědomosti poškozeného o škodě a ve vztahu k jeho vědomosti o osobě škůdce. Z rozsudku odvolacího ...

Vydáno: 30. October 2014

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 3855/14

Tam, kde je k hájení svých zájmů stát vybaven příslušnými organizačními složkami, není důvod, aby výkon svých práv a povinností z této oblasti přenášel na soukromý subjekt (advokáta); pokud však tak učiní, není důvod uznat takto vzniklé náklady řízení jako náklady účelně vynaložené. I Národní památkový ústav musí odůvodnit přiznání nákladů řízení spočívajících právě v zastoupení advokátem. Nestačí pouhý poukaz ...

Vydáno: 01. September 2015

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1481/2017

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně: O. B., zastoupená Mgr. Luďkem Žambůrkem, advokátem se sídlem Na Hřebenkách 12/1882, Praha 5, proti žalovanému: hlavní město Praha, se sídlem magistrátu Mariánské nám. 2/2, Praha 1, IČO: 00064581, ...

Vydáno: 26. September 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 5610/2017

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně INSOLV, v.o.s., IČ 283 98 483, se sídlem v Praze 2, Rumunská 1798/1, správkyně konkursní podstaty úpadce Služby pro zemědělství Střížovice, státního podniku v likvidaci, IČ 148 68 334, se sídlem ...

Vydáno: 01. October 2018

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 560/15

Ústavní soud konstatoval, že ústavní stížností napadená rozhodnutí nepovažuje za ústavně konformní a spravedlivá, neboť nerespektují ani závaznou nálezovou judikaturu Ústavního soudu, ani jí odpovídající judikaturu Nejvyššího soudu, včetně citovaného usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, podle jehož právní věty "je-li žalobcem v žalobě za žalovaného označen pouze orgán státu (kraje, obce), přičemž se z jiných částí ...

Vydáno: 01. April 2016

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2537/11

I. Ústavní soud stejně jako v mnoha předchozích rozhodnutích konstatuje, že jednou z funkcí Ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její "prozařování" celým právním řádem. Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního mechanizmu a procesu utváření legitimních rozhodnutí státu (resp. orgánů veřejné moci), nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím ...

Vydáno: 09. October 2012

Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1775/14

I pokud obecné soudy dospějí k závěru, že nezletilé dítě bylo způsobilé uzavřít smlouvu o přepravě osob, musí se zabývat tím, zda takové dítě zavinilo porušení povinnosti zaplatit stanovené jízdné a zda si mohlo být vědomo důsledků spojených s jeho nezaplacením, tedy povinnosti zaplatit přirážku k jízdnému či hradit náklady řízení o zaplacení této částky. Obecné soudy též musí při ...

Vydáno: 15. February 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 1603/15

V důsledku administrativního pochybení soudu prvního stupně tak dovolací soud neměl vědomost o existenci odvolání stěžovatele; právě a jen z tohoto důvodu učinil nesprávný závěr o bezpředmětnosti dovolání, aniž by se vůbec zabýval jeho podstatou. Jakkoli nelze dovolacímu soudu v jeho postupu nic vytknout, není přesto – objektivně posuzováno – jeho rozhodnutí ústavně konformní [srov. nález sp. zn. I. ÚS ...

Vydáno: 08. December 2015