JUDIKATURA - Trestní právo - hospodářské trestné činy

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 693/2013

Celkový rozsah zkrácené daně nelze snižovat o náklady pachatelem vynaložené na spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. Při zjišťování rozsahu zkrácení daně se neuplatní stejná hlediska jako v případě určování výše prospěchu, který pachatel získal trestnou činností. Zatímco při určování výše prospěchu má význam čistý prospěch stanovený teprve po odpočtu všech ...

Vydáno: 07. August 2013

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 988/2018

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku (ve znění účinném do 30. 6. 2016) spáchal mimo jiné ten, kdo ve větším rozsahu zkrátil daň a takový čin spáchal ve velkém rozsahu (tj. nejméně 5 mil. Kč). Zkrácením daně je jakékoliv jednání pachatele, v jehož důsledku je povinné osobě v ...

Vydáno: 18. September 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tdo 382/2012

Jestliže pachatel převezme odcizená motorová vozidla za účelem jejich prodeje a poté provede činnost směřující k zastření jejich skutečného původu (kupř. použije identitu jiného vozidla, a to paděláním štítku s VIN a jeho umístěním do příslušného dílu karoserie odcizeného vozidla), tak k dokonání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku nedochází ...

Vydáno: 24. April 2012

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 15 Tdo 832/2016

Penále podle § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, uložené v daňovém řízení za nesplnění povinnosti tvrzení pravomocným rozhodnutím správního orgánu, má povahu trestní sankce, byť sui generis, proto je třeba na ně aplikovat také čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Daňové řízení a trestní ...

Vydáno: 04. January 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 1249/2016

Při právní kvalifikaci činu obviněných manželů, kteří společným jednáním zmařili i jen částečně jednak společné závazky a jednak samostatné závazky vůči jejich věřitelům, jako trestného činu poškozování věřitele podle § 256 tr. zák. (nyní poškození věřitele podle § 222 tr. zákoníku), je třeba rozlišit, který z manželů má na základě závazkového právního vztahu vůči věřiteli postavení dlužníka, tj. zda jeho ...

Vydáno: 22. March 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 15 Td 36/2017

Okolnost, kde má sídlo nebo bydliště poškozený, není sama o sobě součástí zákonných hledisek pro určení místní příslušnosti soudu (§ 18 odst. 1, 2 tr. ř.). Trestný čin zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku není distančním deliktem jen proto, že poškozený má sídlo nebo bydliště v jiném místě, než ve kterém došlo k jednání pachatele. Distanční delikt je definován odlišností ...

Vydáno: 14. December 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 645/2017

V případě pokračování v trestném činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku je třeba, aby pachatel při každém z dílčích útoků způsobil alespoň částečně škodu úmyslně, byť třeba nedosahující výše škody nikoli malé, avšak musí být současně od prvního útoku veden jednotným záměrem směřujícím k úmyslnému způsobení škody nikoli malé všemi dílčími útoky v jejich ...

Vydáno: 20. September 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 1482/2016

Obviněný, který je jediným jednatelem i společníkem ve více společnostech s ručením omezeným, se při převádění majetku z jedné takové obchodní společnosti do jiné, pokud takovým činem poškodí či zvýhodní věřitele té obchodní společnosti, jejíž majetek převedl, nedopouští přečinu zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2 tr. zákoníku, může se však dopustit jiného trestného činu, ...

Vydáno: 15. February 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 884/2015

K dokonání zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 2 alinea 1 tr. zákoníku postačí, když pachatel – veden úmyslem udat padělané nebo pozměněné peníze jako pravé – vyrobí napodobeniny peněz nebo pozmění pravé peníze. Skutečnost, jak s nimi následně naloží, není podstatná z hlediska viny, ale může mít význam pro posouzení povahy a závažnosti jeho činu ve ...

Vydáno: 12. August 2015

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR