JUDIKATURA - Trestní právo

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 693/2013

Celkový rozsah zkrácené daně nelze snižovat o náklady pachatelem vynaložené na spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. Při zjišťování rozsahu zkrácení daně se neuplatní stejná hlediska jako v případě určování výše prospěchu, který pachatel získal trestnou činností. Zatímco při určování výše prospěchu má význam čistý prospěch stanovený teprve po odpočtu všech ...

Vydáno: 07. August 2013

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 988/2018

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku (ve znění účinném do 30. 6. 2016) spáchal mimo jiné ten, kdo ve větším rozsahu zkrátil daň a takový čin spáchal ve velkém rozsahu (tj. nejméně 5 mil. Kč). Zkrácením daně je jakékoliv jednání pachatele, v jehož důsledku je povinné osobě v ...

Vydáno: 18. September 2018

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 2 To 46/2014

1. O tzv. ukončený pokus trestného činu jde pouze tehdy, pokud pachatel učinil vše, co pokládal za nezbytné k úspěšnému provedení trestného činu, k němuž však nedošlo (např. pachatel se vloupal do skladu, který byl prázdný, neboť věci z něj již byly dříve odvezeny). Pokud však pachateli zbývá ještě určitý významný prostor k provedení trestného činu, tedy ještě neučinil vše, ...

Vydáno: 26. June 2014

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tdo 382/2012

Jestliže pachatel převezme odcizená motorová vozidla za účelem jejich prodeje a poté provede činnost směřující k zastření jejich skutečného původu (kupř. použije identitu jiného vozidla, a to paděláním štítku s VIN a jeho umístěním do příslušného dílu karoserie odcizeného vozidla), tak k dokonání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku nedochází ...

Vydáno: 24. April 2012

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1382/2017

Nejsou-li v konkrétní věci namístě pochybnosti o správnosti výsledku dechové zkoušky, lze považovat výsledek této zkoušky za podklad pro zjištění míry ovlivnění řidiče alkoholem. Od hodnot naměřených dechovou zkouškou není třeba paušálně odečítat nějakou veličinu.

Vydáno: 22. November 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1051/2017

Skutková podstata trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku není svou povahou odkazovací ani blanketní, proto trestnost činu přímo nepodmiňuje porušením konkrétního zákona. Pokud je v popisu skutku pachatele uveden odkaz na právní předpis, jde jen o podrobnější vymezení skutkových okolností, za nichž došlo k podvodnému jednání.

Vydáno: 20. September 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 15 Tdo 832/2016

Penále podle § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, uložené v daňovém řízení za nesplnění povinnosti tvrzení pravomocným rozhodnutím správního orgánu, má povahu trestní sankce, byť sui generis, proto je třeba na ně aplikovat také čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Daňové řízení a trestní ...

Vydáno: 04. January 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Tvo 27/2017

Soudce, který v řízení o vydání do ciziny rozhodoval v rámci předběžného šetření o předběžné vazbě vydávané osoby (§ 94 odst. 1 z. m. j. s.), není vyloučen z rozhodování o návrhu státního zástupce, zda je její vydání přípustné. Rozhodování o předběžné vazbě v řízení o vydání do ciziny nezakládá důvod vyloučení soudce ve smyslu § 30 odst. 2 tr. ...

Vydáno: 10. January 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 514/2017

Přípravou trestného činu podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku se rozumí úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu. Pouhou myšlenku spáchat trestný čin, která je beztrestná ve smyslu zásady cogitationis poenam nemo patitur (za samotný úmysl spáchat trestný čin se netrestá, resp. myšlenky trestu nepodléhají), nelze považovat za přípravu trestného činu; podobně je tomu zásadně i u projevu ...

Vydáno: 30. August 2017

Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 2802/17

1. V případě prvního přezkumu trvání důvodů zabezpečovací detence počne lhůta 12 měsíců (§ 100 odst. 5 TrZ, § 357 TrŘ) běžet až od faktického započetí jejího výkonu, a nikoliv již od právní moci rozhodnutí o změně ochranné léčby na zabezpečovací detenci. 2. Zbavení osobní svobody v mezidobí mezi uplynutím lhůty pro provedení přezkumu a vydáním (opožděného) rozhodnutí ve smyslu ...

Vydáno: 22. May 2018

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR