JUDIKATURA - Občanské právo - zajištění závazku - smluvní pokuta

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 4030/2011

Smluvní pokutou lze zajistit splnění pouze těch povinností, které vyplývají ze závazkových právních vztahů založených smlouvou.

Vydáno: 30. April 2013

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 1118/2013

Má-li být závazek k zaplacení smluvní pokuty sjednán platně, musí z ujednání o smluvní pokutě jednoznačně vyplývat splnění jaké konkrétní povinnosti je tímto institutem zajištěno, to znamená při porušení, které konkrétní povinnosti vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty. Je - li zajišťovaná povinnost specifikována v dohodě o smluvní pokutě pouze tak, že nebude-li dodržena splatnost faktury, potom tato obecná formulace ...

Vydáno: 28. November 2013

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 1385/2004

Lze proto uzavřít, že smluvní pokuta sjednaná ve výši 0,33 % z dlužné částky za každý den prodlení je s ohledem na dosud zjištěné okolnosti daného případu přiměřená a ujednání o smluvní pokutě není proto neplatné podle ustanovení § 39 obč. zák. pro rozpor s dobrými mravy.

Vydáno: 23. October 2006

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2247/1999

V posuzovaném případě vyšel odvolací soud ze skutkového zjištění, jehož správnost vzhledem k vymezení dovolacího důvodu není předmětem pochybností, totiž že smlouva ze dne 6. 4. 1995 stanoví smluvní pokutu ve výši 3 % z neuhrazené částky nájemného za každý den prodlení. Takové ujednání není v rozporu se zákonným předpisem ani jej neobchází a nepříčí se dobrým mravům a není ...

Vydáno: 26. June 2000

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 3368/2008

Sluší se podotknout, že dovolací soud ve svých rozhodnutích již vícekrát dovodil, že i smluvní pokutu sjednanou ve formě úroku převyšujícího i několikanásobně 100% zajištěné pohledávky ročně lze - právě s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu - považovat za přiměřenou a tudíž v souladu s dobrými mravy.

Vydáno: 31. August 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 498/2009

Jak se podává z ustanovení § 544 odst. 1 obč. zák., smluvní pokutu si mohou sjednat pouze smluvní strany pro případ porušení povinnosti vyplývající z jimi uzavřené smlouvy. Jinými slovy, smluvní pokutu mohou sjednat pouze osoby v postavení věřitel – dlužník hlavního (smluvní pokutou zajišťovaného) závazku. Není pochyb o tom, že žalobce smluvní stranou smlouvy o budoucí smlouvě nebyl, a ...

Vydáno: 26. July 2010

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTORKATEGORIE