JUDIKATURA - Nejvyšší soud ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 590/2009

Pro úplnost je třeba dodat, že byla-li (tak, jak se stalo v projednávané věci) pozvánka na valnou hromadu zaslána společníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence, bude rovněž nezbytné posoudit, zda důvody, pro které se zásilka dostala do sféry dispozice společníka opožděně či nikoli řádně, spočívají na straně společnosti nebo na straně doručovatele. V posledně uvedeném případě je pak třeba vyřešit i ...

Vydáno: 29. July 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 2592/2008

Z uvedeného vyplývá, že objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli jinou než ve smlouvě dohodnutou cenu díla (případně cenu určenou způsobem stanoveným ve smlouvě), nejde-li o snížení či zvýšení ceny díla za podmínek vymezených v ustanovení § 549 obch. zák. Provede-li proto zhotovitel práce nad sjednaný rozsah díla a nejsou-li dány podmínky dle § 549 obch. zák. pro vznik povinnosti objednatele ...

Vydáno: 22. September 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2001/2008

Podstatné je, že zákon připouští, aby místo zaměstnavatele činili právní úkony v pracovněprávních vztazích nejen jeho zaměstnanci, ale i další „osoby jimi pověřené“. Pracovněprávní úkony takto pověřeného člena představenstva družstva, pro které je předepsána písemná forma, proto již nevyžadují další kontrasignaci jiným členem představenstva, neboť – jak uvedeno výše – ustanovení § 243 odst. 3 obch. zák. nelze vztáhnout na ...

Vydáno: 22. September 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 4066/2008

Nelze proto upírat zaměstnavateli oprávnění, aby v období po výzvě k odstranění nedostatků v práci sám rozhodl, že již nebude déle vyčkávat a přistoupí k výpovědi, neboť zjištěné závady nebyly odstraněny, anebo v případě, došlo-li k jejich odstranění, že vyčká, zda zlepšení pracovních výsledků zaměstnance vykazuje stabilnější úroveň a nebylo jen dočasným, krátkodobým a ojedinělým výkyvem v jinak neuspokojivé úrovni ...

Vydáno: 22. September 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3887/2008

Důvodná pak není ani námitka, podle níž měl soud jmenovat jiného než navrhovatelem označeného znalce. Skutečnost, že navrhovatel výslovně navrhne jmenování určitého znalce, nezakládá sama o sobě žádné pochybnosti o nepodjatosti takového znalce. Jiné skutečnosti svědčící o případné podjatosti jmenovaného znalce pak dovolatelka ani netvrdí.

Vydáno: 23. September 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 2845/2007

Tomuto požadavku bude učiněno zadost, bude-li smlouva o zajišťovacím převodu obchodního podílu sjednána jedním z výše uvedených způsobů, neboť rozsudkem velkého senátu Nejvyšší soud sjednotil (i svou) rozhodovací praxi také v závěru, že zajišťovací převod práva je – pojmově – úplatným převodem v tom smyslu, že majetek se (vzhledem k povaze převodu dočasně) převádí jako protihodnota (zajištění) zajišťované pohledávky. Smlouva ...

Vydáno: 22. April 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3526/2007

Teleologickým, logickým a historickým výkladem ustanovení § 131a obch. zák. lze proto dovodit, že nastane-li situace předvídaná ustanovení § 131a obch. zák. ve společnosti s jediným jednatelem anebo ve společnosti, kde se na vzniku škody podíleli všichni jednatelé, započne běžet promlčecí doba okamžikem, kdy se o vzniku škody dozvěděl nebo mohl dozvědět společník, oprávněný podat žalobu. To neplatí, bude-li takový ...

Vydáno: 02. September 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 3600/2008

Závěry odvolacího soudu vedou pak v této situaci k paradoxnímu závěru, že nečinnost subjektu, který porušil právo, přinesla tomuto subjektu majetkovou výhodu – i když prodávající plnil vadně a vada byla tak podstatná, že bránila realizovat účel smlouvy, povinnost zaplatit za plnění kupujícímu zůstává, aniž by bylo vadné plnění jakkoli kompenzováno a aniž by se kupující dopustil jakéhokoli porušení svých ...

Vydáno: 29. April 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1604/2008

Jestliže tedy žalobkyně a žalovaný uzavřeli dne 1.4.2003 dodatek č. 8 ke smlouvě, v němž bylo sjednáno nové konkrétní místo plnění, a to účet žalobkyně u C., a.s., č.ú. 2010820108/2600, a žalovaný následně své plnění poukázal na účet žalobkyně vedený u U. b., a.s., č.ú. 2260100226/2400, nelze mít za to, že dostál smluvním podmínkám, jež byly stranami sjednány ve vztahu ...

Vydáno: 27. May 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 1687/2009

Nepřesné označení postupitele tak nemůže mít za následek absolutní neplatnost právního úkonu, jak nesprávně dovodil odvolací soud. V posuzovaném případě dovolací důvod nesprávného právního posouzení ve věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl tudíž uplatněn důvodně.

Vydáno: 27. May 2009

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. na klíč