JUDIKATURA - Nejvyšší soud ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 3600/2008

Závěry odvolacího soudu vedou pak v této situaci k paradoxnímu závěru, že nečinnost subjektu, který porušil právo, přinesla tomuto subjektu majetkovou výhodu – i když prodávající plnil vadně a vada byla tak podstatná, že bránila realizovat účel smlouvy, povinnost zaplatit za plnění kupujícímu zůstává, aniž by bylo vadné plnění jakkoli kompenzováno a aniž by se kupující dopustil jakéhokoli porušení svých ...

Vydáno: 29. April 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 1604/2008

Jestliže tedy žalobkyně a žalovaný uzavřeli dne 1.4.2003 dodatek č. 8 ke smlouvě, v němž bylo sjednáno nové konkrétní místo plnění, a to účet žalobkyně u C., a.s., č.ú. 2010820108/2600, a žalovaný následně své plnění poukázal na účet žalobkyně vedený u U. b., a.s., č.ú. 2260100226/2400, nelze mít za to, že dostál smluvním podmínkám, jež byly stranami sjednány ve vztahu ...

Vydáno: 27. May 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 1687/2009

Nepřesné označení postupitele tak nemůže mít za následek absolutní neplatnost právního úkonu, jak nesprávně dovodil odvolací soud. V posuzovaném případě dovolací důvod nesprávného právního posouzení ve věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl tudíž uplatněn důvodně.

Vydáno: 27. May 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 2843/2008

Zbývá posoudit, zda mohla být s přihlédnutím ke všem okolnostem možnost vzniku škody známa, tj. jestli žalobce měl předpokládat, že v budoucnu taková situace může vzniknout. V obchodním styku v oblasti investiční výstavby je nezvyklé, aby si účastníci závazkového vztahu nesjednali smluvní pokutu zajišťující splnění smluvní povinnosti při vzniku závazkového vztahu (tj. ve smlouvě o dílo) a sjednali ji až ...

Vydáno: 21. October 2008

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 4284/2007

K tomu lze doplnit, že ani v rovině společenstevního práva není významné, že takové rozhodnutí valné hromady nebylo napadeno žalobou o určení neplatnosti usnesení valné hromady podanou k tomu oprávněnou osobou podle § 183 obch. zák., ve spojení ustanovením § 131 obch. zák. Představenstvo akciové společnosti totiž dle výslovné dikce § 179 odst. 1 věty druhé obch. zák. nesmí rozhodnout ...

Vydáno: 30. September 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 3441/2006

Odvolací soud se zabýval posouzením právní otázky, kterou soud prvního stupně nepovažoval vzhledem k zaujatému právnímu názoru za rozhodnou (jak výslovně vyjádřil v odůvodnění svého rozsudku), zatímco pro rozhodnutí odvolacího soudu byla právně významná. Jestliže pak odvolací soud účastníkům řízení žádným způsobem nezprostředkoval svůj právní náhled na věc, v němž bylo posouzení této otázky podstatné, v průběhu odvolacího jednání neopakoval ...

Vydáno: 28. April 2009

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 472/2007

Ve smyslu této ustálené judikatury, od níž není důvod se odchylovat ani v této věci, měl žalovaný, dovozující ze skutečnosti obsažené v příjmovém pokladním dokladu ze dne 16. 9. 2004 pro sebe příznivé právní důsledky (splnění dluhu), důkazní povinnost a břemeno důkazní prokázat správnost obsahu této soukromé listiny, kterou předložil k důkazu. Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud neposoudil otázku ...

Vydáno: 30. April 2009

SPISOVÁ ZNAČKA

   / 

AUTOR

REKLAMA
CZECHREADYMADE - s.r.o. od 26 000,-