JUDIKATURA - Nejvyšší soud ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5311/2015

Soud, který je ve věci samé mezinárodně příslušný podle pravidel stanovených v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. nařízení Brusel II bis) a který zvažuje postoupení věci soudu jiného státu Evropské unie, není ...

Vydáno: 18. August 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 1249/2016

Při právní kvalifikaci činu obviněných manželů, kteří společným jednáním zmařili i jen částečně jednak společné závazky a jednak samostatné závazky vůči jejich věřitelům, jako trestného činu poškozování věřitele podle § 256 tr. zák. (nyní poškození věřitele podle § 222 tr. zákoníku), je třeba rozlišit, který z manželů má na základě závazkového právního vztahu vůči věřiteli postavení dlužníka, tj. zda jeho ...

Vydáno: 22. March 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 3325/2016

Zákonné požadavky na výkon funkce se prosadí i v případě, že představenstvo jedná na pokyn valné hromady, udělený v souladu s právními předpisy a stanovami (§ 194 odst. 4 obch. zák.). Jednání členů představenstva před a při svolání zasedání valné hromady, na tomto zasedání a následně při realizaci pokynu valné hromady, totiž nelze posuzovat odděleně.

Vydáno: 27. June 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tdo 1402/2015

Právní věta: Při úvahách o výši náhrady nemajetkové újmy podle § 2959 ObčZ, která byla způsobena usmrcením osoby blízké v důsledku trestného činu spáchaného obviněným, je třeba vycházet z principu proporcionality a zohledňovat okolnosti jak na straně pozůstalého poškozeného (zejména intenzitu jeho vztahu se zemřelým, věk pozůstalého i zemřelého, otázku jejich existenční závislosti a případné poskytnutí jiné satisfakce pozůstalému), tak ...

Vydáno: 12. April 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 11 Td 2/2010

U S N E S E N Í Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. C., vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 1 T 200/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 2. 2010 o příslušnosti soudu t a k t o : Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci ...

Vydáno: 24. February 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 3485/2016

Závada na elektroinstalaci automobilu zaparkovaného v garáži, která vedla ke vznícení vozu a následnému požáru objektu, zakládá objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou zvláštní povahou provozu motorového vozidla (§ 427 obč. zák.).

Vydáno: 31. August 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1803/2017

Odebrala-li nezjištěná osoba neoprávněně elektřinu v době, kdy k odběrnému místu neexistoval smluvní vztah mezi dodavatelem a žalovaným, který není vlastníkem ani nájemcem domu, byť zde má hlášen trvalý pobyt, avšak prokázal, že fakticky se zdržuje v zahraničí, a byť stejně jako jiná osoba žijící v sousedství disponuje klíčem, přičemž nemovitost v rozhodném období užívala skupina neidentifikovaných osob, je závěr ...

Vydáno: 31. August 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 868/2016

Usnesení ze dne 13. 7. 2018, sp. zn. 5 Tdo 868/2016 Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. 7. 2016 o dovolání, které podal obviněný J. Š . , proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 6 To 299/2015, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-jih ...

Vydáno: 13. July 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 30 Cdo 2014/2013

Subjektivní promlčecí doba nároku na náhradu škody, která byla způsobena tím, že poškozený v důsledku pochybení pozemkového úřadu nenabyl vlastnické právo k pozemku a že mu bylo i v důsledku uplynutí času zabráněno požadovat za nevydaný pozemek příslušnou náhradu podle zákona č. 229/1991 Sb., nemůže začít běžet dříve, než bylo pravomocně rozhodnuto (určeno), že poškozený není vlastníkem pozemku.

Vydáno: 18. March 2014

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2792/2016

Žalobu, aby soud rozhodl o neshodě o změně dříve uzavřené dohody o správě společné věci (o hospodaření se společnou věcí), je třeba posoudit podle § 1139 o. z.

Vydáno: 25. January 2017