JUDIKATURA - Nejvyšší soud ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Cmo 47/2016

Pouhá detence cenného papíru vydaného ve formě na doručitele postačuje k výkonu práv z takového cenného papíru. Proto také k převodu vlastnictví k takovému cennému papíru postačuje v zásadě jen tradice příslušné listiny. Podmínkou však je, že se dosavadní a nový detentor dohodli o takovém převodu. Jestliže je příčinou odevzdání listiny jiný důvod (úschova, půjčka, zástava a podobně), předání příslušné ...

Vydáno: 19. July 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 514/2017

Přípravou trestného činu podle § 20 odst. 1 tr. zákoníku se rozumí úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu. Pouhou myšlenku spáchat trestný čin, která je beztrestná ve smyslu zásady cogitationis poenam nemo patitur (za samotný úmysl spáchat trestný čin se netrestá, resp. myšlenky trestu nepodléhají), nelze považovat za přípravu trestného činu; podobně je tomu zásadně i u projevu ...

Vydáno: 30. August 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1382/2007

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců: a) JUDr. J. S., a b) J. S., zastoupených advokátkou, proti žalované o. T., zastoupené advokátkou, o odstranění stavby, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 7 C ...

Vydáno: 17. March 2008

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2202/2004

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce F. H., zastoupeného advokátem, proti žalované Základní organizaci č. 22 Č. s. ch., zastoupené advokátem, o odstranění stavby, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 75/94, o ...

Vydáno: 07. December 2004

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 5604/2015

Ustanovení § 56 odst. 5 obch. zák. modifikuje rozsah (výši) zákonného ručení společníků za závazky společnosti při prohlášení konkursu na majetek společnosti nestanoví další (novou) podmínku pro ručení společníků za závazky společnosti,spočívající ve včasném přihlášení pohledávky v konkursním řízení (nebo v insolvenčním řízení, ve kterém je úpadek společnosti řešen konkursem). Nepřihlásí-li věřitel včas pohledávku za společností do konkursního řízení (nebo ...

Vydáno: 28. February 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 191/2010

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 10. března 2010 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání obviněného P. V. proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 6 To 321/2009, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně ...

Vydáno: 10. March 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 96/2010

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 10. března 2010 v neveřejném zasedání o dovolání podaném obviněným P. Ř., proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 25. 8. 2009, sp. zn. 42 To 132/2009, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 2 T 64/2008, takto: Podle § 265i odst. ...

Vydáno: 10. March 2010

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 ICdo 12/2015

Ustanovení § 41 obč. zák. upravující částečnou neplatnost právního úkonu lze analogicky použít i na odporovatelnost (neúčinnost) právního úkonu. Vzhledem k odlišnostem v právní úpravě institutu započtení v insolvenčním zákoně (oproti úpravě obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání) je nezbytné judikaturní závěry při posuzování odporovatelnosti a neúčinnosti započtení v konkursním právu, pro poměry té které věci vždy poměřovat úpravou, ...

Vydáno: 28. February 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5311/2015

Soud, který je ve věci samé mezinárodně příslušný podle pravidel stanovených v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. nařízení Brusel II bis) a který zvažuje postoupení věci soudu jiného státu Evropské unie, není ...

Vydáno: 18. August 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 1249/2016

Při právní kvalifikaci činu obviněných manželů, kteří společným jednáním zmařili i jen částečně jednak společné závazky a jednak samostatné závazky vůči jejich věřitelům, jako trestného činu poškozování věřitele podle § 256 tr. zák. (nyní poškození věřitele podle § 222 tr. zákoníku), je třeba rozlišit, který z manželů má na základě závazkového právního vztahu vůči věřiteli postavení dlužníka, tj. zda jeho ...

Vydáno: 22. March 2017