JUDIKATURA - Nejvyšší soud ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 5610/2017

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně INSOLV, v.o.s., IČ 283 98 483, se sídlem v Praze 2, Rumunská 1798/1, správkyně konkursní podstaty úpadce Služby pro zemědělství Střížovice, státního podniku v likvidaci, IČ 148 68 334, se sídlem ...

Vydáno: 01. October 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 468/2015

Pravomocné rozhodnutí soudu o žalobě na zaplacení slevy z kupní ceny sporných (zaknihovaných) akcií či bezdůvodného obohacení získaného prodávajícím z neplatné smlouvy o převodu sporných (zaknihovaných) akcií, v němž soud jako předběžnou otázku posuzoval platnost kupní smlouvy (o převodu sporných akcií), nevytváří překážku věci rozsouzené ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. pro řízení o žalobě na určení ...

Vydáno: 27. April 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tdo 382/2012

Jestliže pachatel převezme odcizená motorová vozidla za účelem jejich prodeje a poté provede činnost směřující k zastření jejich skutečného původu (kupř. použije identitu jiného vozidla, a to paděláním štítku s VIN a jeho umístěním do příslušného dílu karoserie odcizeného vozidla), tak k dokonání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku nedochází ...

Vydáno: 24. April 2012

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1382/2017

Nejsou-li v konkrétní věci namístě pochybnosti o správnosti výsledku dechové zkoušky, lze považovat výsledek této zkoušky za podklad pro zjištění míry ovlivnění řidiče alkoholem. Od hodnot naměřených dechovou zkouškou není třeba paušálně odečítat nějakou veličinu.

Vydáno: 22. November 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1051/2017

Skutková podstata trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku není svou povahou odkazovací ani blanketní, proto trestnost činu přímo nepodmiňuje porušením konkrétního zákona. Pokud je v popisu skutku pachatele uveden odkaz na právní předpis, jde jen o podrobnější vymezení skutkových okolností, za nichž došlo k podvodnému jednání.

Vydáno: 20. September 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1098/2009

Pojistitel, který v souvislosti s dopravní nehodou poskytl poškozenému vlastníku vozidla z titulu pojištění majetku pojistné plnění, vstoupil do práv poškozeného a získal právo na přímé plnění z garančního fondu, jestliže odpovědná osoba neměla v době dopravní nehody sjednáno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Promlčecí doba tzv. postižního práva vůči škůdci počíná České kanceláři pojistitelů běžet ...

Vydáno: 26. May 2011

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 4082/2016

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce P. S., zastoupeného Mgr. Janem Zapotilem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00, proti žalované Credoma a. s. v likvidaci, se sídlem v Praze ...

Vydáno: 23. August 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5159/2017

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného L. K., S.,t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, zastoupenému Mgr. Ladislavem Preclíkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké ...

Vydáno: 05. December 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 15 Tdo 832/2016

Penále podle § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, uložené v daňovém řízení za nesplnění povinnosti tvrzení pravomocným rozhodnutím správního orgánu, má povahu trestní sankce, byť sui generis, proto je třeba na ně aplikovat také čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Daňové řízení a trestní ...

Vydáno: 04. January 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 3784/2009

Pojistná smlouva uzavřená podle zákona č. 37/2004 Sb. není neplatná pouze z důvodu, že pojistník a zároveň pojištěný není vlastníkem pojištěné věci. Pokud však takový pojistník uzavřel pojistnou smlouvu vědomě za jiným účelem, než oprávněnou potřebou ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím, a pojistitel o takové skutečnosti nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná smlouva neplatná podle § 49a ...

Vydáno: 04. January 2010