JUDIKATURA - Nejvyšší soud ČR

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 4461/2017

Podáním návrhu na zahájení rozhodčího řízení u stálého rozhodčího soudu se žalobce podřizuje pravidlům vydaným tímto stálým rozhodčím soudem, podle nichž se zaplacený poplatek nevrací.

Vydáno: 12. February 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 5 Tdo 693/2013

Celkový rozsah zkrácené daně nelze snižovat o náklady pachatelem vynaložené na spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku. Při zjišťování rozsahu zkrácení daně se neuplatní stejná hlediska jako v případě určování výše prospěchu, který pachatel získal trestnou činností. Zatímco při určování výše prospěchu má význam čistý prospěch stanovený teprve po odpočtu všech ...

Vydáno: 07. August 2013

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 2988/2018

Po běžném účastníkovi právních vztahů, který jedná v dobré víře, nelze spravedlivě požadovat takovou míru opatrnosti, aby - uzavírá-li smlouvu se státem, který učinil šetření - nahlížel do pozemkové knihy. Při úvaze, zda je s ohledem na konkrétní okolnosti daného sporu třeba chránit dobrou víru žalované při nákupu pozemku, nebo naopak vlastnické právo právní nástupkyně původní vlastnice (žalobkyně), zaujal soud ...

Vydáno: 23. October 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 988/2018

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku (ve znění účinném do 30. 6. 2016) spáchal mimo jiné ten, kdo ve větším rozsahu zkrátil daň a takový čin spáchal ve velkém rozsahu (tj. nejméně 5 mil. Kč). Zkrácením daně je jakékoliv jednání pachatele, v jehož důsledku je povinné osobě v ...

Vydáno: 18. September 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 31 Cdo 1714/2013

V exekučním řízení prováděném podle exekučního řádu představuje platba povinného, spočívající v zaplacení jistiny, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, poukázaná na účet soudního exekutora po doručení usnesení o nařízení exekuce, tedy v rámci exekuce, vymožené plnění, a není proto důvodem k zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. Soudní exekutor není osobou oprávněnou ...

Vydáno: 13. April 2016

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 31 Cdo 1042/2017

Podá-li po 30. 6. 2015 (od účinnosti zákona č. 139/2015 Sb.) manžel povinného návrh na částečné zastavení exekuce prodejem věcí s odůvodněním, že exekucí je postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis (srov. § 262b odst. 1 o. s. ř. ve znění od 1. 7. 2015), přestože již dříve ...

Vydáno: 23. January 2018

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Cdo 5095/2015

Jestliže se prodávající, jemuž byl podle § 457 obč. zák. vrácen podnik jako plnění z neplatné smlouvy o prodeji podniku, domáhá peněžité náhrady za rozdíl mezi hodnotou podniku při jeho odevzdání kupujícímu a jeho hodnotou při vrácení, nemůže jít o nárok podle § 457 obč. zák., nýbrž toliko o náhradu škody.

Vydáno: 21. November 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 5970/2016

Poskytl-li pojistitel peněžité plnění poškozenému coby náhradu škody způsobené pojištěným v mylném domnění, že je k tomu povinen na základě sjednané smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, vzniká mu nárok na vydání bezdůvodného obohacení vůči osobě, za niž plnil (pojištěnému), nikoli proti subjektu, jemuž plnil (poškozenému).

Vydáno: 07. November 2017

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 3976/2013

Jestliže zaměstnavatel bez věcných důvodů zaměstnanci stanoví či s ním sjedná odměnu za práci, která je v porovnání s ostatními zaměstnanci vykonávajícími stejnou práci nebo práci stejné hodnoty v rozporu se zásadou rovného zacházení, jde o porušení právní povinnosti; zaměstnanec, který byl nerovným zacházením postižen, má právo domáhat se náhrady takto vzniklé újmy podle ustanovení § 265 odst. 2 zák. ...

Vydáno: 06. August 2015

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1481/2017

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně: O. B., zastoupená Mgr. Luďkem Žambůrkem, advokátem se sídlem Na Hřebenkách 12/1882, Praha 5, proti žalovanému: hlavní město Praha, se sídlem magistrátu Mariánské nám. 2/2, Praha 1, IČO: 00064581, ...

Vydáno: 26. September 2018