JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Tdo 1151/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu dne 12. listopadu 2008 o dovolání obviněného Ing. S. K. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 8 To 36/2007, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 17 T 259/2005, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněného Ing. S. K. b e r e n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Ing. S. K. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 8 To 36/2007, který rozhodoval z podnětu odvolání obviněných Ing. S. K. a Z. Š. a státního zástupce, přičemž rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. z podnětu odvolání státního zástupce a obviněného Z. Š. napadený rozsudek zrušil ve výroku o vině trestným činem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zák. ve vztahu k oběma obviněným, jakož i ve výrocích o uložených trestech oběma obviněným. Podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc vrátil v rozsahu zrušení soudu prvního stupně. Odvolání obviněného Ing. S. K. podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Podáním, které bylo dovolacímu soudu doručeno dne 11. 11. 2008, obviněný Ing. S. K. sdělil, že své dovolání podané dne 22. 10. 2007 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 8 To 36/2007, výslovně bere zpět.

Podle ustanovení § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

V daném případě prohlášení o zpětvzetí dovolání učinil obviněný, tedy osoba, která předmětné dovolání podala, učinil tak v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě, způsobem zákonu odpovídajícím. V přípise uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř., a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněného Ing. S. K., bylo podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyní senátu rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí dovolání vzala na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. listopadu 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová

Vydáno: 12. November 2008