JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Td 59/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. prosince 2008 v trestní věci obviněného mladistvého J. T., vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, pod sp. zn. 1 Tm 21/2008, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného mladistvého J. T. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Šumperku.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Šumperku podal dne

8. 4. 2008 k Okresnímu soudu v Šumperku obžalobu na obviněného mladistvého J. T. (dále jen „mladistvý“) pro dvě provinění řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák.

Usnesením ze dne 9. 4. 2008, sp. zn. 3 Tm 11/2008, věc postoupil podle § 39 zák. č. 218/2003 Sb. Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. To odůvodnil tím, že mladistvý „je v současné době trvale bytem C., okres Ú.“ a „prospěch mladistvého vyžaduje, aby věc byla postoupena soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájem mladistvého nejúčelnější“.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí, soud pro mládež, usnesením ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 1 Tm 21/2008, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu s odůvodněním, že podle § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů [dále převážně jen „zák. č. 218/2003 Sb.“], řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Zjistil přitom, že mladistvý na adrese C. nebydlí, naopak bydlí v obci Š., O., okr. Š., kde se mu podařilo doručit opis shora citovaného usnesení Okresního soudu v Šumperku, soudu pro mládež. Mimo to z vyjádření M. ú. v L., o. s. v. a z., vyplynulo, že mladistvý se v obci C., okr. Ú., zdržoval pouze po dobu dvou měsíců. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a soudu, jenž je podle něj příslušný, k rozhodnutí o příslušnosti.

Je zjevné, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v takových věcech upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zák. č. 218/2003 Sb., jenž však ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu neobsahuje; proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zák. č. 218/2003 Sb., které upravuje místní příslušnost soudu pro mládež.

Nejvyšší soud je soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu, poněvadž obžaloba byla podána u Okresního soudu v Šumperku, který věc postoupil jako soudu příslušnému Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. Z odůvodnění usnesení tohoto okresního soudu však vyplývá, že příslušným k projednání věci není a že naopak takovým soudem je Okresní soud v Šumperku.

Nejvyšší soud jako soud oběma jmenovaným soudům nejblíže společně nadřízený, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl při posuzování sporu obou soudů o příslušnost k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je tedy určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která by byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle prvního hlediska má tu výhodu, že soud může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu je zřejmé, že mladistvý má jako místo trvalého bydliště vyznačenou obec B., H., kde se však dlouhodobě nezdržuje. Kromě této adresy mladistvý již v přípravném řízení (na č. l. 2 spisu) uvedl adresu pro účely doručování C., okres Ú. Dne 13. 12. 2007 však při svém dalším výslechu (stále v rámci přípravného řízení – srov. č. l. 33 spisu) tuto adresu změnil na Š., O., okres Š. Na této adrese si mladistvý také řádně přebíral písemnosti, což je zjevné i z doručenky založené na č. l. 54 spisu, kdy mu bylo (dne 19. 3. 2008) zasíláno vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis.

Ačkoliv státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Šumperku následně (dne 8. 4. 2008) podala na mladistvého obžalobu, naposledy uvedenou adresu zřejmě přehlédla, neboť jako trvalé bydliště mladistvého v ní uvedla „H., B.“ a k ní dodala „nyní pobytem C.“; přes tyto nepřesné údaje ji však podala správně u Okresního soudu v Šumperku, neboť v obvodu tohoto okresního soudu mladistvý v té době (ale i v době předcházející) měl stálé bydliště.

Naposledy jmenovaný soud výše zmíněné údaje o bydlišti mladistvého zřejmě rovněž přehlédl, soustředil se nejspíše na údaje obsažené v obžalobě a věc evidentně nesprávně a v rozporu se zákonnou úpravou postoupil Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. Přitom i z dalšího obsahu spisu vyplývá, že mladistvý na adrese C. delší dobu nebydlí (podle zprávy Policie České republiky v Ú. od listopadu 2007 – srov. č. l. 68 spisu), takže usnesení o postoupení věci převzal až dne 22. 6. 2008 na adrese Š., O. (srov. č. l. 70 spisu). Skutečnost, že se mladistvý na této adrese opravdu zdržuje byla potvrzena i M. ú. v L. (č. l. 79b spisu). Proto nebylo a není pochyb o tom, že místem, kde měl mladistvý v době podání obžaloby bydliště a kde se i nyní skutečně zdržuje je obec Š., O., okres Š.

Nejvyšší soud, soud pro mládež, proto podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že k projednání této trestní věci obviněného mladistvého J. T. je příslušný (jako soud pro mládež místně příslušný podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.) Okresní soud v Šumperku. Jeho povinností (mimo jiné) bude projednat věc bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě (srov. § 3 odst. 6 citovaného zákona).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a

Vydáno: 18. December 2008