JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Td 51/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. října 2008 v trestní věci obviněného mladistvého M. Z., vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti, soudu pro mládež, pod sp. zn. 2 Tm 13/2008, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého M. Z. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Uherském Hradišti.

O d ů v o d n ě n í :

Okresnímu soudu v Uherském Hradišti, soudu pro mládež, byla Okresním státním zastupitelstvím v Uherském Hradišti podána na obviněného mladistvého M. Z. (dále jen „mladistvý“) obžaloba pro skutek, v němž je spatřováno provinění poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., jehož se měl mladistvý dopustit tím, že dne 17. 1. 2008 v době od 19.40 hodin do 20.45 hodin ve V., okres Z., ve V. ú. pro m. na ošetřovně rozbil 2 dřevěné židle, stolek, skříň, polici, čalouněné lůžko, dřevěné obložení, rám, a skleněnou výplň okna, čímž V. ú., s. š. a š. j. V. způsobil škodu 11.191,- Kč.

Samosoudce Okresního soudu v Uherském Hradišti, soudu pro mládež usnesením ze dne 8. 9. 2008, sp. zn. 2 Tm 13/2008, tuto trestní věc podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Tento postup odůvodnil tím, že v době spáchání skutku byl mladistvý umístěn ve V. ú. ve V., okres Z., kde též došlo k projednávanému činu. V době konání přípravného řízení byl mladistvý přemístěn do V. ú. v H., pracoviště N. D., okres T., tudíž byla dána příslušnost Okresního státního zastupitelství v Tachově a veškeré úkony přípravného řízení mimo podání obžaloby byly činěny Policií České republiky T. a Okresním státním zastupitelstvím v Tachově. V současné době se mladistvý nachází ve výkonu trestního opatření odnětí svobody ve V. V. okres Ch. Vzhledem k tomu, že ze všech zpráv k osobě mladistvého vyplynulo, že mladistvý má v obci K., okres U. H. pouze formálně hlášené bydliště, když fakticky se před nástupem do výkonu trestního opatření zdržoval ve výchovných ústavech, naposledy v H. na okrese T., shledal, že místně příslušným pro pojednání věci mladistvého je Okresní soud v Tachově, a nikoliv Okresní soud v Uherském Hradišti. Pro tento názor vycházel i z toho, že do tohoto obvodu spadala i příslušnost orgánů přípravného řízení, které zde konaly všechny úkony, a mladistvému byl ustanoven i obhájce se sídlem v T. Trestná činnost mladistvého byla spáchána na okrese Z., kde jsou situováni všichni svědci. Pokud jde o hlášené trvalé bydliště, které má mladistvý na okrese U. H., zde se již dlouhodobě nezdržuje. I když mladistvý již dosáhl zletilosti, čímž došlo k ukončení jeho ústavního pobytu, nelze z ničeho dovozovat, kde se bude po propuštění z výkonu trestního opatření, v němž se nyní nachází, zdržovat, a jelikož je trvalé bydliště, od něhož byla odvozena místní příslušnost Okresního soudu v Uherském Hradišti, jen formálním místem, je příslušnost soudu nutné stanovit podle místa, ve kterém skutečně v poslední době pobýval, což byl V. ú. v H., na okrese T. Z tohoto důvodu předložil věc Nejvyššímu soudu s tím, aby rozhodl, který ze jmenovaných soudů je k projednání této věci místně příslušným.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež, jemuž byla tato věc předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. shledal, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které podle § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanovní jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem pro řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., který neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu. Proto je třeba postupovat podle obecné úpravy § 24 tr. ř. podle níž, vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti, v případě mladistvých zakotvenými v ustanovení § 37 a § 39 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 3 zák. č. 218/2003 Sb. platí, že nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo.

Shora uvedené varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v § 37 zák. č. 218/2003 Sb.

Z obsahu spisu v projednávané věci se podává, že mladistvý M. Z. má hlášen trvalý pobyt na okrese U. H. v obci K. a že v současné době se nachází ve výkonu trestu (trestního opatření) odnětí svobody ve V. ve V.

K osobním poměrům mladistvého bylo zjištěno ze zprávy M. U. B., oddělení s. o. d. (č. l. 73 spisu), že mladistvý žije se svou rodinou v obci K. od roku 1999, kam se rodina přestěhovala z předchozího bydliště v obci T., okres B., kde nepožívala dobré pověsti. Po dobu docházky do základní školy se u mladistvého vyskytovaly velmi závažné výchovné problémy vycházející z jeho agresivity, které vyústily v hospitalizaci v P. l. v K., odkud byl po roce propuštěn se zjištěním, že je nezvladatelnou osobou, na níž platí jen fyzické tresty. Po přestěhování do obce K. se jeho chování nezlepšilo, ač byl pod ambulantní kontrolou psychiatra, a proto byl nad ním na základě rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25. 7. 2000, sp. zn. Nc 198/1999, stanoven dohled. Ten však k nápravě nevedl, a proto z podnětu oddělení s. o. d. v U. B. bylo Okresním soudem v Uherském Hradišti vydáno předběžné opatření, na jehož základě byl mladistvý dne 16. 5. 2001 převezen do D. d. ú. B., odkud byl v měsíci září 2001 předán do D. v. ú. v K. n. O. I zde se projevovala jeho agresivita, zejména proti slabším, provokoval své okolí, sprostě nadával, přestože byl v péči psychiatra a bral uklidňující léky. Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 22. 2. 2002 byla nad mladistvým nařízena ústavní výchova, a v prosinci 2002 byl přemístěn do D. d. se š. v J. I zde se jeho agrese opět projevovala, a to nejen vůči spolužákům, ale i proti vychovatelům. Výchovné problémy se prohloubily ve školním roce 2005/2006, kdy byl žákem deváté třídy, narostly útěky a objevilo se u něj fetování, byl pod psychiatrickou medikací, a přesto byl drzý, hrubý, vulgární a agresivní. Z ústavu byl propouštěn k rodině v pravidelných třítýdenních intervalech, matka spolupracovala a o syna jevila zájem, mladistvý je na svou matku citově vázán. Od konce roku 2005 začal častěji utíkat a dopouštěl se trestné činnosti, a proto byl od 1. 1. 2006 přeřazen do V. ú. ve V. V červnu 2006 ukončil devátou třídu, prázdniny strávil doma, po konfliktech v rodině se vrátil zpět do ústavu, kde zahájil učební poměr v oboru stavební práce. Dne 1. 1. 2007 byl přemístěn do V. ú. S., aby byl blíže domovu, čímž se projevila snaha se ve spolupráci s rodinou pokusit o dokončení jeho učebního poměru. Během prázdnin byl se svou rodinou, pomáhal rodičům, chodil na brigádu, avšak měl s rodiči konflikty, které vyvolával i sám. Vrátil se do ústavu, odkud však znovu utíkal, a na útěcích páchal trestnou činnost. Výchovně byl stále nezvladatelný, odmítal užívat medikamenty. Dne 1. 12. 2007 přestoupil na S. o. u. v U. B., které však nedokončil. V průběhu pobytu v ústavu byl pojednáván pro přestupky proti majetku, a opakovaně ublížení na zdraví.

Ze zprávy V. ú. v H., p. N. D. (č. l. 76) vyplynulo, že mladistvý M. Z. byl do tohoto výchovného zařízení umístěn dne 31. 1. 2008. I zde patřil mezi nejproblematičtější chovance, neboť byl velmi agresivní, vzteklý, panovačný, bezcitný, nezodpovědný, sebestředný. Odmítal brát léky na potlačení agresivity. Za krátkou dobu pobytu, neboť dne 8. 4. 2008 byl vzat do p. l. v D. a dne 13. 6. 2008 nastoupil výkon trestního opatření odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži, sp. zn. 3 Tm 43/2007, čtyřikrát utekl. V průběhu pobytu v ústavu byl v kontaktu s rodinou, matka se na syna pravidelně telefonicky dotazovala, měla zájem o jeho další vývoj, avšak na jeho výchovu nestačila.

Na základě takto zjištěných poměrů mladistvého M. Z. Nejvyšší soud shledal, že mladistvý se od 16. 5. 2001, kdy byl na základě rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti o předběžném opatření dodán do D. d. ú. B., v trvalém bydlišti v K. na okrese U. H. zdržoval jen sporadicky v době prázdnin nebo povolenek k návštěvě rodiny, neboť nad ním posléze nařízená ústavní výchova byla realizována až do doby, než dne 13. 6. 2008 nastoupil výkon trestního opatření. Nejvyšší soud též zjistil, že mladistvý po uvedenou dobu, kdy vykonával ústavní výchovu, výchovná zařízení měnil. Za delší lze považovat pouze jeho pobyt v D. d. se školou v J., kde byl umístěn od prosince 2002 až do 1. 1. 2006, kdy byl přemístěn do V. ú. ve V. Pokud se jedná o V. ú. v H., okres T., zde se nacházel pouze v době od 31. 1. 2008 do dne 8. 4. 2008.

Nutné je též poukázat i na další zjištění vyplývající z uvedených zpráv, že mladistvý, i přes své pobyty v ústavních zařízeních kontakt se svou rodinou a trvalým bydlištěm neztratil, naopak pravidelně s rodinou žijící stále v místě trvalého bydliště udržoval vztahy, neboť navštěvoval své rodiče, pobýval s nimi na základě propustek z ústavu a po dobu prázdnin. Matka o mladistvého měla stále zájem, mladistvý je na ni citově vázán. Nelze přehlédnout ani sdělení vyplývající ze zprávy oddělení s. o. d. M. U. B., že i přesto, že byl mladistvý v průběhu pobytů v ústavní výchově v různých zařízeních, v nichž pobyty z různých důvodů i často měnil, tento úřad stále zkoumal poměry mladistvého, a jak ve své zprávě uvedl, např. i v září 2007 byla pracovníky oddělení s. o. d. M. U. B. učiněna návštěva ve V. ú. ve S., kteří osud a poměry mladistvého v tomto výchovném zařízení aktuálně zjišťovali.

Na základě těchto informací Nejvyšší soud shledal, že místo trvalého bydliště v případě mladistvého M. Z. je faktickým místem jeho pobytu, byť se dlouhodobě, ale dočasně nacházel v rámci ústavní výchovy v různých výchovných zařízeních. Lze proto uzavřít, že trvalé bydliště mladistvého nebylo jen formálně uvedeným bydlištěm, ale jednalo se o místo, kde mladistvý bydlí, jak má na mysli ustanovení § 37 odst. zák. č. 218/2003 Sb.

Pokud byl mladistvý umístěn v ústavní výchově, bylo tomu především proto, že jeho rodiče nebyli schopni zvládnout jeho výchovu a optimálně řešit soustavné výchovné problémy mladistvého. Mladistvý tak měl stále trvalé vazby na místo svého trvalého bydliště a rovněž i pracovníci oddělení s. o. d. při m. ú. M. U. B., i přesto, že mladistvý se v obvodu tohoto územního úřadu nenacházel, měli stále jeho zájmy na zřeteli a jeho poměry průběžně zkoumali.

Uváží-li se pobyt mladistvého ve V. ú. v H. na okrese T., mladistvý v něm, jak bylo výše uvedeno, pobýval jen krátkou dobu od 31. 1. 2008 do 8. 4. 2008, přitom z něj ještě čtyřikrát utekl. Z informací, které byly tímto ústavem podány, je patrné, že mladistvý nejenže se zde zdržoval krátce, ale nevytvořil si zde žádné vazby ani vztahy k tomuto prostředí, které pro něj bylo přechodnou institucí. Při tomto jeho pobytu však navíc stále přetrvávaly vazby na domov v trvalém bydlišti a na rodinu tam žijící.

Na základě těchto skutečností Nejvyšší soud shledal, že pokud byla při podání obžaloby založena místní příslušnost Okresního soudu v Uherském Hradišti soudu pro mládež, v jehož obvodu se nachází místo trvalého bydliště mladistvého, byla založena podle místa, kde mladistvý fakticky bydlí, tedy na podkladě kritéria vyjádřeného v § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. v pořadí prvním.

Za takové místo v projednávaném případě nelze považovat některý z výchovných ústavů, v němž se mladistvý v průběhu vymezené doby nacházel. I když obecně může být rozhodným pro určení místní příslušnosti soudu pro mládež rovněž i výchovný ústav, je to možné jen tehdy, pokud se nejedná jen o dočasný pobyt (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2007, sp. zn. 8 Td 11/2007, uveřejněné jako rozhodnutí č. 15/2008 Sb. rozh. tr.).

Jestliže Nejvyšší soud uvážil všechny uvedené skutečnosti, shledal, že Okresní soud v Uherském Hradišti, soud pro mládež je za daných okolností, se zřetelem na stálé a trvalé vazby mladistvého s rodinou a oddělením sociálně-právní ochrany dětí mladistvého působícího v místě a obvodu trvalého bydliště mladistvého, soudem místně příslušným.

Nejvyšší soud za takový soud nepovažuje Okresní soud v Tachově, kam Okresní soud v Uherském Hradišti požadoval věc mladistvého delegovat. Místní příslušnost uvedeného soudu kromě toho, že v jeho obvodu v poslední době mladistvý přebýval jen necelé 4 měsíce při svém pobytu ve V. ú. v H., tedy jen krátce a spíše sporadicky, nic nezakládá. Mladistvého k tomuto ústavu, kde přebýval, nic nevázalo, neměl zde zázemí ani rodinu, nebyl zde spáchán čin, pro nějž je stíhán. Nejsou zde ani orgány, s nimiž by uvedený soud ve vztahu k mladistvému již dříve spolupracoval.

Nejvyšší soud České republiky s ohledem na všechny uvedené poznatky podle § 24 odst. 1 tr. ř. určil, že k projednání věci mladistvého M. Z. je s ohledem na § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. příslušný Okresní soud v Uherském Hradišti.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. října 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová

Vydáno: 15. October 2008