JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Td 37/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. června 2008 v trestní věci obviněného mladistvého J. R., vedené u Okresního soudu v Bruntále, soudu pro mládež, pod sp. zn. 1 Tm 27/2008, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého J. R. příslušný Okresní soud v Prachaticích.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích podal dne 25. 3. 2008 Okresnímu soudu v Prachaticích obžalobu na obviněného mladistvého (nadále „mladistvý“) J. R. pro provinění ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. Tohoto provinění se měl dopustit tím, že v době od 22.00 hodin do 23.00 hodin dne 6. 4. 2007 před vchodem do d. L., v obci J., okr. B., fyzicky napadl poškozeného M. K., a to tak, že ho nejprve strčil rukama do hrudníku a následně udeřil jedenkrát rukou sevřenou v pěst do obličeje, do oblasti nosu, v důsledku čehož došlo k nárazu levé strany hlavy poškozeného na pevnou překážku - kovovou konstrukci mříží před restaurací, kdy poté poškozený upadl na zem a obviněný v útoku již nepokračoval, svým úderem způsobil poškozenému M. K. oděrku hřbetu nosu a pohmoždění, a následně nárazem do hlavy poškozeného po úderu na kovovou trubku došlo ke zranění měkkých pokrývek lebních, skeletu lbi a k nitrolebním úrazovým změnám, zhmoždění měkké pokrývky lební v levé spánkové krajině, vzniku krevního výronu nad tvrdou plenou mozkovou a poúrazovému otoku mozku s následným krvácením nad tvrdou plenou mozkovou, v důsledku čehož došlo dne 8. 4. 2007 v době kolem 6.00 hodin k úmrtí poškozeného, který byl nalezen dne 8. 4. 2007 kolem 6.30 hodin v obci J., ve stanu na volně přístupném zalesněném prostoru zvaném S., a to L. M., bytem J., okr. B. a J.M., bytem J., okr. B.

Usnesením Okresního soudu v Prachaticích, soudu pro mládež, ze dne 11. 4. 2008, sp. zn. 4 Tm 3/2008, byla trestní věc podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, postoupena Okresnímu soudu v Bruntále s odůvodněním, že ačkoliv je Okresní soud v Prachaticích soudem místně příslušným, poněvadž v jeho obvodu má mladistvý trvalé bydliště, jeví se jako účelnější projednání věci Okresním soudem v Bruntále, v jehož obvodu byl skutek spáchán a dále v tomto obvodu žijí osoby, které byly navrženy jako svědci a jsou dosud nezletilými. Tito svědci navštěvují školy a pokud by se měli účastnit hlavního líčení u Okresního soudu v Prachaticích, jsou s jejich účastí spojeny značné finanční náklady, přičemž není zaručeno, že se svědci dostaví všichni najednou a hrozí tak neúměrné průtahy v řízení, což není v zájmu mladistvého. Okresní soud v Prachaticích taktéž uvedl, že ve věci byly vypracovány znalecké posudky, jejichž zpracovatelé mají trvalé bydliště v O. a jejich cestováním by mohly vzniknout další problémy jak v otázce rychlosti, tak hospodárnosti řízení. S přihlédnutím k obsahu spisového materiálu nelze vyloučit ani možnost potřeby provádění dalších důkazů (včetně šetření na místě samém a rekonstrukce), k jejichž případnému provedení má opět lepší podmínky Okresní soud v Bruntále. S ohledem na tyto skutečnosti Okresní soud v Prachaticích rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Bruntále; takový postup nebude podle něho na újmu mladistvého a lze jej s ohledem na zájmy mladistvého považovat za nejúčelnější.

Usnesením Okresního soudu v Bruntále, soudu pro mládež, ze dne 13. 5. 2008, sp. zn. 1 Tm 27/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvého J. R. předložena k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu, neboť tento okresní soud má za to, že není příslušný k projednání věci. Okresní soud v Bruntále v odůvodnění svého rozhodnutí namítl, že postoupení věci Okresnímu soudu v Bruntále nebylo učiněno ku prospěchu mladistvého a že v dané věci nebyly splněny podmínky pro takové rozhodnutí. Argumentaci Okresního soudu v Prachaticích odmítl s tím, že v jeho odůvodnění jsou akcentovány zájmy především svědků a znalců, přičemž o osobě mladistvého J. R. a jeho zájmech na konání hlavního líčení u Okresního soudu v Bruntále není uvedena žádná zmínka. S akcentem na zjištění, že mladistvý již čtyři roky bydlí v N. a dva roky navštěvuje SOU a. a t. v Č. B., v obvodu místa svého trvalého bydliště navštěvuje Probační a mediační službu ČR a jeho rodině zde byla nabídnuta i pomoc psychosociální, považoval Okresní soud v Bruntále za nejúčelnější, aby řízení bylo konáno v místě trvalého bydliště mladistvého, kde jsou nejlepší předpoklady pro koordinované výchovné působení všech zainteresovaných subjektů. Mladistvý, jeho obhájkyně i zástupci M. ú. v P. by navíc museli cestovat k Okresnímu soudu v Bruntále, přičemž vzhledem k okolnostem případu je zřejmé, že by se nejednalo o jediné hlavní líčení a mladistvý by tak byl vytržen z domácího prostředí, z pravidelné výuky a z kontaktu s orgány s činnými v trestním řízení. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu coby soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a Okresnímu soudu v Prachaticích k rozhodnutí o příslušnosti.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež, jemuž byla věc předložena v souladu s ustanovením § 24 tr. ř., shledal, že v posuzovaném případě je opodstatněně vedeno řízení v trestních věcech mladistvých, které podle § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř., podle něhož, vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti.

Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona č. 218/2003 Sb; vyžaduje-li to však prospěch mladistvého, může příslušný soud podle § 39 tohoto zákona postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější.

V posuzované věci je významné, že trestní věc mladistvého J. R. byla Okresnímu soudu v Bruntále postoupena podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb., když Okresní soud v Prachaticích svoji místní příslušnost založenou místem stálého bydliště mladistvého ve smyslu § 37 odst. 1 tohoto zákona nikterak nezpochybňoval.

V ustanovení § 39 zákona č. 218/2003 Sb. je zakotvena výjimka z pravidel o místní příslušnosti podle § 37 tohoto zákona, na něž však navazuje. Podstatným kritériem, na jehož základě je možné uvedený postup volit, jsou prospěch a zájmy mladistvého, jež je třeba chápat z hlediska společenských priorit vztahujících se na péči o mládež, v nichž převažuje především snaha o natolik účinné výchovné působení trestního řízení na mladistvého, který se dopustil provinění, aby ve výsledku tohoto řízení bylo užito opatření, které na něj bude působit tak významně, aby se již v budoucnu dalšího delikventního jednání nedopustil. Současně je nutné mít na zřeteli i jeho následné společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji (§ 1 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb.).

Kromě zájmů mladistvého je podle smyslu § 39 zák. 218/2003 Sb. dalším hlediskem účelnost řízení, která musí být zřejmá z rozhodnutí o postoupení věci a musí respektovat pravidla zakotvená v ustanovení § 40 zák. č. 128/2003 Sb., podle něhož orgány činné v trestním řízení podle zák. č. 218/2003 Sb. mají s Probační a mediační službou, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými sdruženími občanů a osobami realizujícími probační programy vzájemně spolupracovat, aby společně vytvořily podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, včas reagovaly na potřeby a zájmy mladistvých a poškozených osob i všech dalších subjektů dotčených trestnou činností a také tímto způsobem trestné činnosti zamezovaly a předcházely jí. Obě tato hlediska musejí být zvažována ve vzájemných souvislostech tak, aby byly co nejvíce šetřeny zájmy mladistvého s přihlédnutím ke všem okolnostem, které se k jeho osobě a dosavadnímu způsobu života a podmínkám, za nichž vyrůstal, podařilo zjistit.

Za důvod pro takový postup nelze považovat toliko zásadu rychlosti či hospodárnosti řízení. Tyto obecně platné zásady, jimiž se jako obecnými principy řídí ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb. i řízení ve věcech mladistvých, netvoří z hlediska § 39 tohoto zákona ty rozhodné skutečnosti, jimiž se postoupení věci jakožto výjimka z pravidel o místní příslušnosti řídí (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Td 22/2008).

Z obsahu spisu, zprávy M. ú. P. (č. l. 314, 315) se podává, že mladistvý žije se svojí matkou, jejím druhem a sourozenci v bytě v N., okr. P. Mladistvý zahájil povinnou školní docházku v J., ale v osmé třídě se přestěhovali a dokončil ji v N. Po jejím ukončení nastoupil do učebního oboru a. na SOU a. a t. v Č. B., nyní zde studuje 2. ročník. Zde má průměrné studijní výsledky, na odborném výcviku dosahuje nadprůměrného hodnocení. Ani na O. ú. v P. ani na M. ú. v P. s ním nebyly v minulosti řešeny jakékoliv výchovné problémy, přestupky či trestná činnost. V této věci s ním již byl proveden pohovor, on i jeho matka byli informováni o dalším postupu a s rodinou je nyní v kontaktu pracovnice Probační a mediační služby v P.

Ze zprávy o spolupráci s klientem Probační a mediační služby, středisko v P. (č. l. 318) vyplývá, že tato zahájila spolupráci s mladistvým na základě vzájemné dohody a v jejím rámci byla opakovaně uskutečněna konzultace s mladistvým i konzultace s jeho matkou. Vzhledem k příbuzenskému vztahu mezi mladistvým a poškozeným byla nabídnuta mediace jako způsob řešení konfliktu mimo trestní řízení, a to po rozhodnutí soudu. PMS nabídla rodině mladistvého také pomoc psychosociální.

Z této rekapitulace je zjevné, že důvody, na nichž založil Okresní soud v Prachaticích své rozhodnutí o postoupení věci Okresnímu soudu v Bruntále, reflektovaly především zájmy svědků a znalců, méně však již prospěch a zájmy, který měly být pro tento soud primární, a to prospěch a zájmy mladistvého. Lze připustit, že případné provedení trestního řízení u Okresního soudu v Bruntále se může jevit jako hospodárnější a rychlejší, avšak tato hlediska nemohou převažovat nad zájmy mladistvého, kterými jsou především jeho zdárný psychosociální vývoj, začlení do společnosti v místě trvalého bydliště, příprava na budoucí povolání, to vše ve smyslu efektivního výchovného působení na něj. V tomto smyslu byly již vytvořeny příznivé předpoklady právě v místě bydliště mladistvého. Nejvyšší soud sdílí názor Okresního soudu v Bruntále, že v posuzované věci neexistuje žádný silný důvod odchýlit se od principů místní příslušnosti soudu založené stálým bydlištěm mladistvého, poněvadž postoupení věci Okresnímu soudu v Bruntále, sledujíce prospěch mladistvého, není se zřetelem na jeho zájmy nejúčelnější.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný coby soud pro mládež Okresní soud v Prachaticích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková

Vydáno: 25. June 2008