JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Td 21/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. května 2008 v trestní věci obviněného mladistvého M. H., vedené u Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, pod sp. zn. 16 Tm 6/2008, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého M. H. příslušný Okresní soud ve Znojmě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Trutnově podal dne 13. 2. 2008 Okresnímu soudu v Trutnově obžalobu na obviněného mladistvého (nadále „mladistvý“) M. H. pro pokus provinění krádeže podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. Toho se měl dopustit tím, že dne 6. 6. 2007 kolem 18.30 hodin v B., v obchodním centru G. V., v prodejně P. & C. se pokusil odcizit kalhoty zn. Boss v hodnotě 4.690,- Kč tím způsobem, že si přes uvedené kalhoty, ze kterých odstranil ochranné zařízení k aktivaci vstupního rámu, ve zkušební kabině oblékl své kalhoty a takto oblečen byl zadržen při odchodu z prodejny její ostrahou, přičemž takového jednání se měl dopustit, přestože byl rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 16 Tm 23/2006, odsouzen mimo jiné pro provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody na sedm měsíců podmíněně odloženému na zkušební dobu jednoho roku.

Usnesením Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, ze dne 25. 3. 2008, č. j. 16 Tm 6/2008-84, byla věc podle 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, předložena Nejvyššímu soudu v Brně k rozhodnutí o příslušnosti. V odůvodnění soud vyložil, že byl připraven konat ve věci hlavní líčení, mladistvý se však k němu dne 20. 3. 2008 nedostavil. Současně zjistil, že ten utekl ze S. v. ú. pro m. v T., okr. Z., kam byl dne 13. 3. 2008 přemístěn. Protože se jedná o přemístění dlouhodobé, nepředpokládá se, že by byl přeřazen do jiného výchovného ústavu, neboť již nebude navštěvovat žádnou školu, lze podle soudu uzavřít, že současné bydliště mladistvého je v obvodu Okresního soudu ve Znojmě a ten je soudem místně příslušným.

Evidentní je, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, neboť trestní stíhání bylo zahájeno před dovršením devatenáctého roku věku mladistvého. Podle § 291 tr. ř. řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti.

Z obsahu spisu se podává, že po podání obžaloby na mladistvého M. H. Okresní soud v Trutnově jako soud pro mládeže seznal, že je soudem místně příslušným. O tom svědčí zejména skutečnost, že na den 20. března 2008 nařídil ve věci hlavní líčení (č. l. 75). To ostatně bylo zrekapitulováno i v odůvodnění usnesení tohoto soudu ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 16 Tm 6/2008. Hlavní líčení však konáno nebylo, poněvadž dne 18. 3. 2008 byl soud informován, že mladistvý ze S. v. ú. s. r. o. T., okr. Z., kam byl dne 13. 3. 2008 přemístěn z D. ú. pro m., s. v. p. a š. j. v B., utekl (č. l. 79). Z rozhodnutí ředitelky D. ú. pro m. v B. se zjišťuje, že do S. v. ú. s. r. o. T. byl mladistvý přemístěn proto, že je zde možnost zařadit jej do pracovní skupiny (č. l. 82, 83). Ze zprávy M. ú. T. vyplývá, že vzhledem k věku mladistvého se nepředpokládá, že by byl zařazen do jiného výchovného ústavu, poněvadž již nebude navštěvovat žádnou školu (č. l. 80).

Nejvyšší soud je přesvědčen, že rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově, soudu pro mládež, ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 16 Tm 6/2008, není správné a otázka místní příslušnosti nemohla být řešena za použití § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 37 zákona č. 218/2003 Sb. Základním předpokladem takového postupu totiž je, že otázka místní příslušnosti se jím řeší, jelikož jde o řízení před samosoudcem, ve stadiu tzv. přezkoumání obžaloby z hledisek uvedených v § 181 odst. 1 a § 186 tr. ř.. O takovou situaci ovšem v posuzovaném případě zjevně nešlo. Okresní soud zjistil okolnosti, které postavily otázku místní příslušnosti ve věci mladistvého M. H. do jiného světla, až po nařízení hlavního líčení, a proto nebylo možné znovu se „vrátit do stadia přezkoumání obžaloby“ a nebylo na místě aplikovat ustanovení § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a ani § 37 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (k tomu přiměřeně rozh. č. 23/1977 Sb. rozh. tr.).

Okresnímu soudu v Trutnově, soudu pro mládež, však nic nebránilo v tom, aby změnu situace řešil prostřednictvím ustanovení § 39 zákona č. 218/2003 Sb., podle něhož, vyžaduje-li to prospěch mladistvého, může příslušný soud postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější. Děje se tak usnesením, proti kterému není stížnost přípustná. Teprve nesouhlasí-li soud pro mládež, jemuž byla takto věc postoupena, se závěrem, že právě on je tím soudem, u něhož má být konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější, postupuje podle § 24 tr. ř. To znamená, že předloží věc soudu, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, jemuž byla věc takto postoupena, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti.

Třebaže Okresní soud v Trutnově, soud pro mládež, nepostupoval zcela správně, Nejvyšší soud, sledujíce především zájem mladistvého a tomu korespondující požadavek rychlosti a účelnosti řízení, shledal, že je na místě o místní příslušnosti soudu pro mládež již v tomto stadiu řízení rozhodnout. Protože mladistvý byl přemístěn do S. v. ú. s. r. o. T. proto, že je zde možnost zařadit jej do pracovní skupiny, a nepředpokládá se, že by mohl být zařazen do jiného výchovného ústavu, pak je skutečně se zřetelem k zájmům mladistvého nejúčelnější, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem ve Znojmě jako soudem pro mládež. Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný coby soud pro mládež Okresní soud ve Znojmě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. května 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková

Vydáno: 07. May 2008