JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 Td 2/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 6. února 2008 v trestní věci obviněného mladistvého V. P., vedené u Okresního soudu Olomouc, soudu pro mládež, pod sp. zn. 2 Tm 14/2007, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého V. P. příslušný Okresní soud v Semilech.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Olomouci podal na obviněného mladistvého V. P. (dále jen „mladistvého“) obžalobu pro skutek, v němž jsou spatřována provinění násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák. a výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., jichž se měl mladistvý dopustit tak, že dne 30. 3. 2007 v době kolem 21.00 hodin v O. na rohu ulic K. a D. n. z dosud nezjištěných důvodů před zde procházejícími L. T. a M. N. mával domácky vyrobenou mačetou s dřevěnou rukojetí o délce čepele 50 cm, kdy těmto rovněž při ohrožování mačetou vyhrožoval, že je rozseká, přičemž tito museli před mladistvým ustupovat několik metrů až před restauraci „U Š.“ v ulici K., měli strach, že budou z jeho strany mačetou napadeni, a svého jednání zanechal až po příjezdu hlídky Městské policie O. na místo incidentu.

Usnesením Okresního soudu v Olomouci, soudu pro mládež, ze dne 4. 1. 2008, sp. zn. 2 Tm 14/2007, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. tato trestní věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu proto, že s ohledem na ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. není k projednání věci místně příslušný. Tento postup Okresní soud v Olomouci v odůvodnění označeného usnesení vysvětlil tím, že mladistvý sice má formálně uvedené trvale bydliště v O. na ulici K., avšak fakticky se zdržuje podle zprávy policie (č. l. 76 a 77 spisu) na adrese P. na okrese S., kam se se svou matkou přestěhoval. Na této adrese s ní společně bydlí v bytovém domě, jenž dostala matka přidělený od Z. d. P., v němž je v současné době zaměstnána. S otcem, který bydlí v Ch., na adrese Š., mladistvý nežije. S ohledem na tyto okolnosti soud shledal, že pokud jde o trvalé bydliště, mladistvý se v něm nezdržuje ani v jeho obvodu nepracuje, ale po přestěhování i se svou matkou bydlí na nové adrese na okrese S.

Na základě těchto skutečností Okresní soud v Olomouci, soud pro mládež, dospěl k závěru, že není místně příslušným k projednání této věci, ale že takovým soudem může být Okresní soud v Semilech, kde má mladistvý v současné době stálé bydliště. Věc proto předložil Nejvyššímu soudu České republiky, soudu pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soudu nejblíže společně nadřízenému oběma uvedeným okresním soudům jako soudům pro mládež, aby rozhodl o tom, který z nich je místně příslušným.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež, jemuž byla tato věc předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. shledal, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které podle § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem pro řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., který neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, a proto je třeba postupovat podle obecné úpravy podle § 24 tr. ř. Podle něho, vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soud, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti, v případě mladistvých zakotvených v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Ze smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. rovněž plyne, že právě hledisko stálého bydliště zaručuje, že mladistvý je k tomuto místu vázán, a právě tato určitá fixace ke konkrétnímu místu, může být garantem trvalosti a stability pobytu mladistvého, což jsou okolnosti důležité nejenom pro řádné zjištění a ověření poměrů mladistvého, ale též pro možnost co nejlepšího zajištění koordinace a spolupráce s probační a mediační službou, s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, event. s jeho rodinou či blízkými osobami a lze tak zajistit možnost účinného působení na takovou osobu i po skončení řízení. Jenom propojením těchto, ale i dalších způsobů, jimiž lze na mladistvého působit, lze docílit naplnění účelu a smyslu výkonu soudnictví nad mládeží (§ 1 zák. č. 218/2003 Sb.). Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Olomouci, soudu pro mládež, sp. zn. 2 Tm 14/2007 se podává, že mladistvý V. P. je hlášen k trvalému pobytu na adrese Ch., Š. V tomto místě však již dlouhou dobu nebydlí, neboť žil s matkou M. P. v O. na adrese K.

Podle zprávy Policie České republiky, okresního ředitelství, Služby kriminální policie a vyšetřování 4. oddělení OK, O., ze dne 26. 10. 2007 (č.l. 76 a též 77), se mladistvý přestěhoval z uvedené poslední adresy do obce P. na okrese S., kde matka mladistvého sehnala zaměstnání v Z. d. P., které jí přidělilo i uvedený byt.

Nejvyšší soud sám přezkoumal takto změněné poměry mladistvého. Dotazem ze dne 30. 1. 2008 od starosty obce P. ověřil, že mladistvý žije se svou matkou M. P. v obci P., kde má i trvalý pobyt na ... Matka má uzavřenu pracovní smlouvu s A. J., a. s., a mladistvý je u této společnosti rovněž zaměstnán jako brigádník na dobu určitou do konce prázdnin roku 2008. Poté by měl nastoupit studium na zatím nesdělené škole.

Z takto zjištěných poměrů mladistvého Nejvyšší soud učinil závěr, že mladistvý se prokazatelně v obvodu svého trvalého bydliště nezdržuje, neboť na adrese Ch., Š., podle obsahu spisu již dlouhodobě nebylí a ani jinak s tímto místem není, kromě toho, že to je místo pobytu jeho otce, spojen. Pokud bydlel v O., K., pak ani toto místo již není jeho bydlištěm, protože se od října 2007 se svou matkou zdržuje na nové adrese P. na okrese S. Zde navíc má dočasné zaměstnání a plánuje, že by v druhé polovině roku 2008 zahájil v blízkosti tohoto bydliště i studium.

Všechny uvedené informace, které Nejvyšší soud mohl k otázce místní příslušnosti soudu z obsahu spisu a i vlastním šetřením zjistit, nasvědčují tomu, že mladistvý nyní bydlí právě v obci P. I když je nutné připustit, že mladistvý se v tomto bydlišti, do něhož se přistěhoval společně se svou matkou, zdržuje poměrně krátkou dobu a nelze tudíž s jistotou stanovit, o jak stálé bydliště se bude i do budoucna jednat, shora uvedená zjištění svědčí o tom, že v současné době je k tomuto místu, které je jediným, kde bydlí, plně fixován, a to nejen bydlištěm, ale i výkonem práce sjednané byť jen na přechodnou dobu. Jde tudíž o místo, kde mladistvý ve smyslu § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. bydlí, což je podle tohoto ustanovení druhým hlediskem určujícím místní příslušnost soudu. I při krátkosti pobytu obviněného na uvedeném místě, ho lze považovat za místo, kde mladistvý nyní žije a kde lze zjišťovat též poznatky k jeho současným poměrům tak, aby byl zajištěn individuální přístup při zkoumání vhodných prostředků, jimiž na něj má být do budoucna působeno.

Nejvyšší soud s ohledem na všechny uvedené poznatky podle § 24 odst. 1 tr. ř. určil, že k projednání věci mladistvého V. P. je příslušný Okresní soud v Semilech.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. února 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová

Vydáno: 06. February 2008