JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tz 154/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 2. listopadu 2005 v trestní věci obviněného P. P., v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 31. 1. 2005, čj. 1 T 124/2004-368, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 31. března 2005, čj. 6 To 62/2005-399, podle § 275 odst. 3 tr. ř., takto:

Obviněný P. P. s e n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 2. listopadu 2005, sp. zn. 7 Tz 154/2005, bylo podle § 268 odst. 2 tr. ř. vysloveno, že v řízení předcházejícím rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 31. 3. 2005, č. j. 6 To 62/2005-399, byl v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. porušen zákona v neprospěch obviněného P. P. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. byl citovaný rozsudek spolu s rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 31. 1. 2005, č. j. 1 T 124/2004-368, v části týkající se obviněného P. P., zrušen, včetně všech dalších rozhodnutí, na ně obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Okresnímu soudu v Kroměříži přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obviněný P. P. vykonává na základě citovaných rozsudků trest odnětí svobody v trvání 6 let ve V. P. Jejich zrušením zanikl právní podklad pro výkon tohoto trestu. Nejvyšší soud byl proto povinen podle § 275 odst. 3 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného P. P. Z trestního spisu vyplývá, že obviněný před nástupem trestu odnětí svobody byl na svobodě, když po hlavním líčení byl usnesením Okresního soudu v Kroměříži ze dne 1. 2. 2005, sp. zn. 1 T 124/2004, z vazby propuštěn. Vzhledem k uvedenému a proto, že v současné době nejsou Nejvyššímu soudu známy žádné skutečnosti, které by opodstatňovaly podle § 67 tr. ř. opětovné vzetí obviněného P. P. do vazby, rozhodl jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. listopadu 2005

Předseda senátu:

JUDr. Juraj M a l i k

Vydáno: 02. November 2005