JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 967/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. 8. 2006 o dovolání, které podal obviněný S. S., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. 3 To 580/2005, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 156/2005 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný S. S. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. 3 To 580/2005, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 5 T 156/2005. Dovoláním napadl výrok o vině a v důsledku toho i výrok o trestu. Odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl, že výrok o jeho vině byl založen na nevěrohodných výpovědích spoluobviněného a poškozeného. Domáhal se toho, aby byl zproštěn obžaloby.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že právním posouzením skutku se rozumí jeho hmotně právní posouzení, při kterém jde o aplikaci hmotného práva, tj. trestního zákona, na skutkový stav, který zjistil soud. Předmětem právního posouzení tu je skutek, tak jak byl zjištěn soudem. V dovolání lze namítat, že skutkový stav, který zjistil soud, nenaplňuje znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Vytýkat je tedy možné jen p r á v n í vady v kvalifikaci skutkového stavu, který zjistil soud, a nikoli s k u t k o v é vady s cílem dosáhnout jiného hodnocení důkazů a tím změny či dokonce zvratu ve skutkových zjištěních soudu, jejich nahrazení jinou verzí skutkového stavu, prosazovanou dovolatelem, a teprve v návaznosti na to usilovat o jiné právní posouzení. Námitky proti skutkovým zjištěním soudu, proti tomu, jak soud hodnotil důkazy, jak postupoval při dokazování, v jakém rozsahu provedl dokazování apod., jsou mimo rámec zákonného dovolacího důvodu.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, který je z hlediska důvodů koncipován tak, že nepřipouští, aby jeho cestou byl napadán skutkový základ rozhodnutí.

V posuzovaném případě byl obviněný S. S. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. Takto byl posouzen skutek, který podle zjištění Krajského soudu v Brně spočíval v podstatě v tom, že obviněný S. S. s obviněným V. Ch. dne 2. 5. 2005 kolem 22:43 hodin v B. na chodníku kolem základní školy poté, co obviněný V. Ch. fyzicky napadl poškozeného F. J. tak, že ho uhodil opakovaně do obličeje otevřenou dlaní a pěstí, požadoval po něm vydání jeho věcí, srazil mu brýle, a když poškozený upadl na zem, kopal ho do oblasti hrudníku, pak když poškozený seděl na betonové zídce, oba obvinění společně ho prohledali a odcizili mu z kapes u kalhot dva mobilní telefony, z kapsy u košile hotovost ve výši 1.800,- Kč a Max kartu Poštovní spořitelny.

Obviněný v dovolání nenamítal nic v tom směru, že by takto zjištěný skutkový stav nenaplňoval znaky trestných činů, jimiž byl uznán vinným. Pouze takové námitky by korespondovaly s deklarovaným dovolacím důvodem. Obviněný založil dovolání na námitkách proti tomu, že Krajský soud v Brně a předtím i Městský soud v Brně vzaly za podklad uvedených zjištění výpovědi spoluobviněného V. Ch. a poškozeného F. J. a že považovaly tyto výpovědi za pravdivé i pokud jde o jeho účast na činu. Obviněný pojal dovolání jako polemiku s tím, jak soudy hodnotily důkazy a jaká skutková zjištění ohledně jeho účasti z nich vyvodily, přičemž se snažil prosadit svou vlastní verzi skutkového stavu založenou na tvrzení, že s přepadením poškozeného a jeho oloupením neměl nic společného. Tímto pojetím dovolání se obviněný ocitl mimo meze zákonného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť uplatnil námitky, které tomuto dovolacímu důvodu neodpovídají, obsahově ho nenaplňují a nejsou pod něj podřaditelné.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadený rozsudku a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud takto rozhodl v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 30. August 2006