JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 943/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 20. srpna 2008 o dovolání obviněného Ing. J. S. , proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. 7 To 368/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 3 T 55/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. J. S. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 26. 9. 2007, sp. zn. 3 T 55/2004, byl obviněný Ing. J. S. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. a za tento trestný čin byl podle § 248 odst. 3 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit náhradu škody správci konkursní podstaty úpadce R. P. – TKD S. , se sídlem R. p. R. , M. nám. , Mgr. L. H. ve výši 774.335,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání proti všem jeho výrokům. Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. 7 To 368/2007, zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), f) tr. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově uznal obviněného Ing. J. S. vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. a podle § 248 odst. 3 tr. zák. mu uložil trest odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. obviněnému podmíněně odložil na zkušební dobu dvou roků a šesti měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit náhradu škody správci konkursní podstaty úpadce R. P. – TKD S. , se sídlem R. p. R. , M. , Mgr. L. H. , ve výši 539.355,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl poškozený odkázán se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. 7 To 368/2007, podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný v obsáhlém dovolání, v němž několikrát rekapituluje obsah rozhodnutí soudů, namítl nesprávné právní posouzení skutku, jakož i jiné nesprávné hmotně právní posouzení věci podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., a především namítl, že trestnou činnost nespáchal. Uvedl, že neměl v úmyslu si přisvojit cizí věc. Podle názoru obviněného nebylo prokázáno, že vybral osobně z pokladny poškozeného částku 381.155,- Kč a částku 363.200,- Kč, což vyplývá i z výpovědi svědka P. H. Obviněný vytkl soudům, že se nezabývaly v dostatečné míře jeho námitkou, že nemohla vzniknout škoda poškozené společnosti R. P. - TKD S. , se sídlem R. p. R. , M. , po 24. lednu 2002, neboť od tohoto data se stal novým vlastníkem společnosti M. N. Zároveň namítl nevěrohodnost výpovědí svědků V. M. a E. T. , když výpověď této svědkyně se neshoduje s výpovědí svědka P. H. Dokazování bylo podle obviněného neúplné, neboť soud nepředvolal k doplňujícímu výslechu svědkyni I. K. , a ani nebyl ve věci vypracován posudek z oboru účetnictví.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. 7 To 368/2007, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

K dovolání se vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně. Uvedla, že námitky uplatněné v dovolání nepřekročily rámec skutkových námitek. Obviněný totiž uvedl, že se předmětného jednání vůbec nedopustil, toto své tvrzení však dokládá vlastním hodnocením provedených důkazů, odlišným od hodnocení, které ve věci učinily soudy nižších stupňů. Námitky proti hodnocení důkazů a následně proti správnosti skutkových zjištění nelze podřadit pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Nejvyšší státní zástupkyně rovněž uvedla, že uplatněné námitky nenaplňují ani žádný jiný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 tr. ř. Nejvyšší státní zástupkyně za těchto okolností nespatřuje žádnou vadu napadeného rozhodnutí, kterou by bylo nezbytné napravovat cestou dovolání.

Nejvyšší státní zástupkyně proto navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a souhlasila s tím, aby bylo takto rozhodnuto v neveřejném zasedání za podmínek § 265r odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z citovaného ustanovení vyplývá, že právním posouzením skutku se rozumí jeho hmotně právní posouzení. Jasně o tom svědčí dikce „… nebo jiném … hmotně právním …“. Podstatou právního posouzení skutku jako posouzení hmotně právního je aplikace hmotného práva, tj. trestního zákona, na skutkový stav, který zjistil soud. Významné je, že předmětem právního posouzení je skutek, tak jak byl zjištěn soudem, a nikoli tak, jak se jeho zjištění domáhá dovolatel. V dovolání lze namítat, že skutkový stav, který zjistil soud, nemá znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Je tedy možné vytýkat p r á v n í vady v kvalifikaci skutkového stavu zjištěného soudem. Dovolacím důvodem nejsou s k u t k o v é námitky, tj. takové námitky, jimiž dovolatel namítá nedostatečný rozsah dokazování, nebo se snaží dosáhnout jiného hodnocení důkazů oproti tomu, jak je hodnotil soud, a tím i změny ve skutkových zjištěních soudu a jejich nahrazení vlastní verzí skutkového stavu, kterou sám prosazuje. Dovolání je mimořádný opravný prostředek určený k nápravě závažných právních vad pravomocných rozhodnutí, a nikoli k tomu, aby skutková zjištění soudů prvního a druhého stupně byla přezkoumávána ještě třetí instancí. Nejvyšší soud se na podkladě dovolání podaného s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. zabývá správností právního posouzení skutku zásadně ve vztahu k tomu skutkovému stavu, který zjistily soudy prvního a druhého stupně, a nijak nepřihlíží k námitkám směřujícím proti tomu, jak soudy v rámci postupu podle § 2 odst. 6 tr. ř. hodnotily důkazy, jaká skutková zjištění z nich vyvodily, jak postupovaly při provádění důkazů, v jakém rozsahu provedly dokazování, že nevyhověly návrhům na provedení dalších důkazů apod.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný učinil obsahem svých dovolacích námitek jen námitky skutkové, tedy námitky, které směřují proti učiněným skutkovým zjištěním a proti hodnocení důkazů. Tím, že obviněný vytkl soudům nedostatečný rozsah dokazování, nevěrohodnost a rozpornost výpovědí řady svědků, jakož i jiná údajně nesprávná hodnocení důkazů, uplatnil námitky pouze skutkové povahy, jimiž napadal soudy učiněná skutková zjištění. Obviněný tak sice formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak učinil tak prostřednictvím námitek, které ho obsahově nenaplňují a nejsou pod tento dovolací důvod podřaditelné. Těmito námitkami nenaplnil ani žádný jiný dovolací důvod uvedený v § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud pro úplnost poukazuje na to, že námitky uplatněné v dovolání uplatňoval obviněný již v předchozích stadiích trestního řízení a jak soud prvního stupně, tak zejména soud odvolací se s nimi přesvědčivě a v souladu se zákonem vypořádaly (srov. č. l. 621 – 627, 647 – 648 spisu).

Nejvyšší soud shledal, že námitky obviněného nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněného Ing. J. S. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. srpna 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 20. August 2008