JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 928/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. července 2008 o dovolání, které podal obviněný P. P. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 5 To 103/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 101 T 283/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného P. P. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 4. 2. 2008, sp. zn. 101 T 283/2007, byl obviněný P. P. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku nepodmíněně. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Dále bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. ř. o nároku poškozeného na náhradu škody. Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 5 To 103/2008, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Obviněný spáchal trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. tím, že společně s obviněným R. G. v přesně nezjištěné době od 00:05 hodin do 03:00 hodin dne 27. 3. 2006 v O.-P., okr. K., a v H. – H. S., okr. K., bez vážného důvodu nejprve během jízdy v osobním motorovém vozidle tov. zn. Ford Escort, červené barvy, na základě pokynu obviněného R. G., který vozidlo řídil, obviněný P. P. napadl fyzicky údery pěstí do obličeje poškozeného K. L., a poté co zastavili poblíž D. D., kde vystoupili z vozu, společně údery pěstí do obličeje opětovně napadli poškozeného K. L., čímž mu způsobili zranění, a to zhmoždění zevně od pravé očnice, nalomení nosních kůstek a zlomeninu levého kloubního výběžku dolní čelisti bez posunu úlomků, z dobou léčení 4 – 5 týdnů.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 5 To 103/2008, podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. s tím, že nebyly splněny podmínky pro zamítnutí řádného opravného prostředku. Obviněný v dovolání namítl, že se trestného činu nedopustil, že skutkový stav zjištěný Krajským soudem v Ostravě je podle jeho názoru v rozporu s provedeným dokazováním, a proto nebylo na místě zamítnutí jeho odvolání. Poukázal na výpověď svědka jménem J., který vypověděl, že poškozený K. L. neměl žádná zranění v obličeji. Podle obviněného nic nedokazuje, že by způsobil poškozenému zranění on a spoluobviněný R. G. Namítl také, že poškozený byl podnapilý a že je pravděpodobné, že si zranění způsobil sám pádem při útěku z domu nebo při pobytu mimo domov. Výpověď poškozeného K. L. proto považuje za nevěrohodnou. Z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a aby jej zprostil obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání obviněného navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť dovolání směřuje pouze proti hodnocení důkazů soudy obou stupňů a bylo tak podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že obviněný podal dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) – g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) – k).

Z uvedeného ustanovení trestního řádu vyplývá, že obsahuje dvě alternativy naplnění tohoto dovolacího důvodu. Nejvyšší soud České republiky zjistil, že Krajský soud v Ostravě k odvolání obviněného přezkoumal podle § 254 odst. 1 tr. ř. napadený rozsudek soudu prvního stupně. Přezkoumával-li soud druhého stupně rozhodnutí uvedené v § 265a odst. 2 písm. a) – g) tr. ř. na podkladě řádného opravného prostředku a neshledal-li takový řádný opravný prostředek důvodným a odvolání zamítl podle § 256 tr. ř., je možno uplatnit dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. jen v jeho druhé alternativě, tj. byl-li v řízení, které předcházelo zamítavému rozhodnutí, dán důvod dovolání uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) – k) tr. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 6. 2002, sp. zn. 6 Tdo 115/2002). Obviněný vymezil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. jen tím, že nebyly splněny podmínky pro zamítnutí řádného opravného prostředku, přičemž v dalším obsahu dovolání uplatnil jen tzv. skutkové námitky, které nenaplňují svým obsahem žádný z dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. ř. Protože dovolání obviněného nenaplňuje svým obsahem žádný z důvodů dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání, které konal za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 22. July 2008