JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 902/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. července 2008 o dovolání obviněného Z. L. , proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 10 To 94/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 2 T 88/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného Z. L. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Z. L. byl rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 28. 1. 2008, sp. zn. 2 T 88/2007, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) tr. zák., který spáchal tím, že dne 24. 5. 2007 v době kolem 15:00 hodin v N. , v ulici D. , po prostrčení ruky otevřeným levým předním okénkem do stojícího vozidla zn. M. L. , odcizil z klína řidiče J. S. , jeho mobilní telefon zn. N. , stříbrné barvy, se SIM kartou operátora T-M. , a. s., a z místa odjel, čímž J. S. způsobil škodu ve výši 7.000,- Kč. Za trestný čin krádeže byl obviněný odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 5 měsíců, přičemž podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu 18 měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozenému J. S. částku 7.000,- Kč na náhradu škody a podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl poškozený J. S. odkázán se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 10 To 94/2008, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně včas dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., protože považuje usnesení odvolacího soudu za rozhodnutí, které spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V dovolání namítl, že nebylo bezpečně prokázáno, že by skutek spáchal, a proto měl být obžaloby zproštěn. Nesouhlasil se závěrem odvolacího soudu, který zamítl jeho odvolání s odůvodněním, že okresní soud řádně zhodnotil provedené důkazy a vyvodil z nich logická a odůvodněná skutková zjištění. Obviněný namítl, že poškozeného vůbec nezná, v době činu byl se svým synem cvičit ve Fittnes centru a výpověď poškozeného J. S. je zcela nevěrohodná. Podle názoru obviněného existuje mezi skutkovými zjištěními a právním posouzením skutku extrémní nesoulad. Navíc bylo celé trestní řízení od počátku zmanipulováno policií v jeho neprospěch.

Navrhl proto, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 4. 2008, sp. zn. 10 To 94/2008, i rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 28. 1. 2008, sp. zn. 2 T 88/2007, a aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Náchodě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z citovaného ustanovení vyplývá, že právním posouzením skutku se rozumí jeho hmotně právní posouzení. Jasně o tom svědčí dikce „… nebo jiném … hmotně právním …“. Podstatou právního posouzení skutku jako posouzení hmotně právního je aplikace hmotného práva, tj. trestního zákona, na skutkový stav, který zjistil soud. Významné je, že předmětem právního posouzení je skutek, tak jak byl zjištěn soudem, a nikoli tak, jak se jeho zjištění domáhá dovolatel. V dovolání lze namítat, že skutkový stav, který zjistil soud, nemá znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Je tedy možné vytýkat p r á v n í vady v kvalifikaci skutkového stavu zjištěného soudem. Dovolacím důvodem nejsou s k u t k o v é námitky, tj. takové námitky, jimiž se dovolatel snaží dosáhnout jiného hodnocení důkazů oproti tomu, jak je hodnotil soud, tím i změny ve skutkových zjištěních soudu a jejich nahrazení vlastní verzí skutkového stavu, kterou sám prosazuje. Dovolání je mimořádný opravný prostředek určený k nápravě závažných právních vad pravomocných rozhodnutí, a nikoli k tomu, aby skutková zjištění soudů prvního a druhého stupně byla přezkoumávána ještě třetí instancí. Nejvyšší soud se na podkladě dovolání podaného s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. zabývá správností právního posouzení skutku zásadně ve vztahu k tomu skutkovému stavu, který zjistily soudy prvního a druhého stupně, a nijak nepřihlíží k námitkám směřujícím proti tomu, jak soudy v rámci postupu podle § 2 odst. 6 tr. ř. hodnotily důkazy, jaká skutková zjištění z nich vyvodily, jak postupovaly při provádění důkazů, v jakém rozsahu provedly dokazování, že nevyhověly návrhům na provedení dalších důkazů apod.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněný učinil obsahem svých dovolacích námitek jen námitky skutkové, tedy námitky, které směřují proti učiněným skutkovým zjištěním a proti hodnocení důkazů. Takové námitky však nenaplňují uplatněný dovolací důvod ani jiný důvod dovolání podle § 265b tr. ř. Obviněný tak sice formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak učinil tak prostřednictvím námitek, které ho obsahově nenaplňují a nejsou pod tento dovolací důvod podřaditelné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené rozhodnutí a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř. O dovolání rozhodl v souladu s § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 16. July 2008