JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 872/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. července 2008 o dovolání obviněného K. K. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 7 To 70/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 1 T 213/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného K. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 3. 1. 2008, sp. zn. 1 T 213/2007, byl obviněný K. K. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a za tento trestný čin byl odsouzen podle § 187 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 3 let. Podle § 39a odst. 3 tr. zák. byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice s dozorem. Obviněný podal odvolání proti výroku o trestu tohoto rozsudku. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 7 To 70/2008, bylo odvolání obviněného K. K. podle § 256 tr. ř. zamítnuto jako nedůvodné.

Proti tomuto usnesení podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v němž namítl jiné nesprávné hmotně právní posouzení týkající se uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 3 roků považuje za nepřiměřeně přísný a je přesvědčen, že k jeho nápravě by postačilo uložení podmíněného trestu odnětí svobody, který by soud odložil na zkušební dobu 5 let. Podle názoru obviněného odvolací soud stejně jako soud prvního stupně ne zcela dostatečně přihlédl k jeho osobě, protože dosud nebyl trestně stíhán ani postižen pro přestupek. Odvolací soud ani nezohlednil kajícný přístup obviněného k trestné činnosti ani příslib, že v budoucnosti již nebude páchat trestnou činnost.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 7 To 70/2008, a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že Krajský soud v Ostravě v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, že u obviněného K. K. je účel trestu naplněn nejen stanoveným druhem trestu, ale i jeho výměrou, a odkázal na podrobnou argumentaci obsaženou v odůvodnění napadeného rozsudku. Nepřisvědčil odvolacím námitkám obviněného, protože soud prvního stupně pečlivě hodnotil povahu spáchaného trestného činu, osobu obviněného, přitěžující a polehčující okolnosti, pohnutku jednání a správně uzavřel, že nápravy obviněného bude dosaženo jen nepodmíněným trestem odnětí svobody, který uložil ve výměře 3 roků, tedy v rámci trestní sazby § 187 odst. 2 tr. zák., přičemž trest uložený při dolní hranici této trestní sazby vyjadřuje spravedlivou rovnováhu mezi trestem a veřejným zájmem na potrestání obviněného (doba páchání trestného činu, vyrobené množství pervitinu). Uložený trest podle názoru odvolacího soudu vzal v úvahu všechny polehčující okolnosti, které navíc nalezly svůj výraz i v zařazení obviněného do věznice s dozorem za splnění zákonných podmínek ve smyslu § 39a odst. 3 tr. zák.

Judikatura Nejvyššího soudu České republiky vychází z názoru, že námitky vůči druhu a výměře uloženého trestu s výjimkou uložení trestu na doživotí lze v dovolání úspěšně uplatnit jen v rámci zákonného důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., tedy jen tehdy, jestliže byl obviněnému uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou zákonem na trestný čin, jímž byl obviněný uznán vinným. Jiná pochybení soudu spočívající v nesprávném druhu či výměře uloženého trestu, zejména nesprávné vyhodnocení kriterií uvedených v § 31 až § 34 tr. zák. a v důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného nebo naopak mírného trestu, nelze v dovolání namítat prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. Za jiné nesprávné hmotně právní posouzení, na němž je založeno rozhodnutí ve smyslu důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je možno, pokud jde o výrok o trestu, považovat jen jiné vady tohoto výroku záležející v porušení hmotného práva, než jsou otázky druhu a výměry trestu, jako je např. pochybení soudů v právním závěru o tom, zda měl či neměl být uložen souhrnný trest nebo úhrnný trest, popř. společný trest za pokračování v trestném činu (srov. č. 22/2003 Sb. rozh. tr.).

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněnému byl uložen trest v rámci trestní sazby stanovené na trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 2 tr. zák., která činí 2 léta až 10 let. Zákonem není vyloučeno, aby nepodmíněný trest byl uložen pachateli, který dosud nebyl soudně trestán.

Protože obviněný podal dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., Nejvyšší soud České republiky jeho dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání, které konal za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 16. July 2008