JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 818/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. října 2002 v Brně o dovolání obviněného Z. Ž., které podal proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. dubna 2002, sp. zn. 2 To 204/2001, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 T 30/97, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á , protože bylo podáno opožděně.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 4. 2002, sp. zn. 2 To 204/2001, byl obviněný uznán vinným trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na 5 let se zařazením pro jeho výkon podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný dovolání.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

Podle § 265e odst. 2 tr. ř., jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Jak vyplývá ze spisu, bylo rozhodnutí odvolacího soudu doručeno obviněnému dne 24. 6. 2002 a jeho obhájci dne 27. 6. 2002. Poslední den lhůty k podání dovolání tak připadl na den 27. 8. 2002 (úterý). Protože dovolání obviněného bylo podáno na poště k přepravě až dne 27. 9. 2002, tj. jeden měsíc po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty k podání dovolání, bylo dovolání obviněného podáno opožděně. Nejvyšší soud proto podané dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., aniž mohl na jeho podkladě věc přezkoumat podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. října 2002

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Vydáno: 23. October 2002