JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 794/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. července 2008 o dovolání obviněného L. H., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 12 To 65/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 4 T 108/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného L. H. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 4 T 108/2007, byl obviněný L. H. uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. a byl za tento trestný čin pod bodem 1) rozsudku a za trestné činy, jimiž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 17 T 71/2006, a rozsudkem Okresního soudu ve Vyškově ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 2 T 123/2006, odsouzen podle § 241 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let nepodmíněně. Pro výkon tohoto trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 2 let. Současně byl tímto rozsudkem zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 2 T 123/2006, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Za trestný čin pod bodem 2) rozsudku byl obviněný odsouzen podle § 241 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 3 let nepodmíněně. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 57a odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest zákazu pobytu v okrese Trutnov na dobu 5 let.

Obviněný podal proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 4 T 108/2007, odvolání proti všem výrokům rozsudku. Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 12 To 65/2008, zrušil napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. ve výrocích o trestech a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnému uložil za dva trestné činy znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., ohledně nichž zůstal napadený rozsudek ve výroku o vině nedotčen, podle § 241 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání 5 let. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. V ostatních výrocích zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 12 To 65/2008, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Nesprávné právní posouzení skutku spatřuje v tom, že poškozenou k souloži nenutil násilím ani nezneužíval její bezbrannosti a ze strany poškozené J. D. se jednalo o dobrovolný pohlavní styk. Dále namítl, že považuje uložený trest za nepřiměřeně přísný ve srovnání s trestem, který uložil Krajský soud v Hradci Králové sbormistru B. K., který měl pohlavně zneužívat nebo souložit s celkem 49 převážně nezletilými sboristkami. Obviněný z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 12 To 65/2008. Další postup dovolacího soudu nenavrhl.

Nejvyšší státní zástupkyně se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Nejvyšší soud je povinen v řízení o dovolání zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit. Dovolání je totiž specifickým mimořádným opravným prostředkem, který je určen k nápravě procesních a právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř. Nejvyšší soud v řízení o dovolání není a ani nemůže být další soudní instancí přezkoumávající skutkový stav věci, neboť by se tím dostal do postavení soudu prvního stupně, který je soudem jak zákonem určeným, tak nejlépe způsobilým ke zjištění skutkového stavu věci, popř. do postavení soudu druhého stupně, který může skutkový stav korigovat prostředky k tomu určenými zákonem.

Obviněný v dovolání namítl nesprávné právní posouzení skutku nebo jiné nesprávné hmotně právní posouzení ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Uplatněný dovolací důvod konkretizoval tím, že k pohlavnímu styku s poškozenou nedošlo za použití násilí z jeho strany ani ke zneužití bezbrannosti poškozené. Tyto skutkové námitky však nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Pokud jde o námitky proti druhu a výměře trestu s výjimkou trestu odnětí svobody na doživotí lze je v dovolání úspěšně uplatnit jen v rámci zákonného důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., tedy jen tehdy, jestliže byl obviněnému uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou zákonem za trestný čin, jímž byl uznám vinným. Jiná pochybení soudu spočívající v nesprávném druhu či výměře uloženého trestu, zejména nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 31 až § 34 tr. zák. a v důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného trestu nebo naopak mírného trestu, nelze v dovolání namítat prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. Za „jiné hmotně právní posouzení“, na němž je založeno rozhodnutí ve smyslu důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je možno, pokud jde o výrok o trestu, považovat jen jiné vady tohoto výroku záležející v porušení hmotného práva, než jsou otázky druhu a výměry trestu, jako je např. pochybení soudu v právním závěru o tom, zda měl či neměl být uložen souhrnný nebo úhrnný trest, popř. společný trest za pokračování v trestném činu (srov. rozhodnutí č. 22/2003 Sb. rozh. tr.). Dovolatel svou argumentací, která směřovala výlučně proti „nepřiměřené tvrdosti“ uloženého trestu, nenaplnil žádný z důvodů dovolání podle § 265b odst. 1 tr. ř. Platí totiž, že obsah konkrétně uplatněných námitek, tvrzení i právních názorů, o něž je v dovolání opírána existence určitého dovolacího důvodu, musí skutečně věcně odpovídat zákonnému vymezení takového dovolacího důvodu podle § 265b tr. ř.

Obviněný rovněž namítl nesprávnost úvah obsažených v odůvodnění napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 12 To 65/2008. Touto námitkou se Nejvyšší soud České republiky nemohl zabývat, protože podle § 265a odst. 4 tr. ř. proti důvodům rozhodnutí není dovolání přípustné.

Nejvyšší soud shledal, že uplatněné námitky obviněného nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. července 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 09. July 2008