JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 782/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. července 2008 o dovolání obviněného P. K., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 50 To 76/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 1 T 154/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného P. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

I. Rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 1 T 154/2007, byl podle § 37a tr. zák. zrušen výrok o vině pod bodem 1) rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 15. 8. 2007, sp. zn. 1 T 117/2007, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 10. 2007, sp. zn. 6 To 438/2007, jímž byl obviněný P. K. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák., kterého se dopustil tím, že

dne 8. 4. 2007 v době mezi 04.00 hod. a 05.00 hod. s další nezjištěnou osobou vnikl po rozbití skleněné výplně okna do objektu prodejny CASH & CARRY v K., prodejnu prohledal a odcizil odtud nejméně cigarety v počtech kartonů Bont 3 ks, Clea červené a modré 2 ks, LM modré 1 ks, Sparta červené 12 ks, Gross modré 6 ks, Paramount 5 ks, Next červené 5 ks, Viceroy červené 15 ks, Sparta modré 2 ks, Camel 9 ks, Red White 7 ks, Viceroy modré 8 ks, LM modré 7 ks, Marlboro červené 5 ks, LM červené 3 ks, Sparta modré 1 ks, Next modré 1 ks, Petra žlutá 1 ks, Petra lehká 1 ks, Petra červená 1 ks, Petra zelená 1 ks, Lucky Strike 2 ks, Slavia 2 ks, Starta 70S 11 ks, Marlboro lehké 3 ks, Winston 1 ks, Luky Strike 1 ks, Rockets 40 - 1 ks, Petra modrá 1 ks, Gross 2 ks, Start červené 1 ks, Petra lehké 5 ks, Petra červená 7 Ks, Sparta červená 3 ks, Petra lehká 100 - 1 ks, Petra červená 100 - 1 ks, LM modré a červené 4 ks, Marlboro červeno 2 ks, Slávia 3 ks, 22 ks tyčinky Snickers, 8 ks tyčinky Mars, 8 ks Kinder čokolád, 2 ks tyčinky Vesy, 6 krabiček cigaret Camel a alarm zvonek, vše v celkové hodnotě 73 852,- Kč, a dva nákupní vozíky v celkové hodnotě 2 000,- Kč, přičemž rozbitím okna a reklamního panelu, poškozením petlic a přeštípnutím kabelu u světla způsobil škodu ve výši 650,- Kč, a to vše ke škodě Z. k. d. S.

a přitom byl rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. 4T 62/2005, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 9. 2005, odsouzen mimo jiné pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců, z jehož výkonu byl dne 31. 3. 2006 podmíněně propuštěn na zkušební dobu pěti roků, a dále k trestu zákazu pobytu, a trestním příkazem Okresního soudu v Klatovech ze dne 11. 8. 2006, sp. zn. 2T 149/2006, který nabyl právní moci dne 23. 9. 2006, byl odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací v trvání 260 hodin.

Současně byl tímto rozsudkem Okresního soudu v Klatovech zrušen výrok o trestu rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 15. 8. 2007, sp. zn. 1 T 117/2007, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad.

II. Dále byl rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 1 T 154/2007, obviněný P. K. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák., dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., a trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy a za sbíhající se trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., za který byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 10. 4. 2007, sp. zn. 2 T 29/2007, byl odsouzen podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. a § 37a tr. zák. k souhrnnému společnému trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, pro jehož výkon byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání proti výroku o trestu. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 50 To 76/2008, zamítl odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 50 To 76/2008, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), h) tr. ř. Obviněný namítl, že v řízení o odvolání neuvedl z bezpečnostních důvodů všechny skutečnosti na svou obhajobu, zejména neuvedl jména spolupachatelů, ale také policistů, kteří údajně byli dostatečně informováni o okolnostech trestné činnosti a jimiž byl po celou dobu svého pobytu na svobodě sledován. Ve stručném dovolání dále uvedl, že v řízení v prvním stupni rozhodoval podle něj podjatý soudce JUDr. J. V. Rozhodnutí odvolacího soudu proto spočívá na nesprávném právním posouzení skutku a byl mu uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou trestním zákonem na trestné činy, jimiž byl uznán vinným.

Obviněný z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 3. 2008, sp. zn. 50 To 76/2008, a aby podle § 265 m) tr. ř. sám ve věci rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně ve svém písemném vyjádření uvedla, že dovolání obviněného nelze přezkoumávat v té části, v níž obviněný odkazuje na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť obviněný námitky směřuje proti výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně, který však nenapadl odvoláním. Dodala, že námitky vůči výroku o trestu nelze uplatnit v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný současně uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., byť pouze v obecné rovině. K tomu uvedla, že tento dovolací důvod je přípustný, shledává jej však neopodstatněným. Rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 1 T 154/2007, byl obviněnému za spáchané trestné činy uložen přípustný druh trestu, tedy trest odnětí svobody, a to v rámci trestní sazby podle § 247 odst. 2 tr. zák. Z těchto důvodů považuje nejvyšší státní zástupkyně námitky uplatněné v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. za neopodstatněné.

Nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné. Zároveň vyjádřila souhlas, aby bylo takto rozhodnuto v neveřejném zasedání za podmínek podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno převážně z jiného důvodu než je uveden v § 265b tr. ř. Za právní námitku, byť neodůvodněnou, lze považovat jen námitku, že obviněnému byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou na trestné činy, jimiž byl uznán vinným.

Dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Nejvyšší soud je povinen v řízení o dovolání zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit. Dovolání je totiž specifickým mimořádným opravným prostředkem, který je určen k nápravě procesních a právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř. Nejvyšší soud v řízení o dovolání není a ani nemůže být další soudní instancí přezkoumávající skutkový stav věci, neboť by se tím dostal do postavení soudu prvního stupně, který je soudem jak zákonem určeným, tak nejlépe způsobilým ke zjištění skutkového stavu věci, popř. do postavení soudu druhého stupně, který může skutkový stav korigovat prostředky k tomu určenými zákonem.

Dovolání jako mimořádný opravný prostředek směřuje vždy proto rozhodnutí soudu druhého stupně. Rozhodnutí soudu prvního stupně může být přezkoumáno pouze v tom rozsahu, v jakém je napadáno u odvolacího soudu. Ze spisového materiálu vyplývá, že obviněný podal odvolání pouze do výroku o trestu, tudíž v souladu s ustanovením § 265a odst. 1 tr. ř., není přípustné, aby byly ostatní výroky rozhodnutí soudu prvního stupně předmětem přezkumu v řízení o dovolání. Z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. pokud jde o výrok o trestu, lze namítat vady tohoto výroku záležející v porušení hmotného práva, jako např. pochybení soudů v právním závěru o tom, zda měl či neměl být uložen souhrnný trest nebo úhrnný trest, popř. společný trest za pokračování v pokračování v trestném činu. Nejvyšší soud České republiky shledal, že dovolání obviněného je z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nepřípustné, neboť jím uplatněné námitky nesměřují proti výroku o trestu, nýbrž proti výroku o vině.

Dovolání podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. lze podat, jestliže byl obviněnému uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští. nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Námitky vůči druhu a výměře uloženého trestu s výjimkou trestu odnětí svobody na doživotí lze v dovolání úspěšně uplatnit jen v rámci zákonného důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., tedy jen tehdy, jestliže byl obviněnému uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou zákonem na trestný čin, jímž byl obviněný uznán vinným. Jiná pochybení soudů spočívající v nesprávném druhu či výměře uloženého trestu, zejména nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 31 a § 34 tr. zák. a v důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného nebo naopak mírného trestu nelze v dovolání namítat prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. (srov. č. 22/2003 Sb. rozh. tr.) Druhem trestu, který zákon nepřipouští, se zde rozumí zejména případy, v nichž byl obviněnému uložen některý z druhů trestů uvedených v § 27 tr. zák. bez splnění těch podmínek, které zákon předpokládá.

Obviněný sice formálně uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., neuvedl však žádné námitky, kterými by doložil, že mu byl uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněnému byl uložen podle § 247 odst. 2 tr. zák. trest odnětí svobody ve výměře dvou let, tedy v rámci trestní sazby stanovené v trestním zákoně na trestný čin krádeže podle § 247 odst. 2 tr. zák., v níž je stanoven trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Námitka obviněného je proto zcela nedůvodná.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že převážná část námitek obviněného nenaplňuje důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a tyto námitky nelze ani podřadit pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Jedinou právní námitku shledal nedůvodnou. Proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 16. July 2008