JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 745/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 9. července 2008 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání poškozeného T. N., které podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 2008, č. j. 6 To 716/2007-191, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 4 T 104/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 8. 10. 2007, sp. zn. 4 T 104/2007, byl obviněný K. Š, podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby pro skutek, jímž měl spáchat trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. Podle § 229 odst. 3 tr. ř. byl poškozený T. N., zastoupený zmocněncem JUDr. M. C., odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Skutek obviněného spočíval v tom, že dne 17. 11. 2006 v K., kolem 04:55 hodin jako řidič osobního vozidla zn. Opel Kadett, při jízdě na vozovce o šířce 7,8 m v její pravé polovině levými koly při středu vozovky, přejel opilého chodce T. N., který se nacházel na středové čáře v polovzpřímené poloze; T. N. utrpěl zranění – zlomeniny obličejového skeletu v místě horní čelisti, lícní kosti a tvrdého patra vlevo, zlomeniny 3. – 7. žeber vpravo a 12. žebra, zlomeniny pánevních kostí, zhmoždění plic s převažujícím postižením pravostranné plíce, zakrvácení do dutiny hrudní oboustranně s vniknutím vzduchu, zhmoždění jater se zakrvácením do dutiny břišní v okolí jater, mnohočetné oděrky celého těla a rozvinutý úrazově krvácivý šok s dobou léčení v trvání nejméně 3 měsíců.

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně podala odvolání mj. matka poškozeného Mgr. L. N. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. 1. 2008, č. j. 6 To 716/2007-191, její odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl, jako podané osobou neoprávněnou.

Dne 9. 4. 2008 bylo Okresnímu soudu v Opavě elektronickou cestou doručeno podání poškozeného T. N. označené jako dovolání, kterým napadl usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 2008, č. j. 6 To 716/2007-191. Poukázal na skutečnost, že mu dosud nebylo doručeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 1. 2008, č. j. 6 To 716/2007-202. Uvedl, že z důvodu možného prodlení požádal Nejvyšší státní zastupitelství v Brně o podání dovolání v neprospěch obviněného. Dne 9. 4. 2008 však obdržel odpověď, že věc č. j. 1 NZO 6007/2008-9 byla odložena. Poškozený namítal, že trestní řízení neobsahovalo výpověď, kterou obviněný Š. učinil až u hlavního líčení, což podle poškozeného podstatně ovlivnilo nedokonalý znalecký posudek z oboru SD v jeho neprospěch a soudce Okresního soudu v Opavě doplňující vyšetření zanedbal. Krajský soud pak podle něj porušil ustanovení § 258 tr. ř., neboť ačkoli státní zástupkyně podala odvolání v neprospěch obviněného, mimo jiné i pro hrubé porušení pravidel silničního provozu a nezpůsobilost řidiče, soud druhého stupně bez ověření důvodnosti odvolání podle § 256 tr. ř. zamítl. Vzhledem k úplnému osvobození obviněného bylo poškozenému znemožněno uplatnění nároků na náhradu škody na věcech, bolestném i trvalým následkům. Poškozený se domáhá zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně a vrácení věci k novému projednání. Domáhá se revize znaleckého posudku z oboru SD a z důvodu údajné podjatosti soudce Okresního soudu v Opavě JUDr. K. projednání věci v jiném senátu. Poškozený uvedl, že soudy obou stupňů i Nejvyšší státní zastupitelství vycházely z nedokonalého znaleckého posudku z oboru SD a domáhá se, aby při vydání rozsudku bylo rozhodováno podle zákonů ČR o dodržování pravidel silničního provozu i o způsobilosti řidiče vzhledem k odvrácení dopravní nehody.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda dovolání bylo podáno osobou oprávněnou a dospěl k následujícím závěrům:

Podle § 265d odst. 1 tr. ř. mohou dovolání podat a) nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného, b) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká.

Z tohoto zákonného vymezení okruhu osob oprávněných k podání dovolání je evidentní, že dovolání jako mimořádný opravný prostředek je k dispozici jen dvěma proti sobě stojícím stranám trestního řízení, a to obviněnému a nejvyššímu státnímu zástupci. Žádná jiná osoba, přestože měla v původním řízení postavení strany, dovolání podat nemůže, tedy ani poškozený.

Učinil-li T. N., který měl v trestní věci K. Š. vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 4 T 104/2007 procesní postavení poškozeného, podání označené jako dovolání, je zřejmé, že se tak stalo, vzhledem k výše uvedenému, osobou neoprávněnou.

Nejvyšší soud proto dovolání poškozeného T. N. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, neboť bylo podáno osobou neoprávněnou. Rozhodl tak v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Vydáno: 09. July 2008