JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 728/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. července 2008 o dovolání obviněného S. P. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. 10 To 249/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 11 T 88/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného S. P. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 21. 6. 2007, sp. zn. 11 T 88/2006, byl obviněný S. P. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2, tr. zák. a byl za tyto trestné činy a za sbíhající se dva trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 3, písm. b) tr. zák., kterými byl uznán vinným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 12. 2003, sp. zn. 8 T 22/2002, podle § 250 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 a půl roku. Podle § 39a odst. 3 tr. zák. byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu obchodní společnosti nebo družstva s předmětem činnosti koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost a dále zákaz provádění podnikatelské činnosti záležející v činnosti stejného druhu na dobu 8 let. Podle § 55 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest propadnutí věci, a to dvou kusů razítek typu Trodat s otisky společnosti P. I. spol. s r.o. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 12. 2003, sp. zn. 8 T 22/2002, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit náhradu škody poškozené společnosti R. B. s.r.o., Č. S., ve výši 19.550 Kč, společnosti V. Z. spol. s r.o., O., ve výši 20.272 Kč, společnosti T. – C., s.r.o., T., ve výši 3.400 Kč, T. P. částku ve výši 43.700 Kč, společnosti S., spol. s r.o., Č., částku ve výši 14.358 Kč, společnosti A. s.r.o., Č. B., ve výši 55.693 Kč, společnosti D. J. s.r.o., P. – S. M., ve výši 89.913 Kč, P. F., ve výši 22.500 Kč, společnosti L., a.s., Ž. B., ve výši 41.553,29 Kč a společnosti D. s.r.o., J., ve výši 76.012 Kč. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená E. L. odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli poškození, a to společnost A. s.r.o., a společnost L., a.s., odkázáni se zbytky svých nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Dále byl obviněný S. P. tímto rozsudkem zproštěn obžaloby pro skutky, v nichž byly spatřovány dílčí útoky trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3, písm. b) tr. zák. a trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., protože tyto skutky nejsou trestným činem. Podle § 229 odst. 3 tr. ř. byla společnost O. H. K., a.s., odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 21. 6. 2007, sp. zn. 11 T 88/2006, podal obviněný S. P. odvolání proti všem jeho výrokům mimo zprošťující výroky. Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. 10 To 249/2007, zrušil podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek ve výroku o náhradě škody poškozené společnosti D. s.r.o., J. a podle § 259 odst. 3 tr. ř. v rozsahu zrušení nově rozhodl tak, že podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit náhradu škody poškozené společnosti D. s.r.o., J., ve výši 69.174 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla uvedená společnost odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. V ostatních výrocích zůstal napadený rozsudek nedotčen.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, v němž uplatňuje dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný namítl, že soudy obou stupňů neprovedly veškeré potřebné důkazy, a proto nebyl podle jeho názoru dostatečně a správně zjištěn skutkový stav věci. Argumentoval tím, že nebylo soudy bez důvodných pochybností zjištěno, zda se uvedené skutky staly, zda je spáchal a z jakých pohnutek. Obviněný rovněž vytkl soudům, že nesprávně zhodnotily okolnosti, které mají vliv na míru společenské nebezpečnosti, jakož i osobní poměry stěžovatele, následek a výši způsobené škody. V této souvislosti zpochybnil věrohodnost svědků T. A., M. Ř., K. Š. a R. D. Obviněný zároveň poukázal na nesprávné vyčíslení způsobené škody, neboť podle jeho názoru částka, kterou je povinen zaplatit na náhradu škody, neodpovídá skutečné výši škody.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření uvedla, že námitky obviněného nijak nesouvisí s právním posouzením skutků, nýbrž jsou svou podstatou námitkami skutkovými, neboť obviněný ve svém dovolání kritizuje postup soudů a jimi učiněná hodnocení důkazů. Z těchto důvodů uvedla, že dovolání obviněného nenaplňuje uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ani žádný jiný důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) – l) tr. ř. Závěrem pouze dodala, že uplatněnými námitkami se soudy nižších stupňů zabývaly v dostatečné míře a zejména soud prvního stupně se s nimi v odůvodnění odsuzující části rozsudku spolehlivě vypořádal.

Nejvyšší státní zástupkyně z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky odmítl dovolání obviněného S. P. podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Současně navrhla, aby o dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Nejvyšší soud zjistil, že obviněný sice uplatnil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však namítal nesprávnost právního posouzení skutku tím, že soudům vytkl způsob hodnocení důkazů, nedostatečné objasnění skutkového stavu a údajná nesprávná skutková zjištění. Dovolací soud je však vázán skutkovými zjištěními, které ve věci učinily soudy nižších stupňů, a námitky proti těmto skutkovým zjištěním, tedy i proti hodnocení důkazů jakožto nezbytnému předpokladu vyvození skutkových závěrů soudy, nemohou být předmětem přezkumu v rámci řízení o dovolání. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. není naplněn námitkami, které jsou polemikou se skutkovým zjištěním soudů, se způsobem hodnocení důkazů nebo s postupem při provádění důkazů (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 7 Tdo 686/2002).

Nejvyšší soud shledal, že uplatněné námitky obviněného nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. července 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 09. July 2008