JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 690/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 11. června 2008 o dovolání obviněné T. K. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. 9 To 549/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 9 T 128/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněné T. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Tachově ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 9 T 128/2005, byla obviněná T. K. uznána vinnou trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 2, 3 tr. zák. jako spolupachatelka podle § 9 odst. 2 tr. zák., který podle skutkových zjištění spáchala tím, že společně s již odsouzeným V. K. dne 5. 4. 2004 v B., okr. T. přiložil obviněný V. K. ke své žádosti o poskytnutí úvěru u V. s. s. K. b., a. s., za účelem modernizace bytové jednotky v domě ve V., B., okr. T., potvrzení o svém čistém příjmu ve výši 23.552,- Kč ve firmě P. B. – obchodní činnost, V., B., přestože jeho plat nepřevyšoval částku 7.300,- Kč hrubého, a na základě těchto dokladů byla s oběma obviněnými uzavřena dne 11. 5. 2004 Smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření na částku 300.000,- Kč, ve které se zavázali, že použijí poskytnutý úvěr na stavební práce, a po obdržení částky 295.255,- Kč z překlenovacího úvěru ke dni 26. 5. 2004 v uvedeném bytě žádné stavební práce neprovedli a získané finanční prostředky použili v rozporu s účelem smlouvy, když jako doklad o provedených pracech v bytě byla obviněnou T. K. doložena falešná faktura od společnosti B., s. r. o., na částku 322.257,- Kč, a způsobili tak uvedeným jednáním V. s. s. K. b., a. s., škodu ve výši 295.255,- Kč.

Za tento trestný čin byla obviněná odsouzena podle § 250b odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 18 měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. jí byl výkon trestu podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Podle § 59 odst. 2 tr. zák. byla obviněné uložena povinnost, aby podle svých schopností a možností uhradila ve zkušební době škodu způsobenou trestným činem. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená V. s. s. K. b., a. s., odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Odvolání obviněné proti tomuto rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. 9 To 548/2007, podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podala obviněná prostřednictvím svého obhájce včas dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. s tím, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Obviněná v něm namítla, že v trestním řízení nebylo prokázáno, že by poskytnutý úvěr použila na jiný než určený účel a poukázala na to, že je cizinkou, která neovládá natolik dobře český jazyk, aby všemu porozuměla. Soud se podle ní dostatečně nevypořádal s fakturou vystavenou společností B., s. r. o., ani s tím, že bezprostředně po uzavření úvěrové smlouvy hradila předmětný úvěr až do doby, kdy jí to její finanční situace umožňovala. Důkazní řízení podle jejího názoru zůstalo neúplné, odvolací soud ve věci rozhodl nesprávně a je sporné, zda dluh měl být řešen prostředky trestního práva, když obviněná prokázala, že dluh podle svých možností a sil od počátku jeho vzniku hradila. Z těchto důvodu navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. 9 To 549/2007, i rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 9. 5. 2007 (správně má být ze dne 8. 6. 2006), sp. zn. 9 T 128/2005. Dále navrhla, aby dovolací soud rozhodl, že se obviněná podle § 226 písm. a) tr. ř. zprošťuje obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byla stíhána.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že obviněná podala dovolání z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Nejvyšší soud je povinen v řízení o dovolání zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit. Dovolání je specifickým mimořádným opravným prostředkem, který je určen k nápravě procesních a právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř. Nejvyšší soud v řízení o dovolání není a ani nemůže být další soudní instancí přezkoumávající skutkový stav věci, neboť by se tím dostal do postavení soudu prvního stupně, který je soudem jak zákonem určeným, tak nejlépe způsobilým ke zjištění skutkového stavu věci, popř. do postavení soudu druhého stupně, který může skutkový stav korigovat prostředky k tomu určenými zákonem.

Obviněná v dovolání uplatnila jen námitky skutkové, které svým obsahem nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ani jiný důvod dovolání uvedený v § 265b tr. ř. Obviněná se na jejich základě domáhá změny skutkového stavu věci, což však v řízení o dovolání je vyloučeno, neboť dovolací soud je v tomto řízení vázán skutkovými zjištěními, která učinil soud a nemůže je měnit.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání obviněné odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. června 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 11. June 2008