JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 666/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 28. 5. 2008 o dovolání obviněného V. S. , proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 9 To 389/2007, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 32 T 120/2006 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného V. S. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný V. S. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 9 To 389/2007, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 25. 6. 2007, sp. zn. 32 T 120/2006.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. O tom byl obviněný poučen v usnesení Městského soudu Praze. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

V posuzovaném případě bylo usnesení Městského soudu v Praze doručeno tehdejší obhájkyni obviněného dne 26. 11. 2007. Obviněnému se nepodařilo usnesení doručit, zásilka určená do vlastních rukou obviněného byla dne 26. 11. 2007 uložena na poště a obviněný byl vyrozuměn o tom, že si ji tam může vyzvednout. To obviněný neučinil, takže uplynutím desetidenní lhůty stanovené v § 64 odst. 2 tr. ř., tj. dnem 6. 12. 2007, nastala tzv. fikce doručení, při které se poslední den uvedené lhůty považuje za den doručení, i když se obviněný o uložení zásilky případě nedověděl. Lze jen dodat, že zásilka byla obviněnému doručována na adresu Ch. , S. , kterou obviněný výslovně uvedl jako adresu pro doručování podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. ř. Z toho vyplývá, že poslední den lhůty, v níž obviněný mohl podat dovolání, připadl na 6. 2. 2008. Nic na tom nemění okolnost, že po vzniku tzv. fikce doručení Obvodní soud pro Prahu 8 nechal usnesení Městského soudu v Praze znovu doručit obviněnému, který ho převzal dne 7. 2. 2008.

Obviněný podal dovolání prostřednictvím nového obhájce, jehož si zvolil, až po uplynutí dovolací lhůty. Stalo se tak podáním ze dne 1. 4. 2008, které bylo adresováno a doručeno Městskému soudu v Praze dne 2. 4. 2008, když předcházejícího dne bylo dáno na poštu.

Dovolací lhůtu není možné považovat za zachovanou ani se zřetelem k ustanovení § 265e odst. 2 tr. ř. Toto ustanovení upravuje počátek dovolací lhůty pro případ, že tu je rozdíl v datu doručení obviněnému oproti datu doručení obhájci. Jakmile však je některému z nich z různých důvodů doručováno dvakrát či vícekrát, je rozhodující první doručení. To platí i tehdy, když k prvnímu doručení dojde formou tzv. fikce doručení.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud opožděně podané dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání bez toho, že by k tomuto postupu potřeboval souhlas obviněného a státního zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2008

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 28. May 2008