JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 661/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 18. září 2002 v Brně v neveřejném zasedání o dovolání obviněného T. R., které podal proti rozsudku Okresního soudu v Rakovníku ze dne 29. 1. 2002, sp. zn. 7 T 3/2001, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozsudkem byl obviněný uznán vinným trestnými činy ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. a) tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. Za to byl podle § 201 a § 35 odst. 1 tr. zák. odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na 5 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen podle § 39a odst. 1 písm. c) tr. zák. do věznice s dozorem. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen také trest zákazu činnosti na dobu 4 let.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2002, sp. zn. 10 To 128/2002, bylo odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítnuto jako nedůvodné.

Dne 11. 6. 2002 podal obviněný prostřednictvím obhájce včas dovolání.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby bylo dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné, protože výslovně směřuje proti rozsudku soudu I. stupně. Rovněž formálně uplatněné dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. f), j) tr. ř. nepřicházejí s ohledem na obsah napadeného rozhodnutí vůbec v úvahu a fakticky uplatněné skutkové námitky se nekryjí s žádným dovolacím důvodem.

Nejvyšší soud zjistil, že dovolání je nepřípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním lze napadnout pouze rozhodnutí odvolacího soudu, a to z důvodů uvedených v § 265b tr. ř. Obviněný ale uvádí v dovolání, poté co cituje obsah rozsudku soudu I. stupně, že dovolání podává „do tohoto pravomocného rozhodnutí“. I když v dovolání uvádí, že ve věci rozhodoval také odvolací soud, jeho rozhodnutí dovoláním nenapadá a neoznačuje ho ani spisovou značkou a datem jeho vyhlášení.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného odmítl jako nepřípustné.

O návrhu na odklad výkonu napadeného rozhodnutí Nejvyšší soud nerozhodoval, protože pro takové rozhodnutí neshledal důvody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. září 2002

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Vydáno: 18. September 2002