JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 632/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. 9. 2002 o dovolání obviněné J. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. 6 To 397/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 2 T 119/2001, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněné o d m í t á .

Od ů v o d n ě n í :

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 2 T 119/2001 podala obviněná J. P. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. 6 To 397/2001. Obviněná podala prostřednictvím své obhájkyně dovolání, ve kterém uvedla, že je podává z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněné je přípustné podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř., bylo podáno osobou oprávněnou /§ 265d odst. 1 písm. b) tr. ř./, prostřednictvím obhájce, ve lhůtě stanovené zákonem (§ 265e odst. 1 tr. ř.).

Rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 2 T 119/2001, byla obviněná uznána vinnou trestným činem křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák. Za uvedené jednání byl obviněné uložen trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, který jí byl podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání jednoho roku.

Odvolání obviněné bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. 6 To 397/2001, podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud shledal, že podané dovolání obviněné je přípustné, musel se zabývat otázkou, zda podané dovolání splňuje zákonem požadované náležitosti. Podle § 265f odst. 1 tr. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí podání (§ 59 odst. 3 tr. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

Původní dovolání obviněné shora uvedené náležitosti nesplňovalo, a proto bylo dovolacím soudem pod sp. zn. 5 Tdo 229/2002, vráceno soudu prvního stupně. Předseda senátu Okresního soudu v Blansku proto postupoval podle § 265h odst. 1 tr. ř., dle něhož nesplňuje-li dovolání obviněného podané jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., vyzve ho předseda senátu, aby vady odstranil ve lhůtě dvou týdnů, kterou mu zároveň stanoví, a upozorní ho, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. V této souvislosti je rovněž nezbytné upozornit, že podle § 265f odst. 2 tr. ř. rozsah, v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno, a důvody dovolání lze měnit jen po dobu trvání lhůty k podání dovolání.

Dovolání lze podle § 265e odst. 1 tr. ř. podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému směřuje, a to u soudu, který rozhodl v prvním stupni, a jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději (§ 265e odst. 2 tr. ř.).

Ze spisu je zcela zřejmé, že obhájkyně obviněné podala dovolání dne 22. 2. 2002. Již tehdy podané dovolání nesplňovalo veškeré náležitosti dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., a proto byla věc vrácena okresnímu soudu (viz shora). Nejvyšší soud rovněž považuje za nezbytné upozornit na to, že již tehdy obhájkyně obviněné spatřovala dovolací důvod v ustanovení § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. /který v době podání dovolání spočíval v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí/. Dalším nedostatkem bylo i to, že opis dovolání nebyl doručen nejvyššímu státnímu zástupci s upozorněním ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř.

Na výzvu soudu k odstranění vad dovolání reagovala obhájkyně obviněné dne 22. 7. 2002, kdy navrhla „aby dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo ve smyslu § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí“. Okresní soud doručil opis dovolání spolu s upozorněním ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř. nejvyššímu státnímu zástupci, a poté dovolání obviněné se spisem předložil Nejvyššímu soudu.

Ze všech shora uvedených skutečností je nepochybné, že obviněná dovolání podala z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. (před novelou provedenou zákonem 200/2002 Sb.), kdy vyjádřila přesvědčení, že odvolací soud nepostupoval důsledně podle § 254 tr. ř., když její dovolání zamítl podle § 256 tr. ř., „neboť se nezabýval s dostatečnou důsledností skutečnostmi tvrzenými v odvolání“.

Důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. (před novelou provedenou zák. č. 200/2002 Sb.) je existence vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Uvedený důvod patří mezi procesní dovolací důvody a jeho smyslem je náprava závažných vad, které vedou k tzv. zmatečnosti rozhodnutí. Dopadá tedy na případy, kdy došlo k zamítnutí řádného opravného prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana tak byla zbavena přístupu ke druhé instanci.

V posuzované věci však odvolací soud konal odvolací řízení a o zamítnutí řádného opravného prostředku rozhodl po provedeném přezkumu podle hledisek stanovených zákonem.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, kdy dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. je opírán o vady odvolacího řízení, týkající se přezkumné činnosti soudu druhého stupně, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř., a proto dovolání obviněné podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. září 2002

Předseda senátu :

JUDr. Jan Engelmann

Vydáno: 10. September 2002