JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 595/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 3. 9. 2002 o dovolání obviněného J. V., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 To 140/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 4 T 168/2001 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného J. V. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. V. podal prostřednictvím obhájce zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 To 140/2002, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 15. 2. 2002, sp. zn. 4 T 168/2001. Dovoláním napadl rozsudek Krajského soudu v Ostravě v celém rozsahu.

Obviněný podal dovolání s odkazem na dovolací důvody stanovené v § 265b písm. g), l) tr. ř., maje zřejmě na mysli ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. Obsahově obviněný spatřoval tyto důvody v tom, že v přípravném řízení a v hlavním líčení byli v rozporu s ustanovením § 99 odst. 2 tr. ř. vyslechnuti svědci z řad pracovníků celní správy, kteří měli povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 13/1993 Sb. (celní zákon) ve znění pozdějších zákonů a kteří této povinnosti nebyli zproštěni. K tomu obviněný dodal, že ani on sám nebyl této povinnosti zproštěn, takže pokud ji respektoval, nemohl se v rozporu s ustanovením § 33 odst. 1 tr. ř. vyjádřit náležitě ke všem skutečnostem, které mu byly kladeny za vinu. Obviněný dále namítl, že mezi listinnými důkazy byly i takové listiny, které získaly orgány činné v trestním řízení postupem odporujícím ustanovení § 78 odst. 2 tr. ř. V závěru dovolání obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek a aby přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání ve skutečnosti z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V rámci tohoto dovolacího důvodu je možné namítat, že zjištěný skutek byl nesprávně kvalifikován jako trestný čin, ačkoli nešlo o žádný trestný čin nebo šlo o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Není možné namítat, že skutek, jímž byl obviněný uznán vinným, byl nesprávně zjištěn, že byly chybně hodnoceny důkazy, že bylo vadně postupováno při provádění důkazů apod. Jinak řečeno, je možné namítat nesprávnost právní kvalifikace zjištěného skutku, avšak není možné napadat samotné zjištění skutkového stavu.

V posuzovaném případě obviněný uplatnil v celém rozsahu pouze takové námitky, které směřují proti postupu soudu při dokazování. Tyto námitky však s dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nekorespondují. Obviněný sice formálně deklaroval tento dovolací důvod, avšak uplatnil námitky, které ho obsahově nenaplňují a neodpovídají ani jinému dovolacímu důvodu.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb. dovolání lze podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Dovolací důvod stanovený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb. nepřichází v posuzovaném případě vůbec v úvahu, a to již proto, že napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě nebylo odvolání obviněného proti rozsudku Okresního soudu v Karviné zamítnuto ani odmítnuto. Z podnětu odvolání obviněného byl rozsudek Okresního soudu v Karviné změněn ve výroku o trestu, neboť Krajský soud v Ostravě zrušil v rozsudku Okresního soudu v Karviné výrok o trestu zákazu činnosti a sám znovu o uložení tohoto trestu rozhodl.

Pro úplnost pokládá Nejvyšší soud za vhodné dodat, že za zamítnutí odvolání obviněného ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. ve znění zák. č. 200/2002 Sb. není možné považovat to, že Krajský soud v Ostravě svým rozsudkem ponechal rozsudek Okresního soudu v Karviné nedotčený ve výroku o vině a ve výroku o uložení trestu odnětí svobody. Navíc zákonná dikce, která je v citovaném ustanovení uvedena slovy „aniž byly splněny p r o c e s n í podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí“, znamená, že musí jít o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku z p r o c e s n í c h důvodů, což v případě odvolání znamená z důvodů uvedených v § 253 odst. 1 tr. ř., tj. proto, že odvolání bylo podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo osobou, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci již předtím výslovně vzala zpět, resp. z důvodu uvedeného v § 253 odst. 3 tr. ř., tj. proto, že odvolání nesplňuje náležitosti obsahu odvolání. Zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku z p r o c e s n í c h důvodů znamená, že odvolací soud rozhodne bez toho, že by meritorně přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně, a že tedy obviněnému ve skutečnosti v rozporu se zákonem odejme přístup k odvolací instanci. O takový případ v posuzované věci nejde, protože Krajský soud v Ostravě o odvolání obviněného rozhodl po meritorním přezkumu rozsudku Okresního soudu v Karviné z hledisek stanovených v § 254 odst. 1 tr. ř. Zamítnutí odvolání po meritorním přezkumu rozsudku soudu prvního stupně by mohlo být napadáno dovoláním jedině za předpokladu, že by v řízení, které předcházelo rozhodnutí, proti němuž směřuje dovolání, byl dán některý z ostatních dovolacích důvodů, které jsou vymezeny v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Obviněný však žádný takový důvod v dovolání neuvedl. Takovým důvodem zejména nejsou jeho námitky proti postupu soudu při dokazování v hlavním líčení, resp. námitky proti postupu při dokazování v přípravném řízení.

Proto Nejvyšší soud dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadený rozsudek a předcházející řízení z hledisek stanovených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. září 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 03. September 2002