JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 575/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. července 2008 o dovolání obviněné Ing. R. H. , vedoucí odboru dopravy S. , O. , O. –M. , trvale bytem K M. , S. V. n. O. , okres N. J. , proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 4 To 259/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 4 T 18/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněné Ing. R. H. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 4 T 18/2006, byla obviněná Ing. R. H. uznána vinnou trestným činem křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. a trestným činem křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 2 písm. a) tr. zák. Za tyto trestné činy byla odsouzena podle § 174 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, jehož výkon jí byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání jednoho roku.

Obviněná podala proti tomuto rozsudku odvolání proti výrokům o vině a trestu. Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 4 To 259/2007, zrušil výrok o trestu podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. a nově rozhodl tak, že obviněnou Ing. R. H. odsoudil podle § 175 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, jehož výkon jí podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání jednoho roku.

Podle skutkových zjištění obviněná spáchala trestné činy tím, že

1. dne 25. 8. 2003 v 16:00 hodin v P. , okres N. J. , na PČR OO P. v úředním záznamu o podání vysvětlení č. j. ORNJ-1178/PR-TČ-2003 v době prověřování podle § 158 tr. ř., po řádném poučení ze strany policistů PČR OO P. ve smyslu ustanovení § 174 tr. zák., nepravdivě uvedla, že dne 10. 7. 2003 v době okolo 09:55 hodin byla v M. v budově České správy letišť v kanceláři napadena svým tehdejším manželem R. H. tím způsobem, že ji jmenovaný opakovaně narážel na stěnu místnosti, přičemž poté, co následkem napadení upadla na zem, R. H. svého jednání zanechal a odešel, čímž jí mělo být způsobeno zranění s následnou dobou léčení do 20. 7. 2003, přičemž na podkladě uvedených nepravdivých tvrzení bylo dne 22. 9. 2003 policejním radou PČR OŘ SKPV TOOK K. pod ČTS: ORNJ-357/TOOK-V-2003 zahájeno proti R. H. trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák.,

2. dne 2. 10. 2003 ve 13:00 hodin v K. , okres N. J. , na PČR OŘ SKPV TOOK K. v protokolu o výslechu svědka ČTS: ORNJ-357/TOOK-V-2003 a dne 3. 2. 2007 v N. J. na okresním soudě, v průběhu hlavního líčení konaného ve věci sp. zn. 21 T 165/2003, vždy jako svědkyně v trestní věci obviněného R. H. , po řádném poučení ze strany policejního rady PČR OŘ SKPV TOOK K. a samosoudce Okresního soudu v Novém Jičíně ve smyslu ustanovení § 100 a § 101 tr. ř. a §§ 174 a 175 tr. zák., nepravdivě uvedla, že byla dne 10. 7. 2003 v době okolo 10:00 hodin v M. v budově České správy letišť v kanceláři napadena svým tehdejším manželem R. H. tím způsobem, že ji jmenovaný uchopil zezadu za paže a opakovaně ji narážel na stěnu místnosti, přičemž poté, co následkem napadení upadla na zem, R. H. svého jednání zanechal a odešel, v důsledku čehož měla utrpět zhmoždění hlavy v týlní krajině, zhmoždění pravého ramene a oblasti pravé lopatky a zhmoždění a kožní odřeninu v oblasti zevního kotníku levého hlezna s následnou dobou léčení do 20. 7. 2003, přičemž na podkladě nepravdivých tvrzení, které uvedla na PČR OŘ SKPV TOOK K. , byla dne 3. 12. 2003 státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně podána pod sp. zn. ZT 984/2003 obžaloba na obviněného R. H. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 4 To 259/2007, podala obviněná prostřednictvím svého obhájce dovolání do výroku o vině a trestu opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněná namítla, že soudy nesprávně kvalifikovaly skutek, jímž byla uznána vinnou. Poukázala při tom na výpovědi svědků V. H. , M. T. , S. P. , V. N. a V. T. , kteří přišli na místo činu bezprostředně potom, co ji bývalý manžel napadl. Tito svědci vypověděli, že obviněná byla zraněna a nebyla schopna chůze. Obviněná dále uvedla, že v její trestní věci došlo k celé řadě pochybení, zejména k nečinnosti policejního orgánu, což mělo za následek nedostatečné objasnění okolností v době spáchání skutku, kterým měla obvinit svého bývalého manžela. Obviněná také zpochybnila znalecký posudek MUDr. V. K. v trestní věci R. H. vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn 21 T 165/2003, neboť byl vypracován dlouho poté, co mělo ke zranění dojít, a proto vycházel pouze z lékařských zpráv a svých teorií o možném vzniku poranění. Zároveň vytkla Krajskému soudu v Ostravě, že nevyhověl jejímu návrhu na vypracování nového znaleckého posudku. Podle názoru obviněné soudy obou stupňů postupovaly v rozporu se zásadou in dubio pro reo, neboť vzhledem k neobjektivnímu znaleckému posudku MUDr. V. K. a zmíněným svědeckým výpovědím nelze bez pochybností konstatovat, zda se skutek stal či nestal. Obviněná popřela, že by svým jednáním naplnila znaky trestných činů podle § 174 odst. 1 tr. zák. a § 175 odst. 2 písm. a) tr. zák.

Obviněná proto navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k tr. ř. zrušil napadená rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 4 To 259/2007, a Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 4 T 18/2006, a věc vrátil do stadia přípravného řízení nebo do řízení před soudem prvního stupně.

Nejvyšší státní zástupkyně ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že obviněná z části napadá právní závěry soudů, když tvrdí, že ve věci nejde o trestný čin. Ostatní námitky jsou skutkového charakteru, neboť jimi napadá hodnocení důkazů, zejména znaleckého posudku. Je skutečností, že na základě nepravdivé výpovědi obviněné bylo zahájeno trestní stíhání proti R. H. , jejímu bývalému manželovi, který byl však následně zproštěn obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že se skutek stal. Nejvyšší státní zástupkyně shledala zásadní pochybení v tom, že soud prvního stupně v trestní věci obviněného R. H. nesprávně kvalifikoval delikt, pro který byl obviněný stíhán. Podle jejího názoru měl soud postupovat podle § 222 odst. 1 tr. ř. (správně má být odst. 2) a postoupit věc jinému orgánu, neboť nešlo o trestný čin. Obviněná podle nejvyšší státní zástupkyně nepravdivě obvinila R. H. ze spáchání přestupku, nikoliv z trestného činu, což má podle jejího názoru zásadní význam pro trestný čin křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. Na trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 2 tr. zák. tato okolnost nedopadá. V případě tohoto trestného činu nejvyšší státní zástupkyně uvedla, že nevznikly pochybnosti o tom, že obviněná jako svědek v trestním řízení nepravdivě vylíčila průběh incidentu, a že naplnila všechny zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 1 tr. zák.

Nejvyšší státní zástupkyně z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 4 To 259/2007, v celém rozsahu, dále aby zrušil rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 4 T 18/2006, ve výroku o vině v bodě 1. a výroku o trestu, jakož i v dalších výrocích na tyto obsahově navazující, pokud zrušením pozbyly podkladu, a dále aby postupoval podle § 265m odst. 1 tr. ř. a zprostil podle § 226 písm. b) tr. ř. obviněnou Ing. R. H. obžaloby Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně, sp. zn. Zt 1007/2005, pro skutek, v němž je spatřován trestný čin křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák., neboť označený skutek není trestným činem, a aby podle § 175 odst. 2 tr. zák. obviněné uložil přiměřený trest, při zachování ostatních výroků nedotčených.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněné je zjevně neopodstatněné. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Trestný čin křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. spáchá ten, kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání. Trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 2 tr. zák. spáchá ten, kdo jako svědek nebo znalec před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo b) takovou okolnost zamlčí.

Obviněná namítla nesprávnou právní kvalifikaci skutku, jímž byla uznána vinnou. Tuto námitku lze z hlediska uplatněného dovolacího důvodu podle § 265 odst. 1 písm. g) tr. ř. považovat za právně relevantní námitku. Nejvyšší soud České republiky však shledal tuto námitku nedůvodnou, neboť obviněná se v tomto případě opírá o argumenty, které mají zpochybnit skutková zjištění soudů. Obviněná také zpochybnila závěry znaleckého posudku MUDr. V. K. , a poukázala dále na výpovědi svědků, které podporují její obhajobu, že vypovídala o jednání R. H. pravdivě. Těmito námitkami obviněná napadá soudy učiněná skutková zjištění a domáhá se, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, jímž byla uznána vinnou.

Při posuzování viny obviněné z trestného činu křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. se přitom nestačí zabývat otázkou, zda křivě obviněná osoba, skutečně spáchala trestný čin, nebo byla stíhaná nebo odsouzená, ale zda lze prokázat, že pachatel z hlediska subjektivní stránky trestného činu chtěl, nebo si byl vědom, že obviňuje jinou osobu nepravdivě a byl s tím srozuměn a současně chtěl nebo byl alespoň srozuměn s tím, že v důsledku jeho obvinění bude tato osoba trestně stíhána (srov. č. 63/1991 Sb. rozh. tr.).

Z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. je důležitá zejména ta skutečnost, že obviněná Ing. R. H. křivě obvinila svého bývalého manžela R. H. s úmyslem přivodit jeho trestní stíhání. Není přitom rozhodné, zda šlo ve skutečnosti o trestný čin nebo o přestupek. Významná je v tomto případě skutečnost, že šlo o obvinění z trestného činu, nikoliv z přestupku, a že toto obvinění bylo způsobilé přivodit trestní stíhání, a tím vystavit křivě obviněného R. H. reálné hrozbě uložení trestu odnětí svobody v trvání až tří let. V doplnění úředního záznamu o podání vysvětlení Ing. R. H. ze dne 25. 8. 2003 na č. l. 13 spisu vedeného u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 4 T 18/2006 totiž obviněná vyjádřila výslovný souhlas s trestním stíháním R. H. Ze skutkových zjištění soudů nižších stupňů vyplývá, že obviněná vědomě uvedla nepravdivé údaje, které nejenže byly způsobilé vyvolat trestní stíhání osoby, proti níž křivé obvinění směřovalo, ale na základě jejího oznámení bylo skutečně zahájeno trestní stíhání proti R. H. Obviněná tak naplnila všechny znaky trestného činu křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. Protože nepravdivě vypovídala i v postavení svědka v trestním řízení, naplnila rovněž znaky trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175 odst. 2. tr. zák.

Obviněná dále namítla údajné porušení zásady in dubio pro reo, neboť podle jejího názoru nebylo bez pochyby prokázáno, zda se skutek stal nebo nestal. Jedná se o námitku procesně právního charakteru, která svým obsahem nenaplňuje uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Protože napadené rozhodnutí netrpí vytýkanými vadami, Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. dovolání obviněné odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 16. July 2008