JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 515/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. 8. 2002 o dovolání obviněného P. R., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 5 To 50/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 1 T 131/2001, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného P. R. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný P. R. podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 5 To 50/2002, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 1 T 131/2001. Obviněný uvedl, že dovolání podal z důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl, že Okresní soud v Karviné nepostupoval správně při dokazování, protože v hlavním líčení přečetl protokol o výslechu svědkyně M. K., ačkoli pro to nebyly splněny zákonné podmínky podle § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. Dále namítl nesprávnost zjištění, že látkou, kterou předával konzumentům, byl pervitin a že věděl, že některým z těchto osob ještě není 18 let. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek a aby přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud shledal, že jde o dovolání podané ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

V rámci tohoto dovolacího důvodu je možné namítat, že zjištěný skutek byl chybně kvalifikován jako nějaký trestný čin, ačkoli o trestný čin vůbec nešlo nebo šlo o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Není však možné namítat, že skutek byl zjištěn nesprávně. Dovolací důvody vymezené v § 265b odst. 1 písm. a) až l) jsou koncipovány tak, že dovoláním není možné napadat skutková zjištění, postup soudu při provádění důkazů ani způsob hodnocení důkazů.

V posuzovaném případě je dovolání obviněného v celém rozsahu opřeno jen o námitky směřující proti skutkovým zjištěním, která se stala podkladem rozhodnutí, proti postupu při provádění důkazů a proti hodnocení důkazů. Dovolání obviněného neobsahuje žádnou námitku, která by se vztahovala k právní kvalifikaci skutku, který byl zjištěn a popsán v rozsudku Okresního soudu v Karviné. To znamená, že i když obviněný v dovolání formálně odkázal na dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., založil své dovolání na námitkách, které obsahově tento dovolací důvod nenaplňují. Nic na tom nemění okolnost, že obviněný namítl „nesprávné právní závěry o …. vině s uvedenou kvalifikací“, neboť tuto námitku vyvozoval jen jako důsledek namítaného nesprávného zjištění skutkového stavu věci.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek stanovených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Pro úplnost považuje Nejvyšší soud za nutné dodat, že ve vyjádření státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství k podanému dovolání je projeven nesouhlasný názor na jednočinný souběh trestných činů, jimiž byl obviněný uznán vinným, s návrhem, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a aby sám ve věci rozhodl. V dovolání obviněného však nebyla namítána vadná právní kvalifikace skutku, který byl Okresním soudem v Karviné zjištěn, takže dovolání obviněného nebylo vůbec podkladem k tomu, aby Nejvyšší soud meritorně přezkoumával správnost rozhodnutí z hlediska použité právní kvalifikace. Nepřicházelo proto v úvahu, aby Nejvyšší soud jakkoli meritorně reagoval na právní názor ve vyjádření státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. srpna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 14. August 2002