JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 505/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 23. 4. 2008 o dovolání obviněného J. V., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2007, č. j. 23 To 1005/2007-1050, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2007, č. j. 23 To 1005/2007 1052, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 32 T 101/2007 t a k t o :

I. Dovolání podané proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2007, č. j. 23 To 1005/2007-1050, se podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. o d m í t á .

II. Dovolání podané proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2007, č. j. 23 To 1005/2007-1052, se podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. V. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2007, č. j. 23 To 1005/2007-1052, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 32 T 101/2007, a zároveň podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2007, č. j. 23 To 1005/2007-1050, jímž bylo rozhodnuto o jeho propuštění z vazby. Výrok o zamítnutí odvolání obviněný napadl v celém rozsahu. Odkázal na důvody dovolání uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. Vytkl, jak soudy při zjišťování skutkového stavu hodnotily jeho odlišné výpovědi a odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu. Nesouhlas projevil také s tím, jak Krajský soud v Českých Budějovicích postupoval v souvislosti s rozhodnutím o jeho propuštění z vazby, pokud ho zároveň nechal převést do výkonu trestu odnětí svobody. Obviněný se dovoláním domáhal toho, aby Nejvyšší soud zrušil obě napadaná usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, aby zrušil také rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích a aby přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

K výroku pod bodem I

Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 23 To 1005/2007-1050, jímž bylo rozhodnuto, že obviněný se podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. ř. propouští z vazby, není dovolání přípustné. Typy rozhodnutí, proti kterým je dovolání při splnění dalších podmínek přípustné, jsou taxativně uvedeny v § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. ř. Mezi těmito rozhodnutími není uvedeno rozhodnutí o vazbě, a to bez ohledu na způsob, jímž je o vazbě rozhodnuto. Z toho, že výčet v § 265a odst. 2 tr. ř. je úplný, vyplývá, že proti rozhodnutí jiného typu není dovolání přípustné. Tak je tomu i v případě rozhodnutí o vazbě.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného, podané proti usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o jeho propuštění z vazby, podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, aniž z jeho podnětu toto usnesení a jemu předcházející řízení přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř.

K výroku pod bodem II

Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 23 To 1005/2007-1052, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného, je sice dovolání přípustné, avšak obviněný ho podal z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že právním posouzením skutku se míní jeho hmotně právní posouzení (viz dikci ,,... nebo jiném nesprávném hmotně právním ...“). Podstatou právního posouzení skutku jako posouzení hmotně právního je aplikace hmotného práva, tj. trestního zákona, na skutkový stav, který zjistil soud. Významné je, že předmětem právního posouzení je skutek, tak jak ho zjistil soud, a nikoli tak jak se jeho zjištění domáhá dovolatel. V dovolání lze namítat, že skutkový stav, který zjistil soud, nenaplňuje znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Je tedy možné vytýkat p r á v n í vady v kvalifikaci skutkového stavu zjištěného soudem. Mimo rámec dovolacího důvodu pak jsou s k u t k o v é námitky, tj. takové námitky, jimiž se dovolatel snaží dosáhnout jiného hodnocení důkazů oproti tomu, jak je hodnotil soud, tím i změny nebo dokonce zvratu ve skutkových zjištěních soudu a jejich nahrazení jinou verzí skutkového stavu, kterou sám prosazuje. Dovolání tedy nemůže být založeno na tom, že dovolatel nesouhlasí s tím, jak soud hodnotil důkazy, jaká skutková ujištění z nich vyvodil, jak postupoval při provádění důkazů, v jakém rozsahu provedl dokazování apod. Dovolání je mimořádný opravný prostředek určený k nápravě závažných právních vad pravomocných rozhodnutí, a nikoli k tomu, aby skutkový stav byl přezkoumáván ještě třetí soudní instancí.

V posuzovaném případě byl obviněný odsouzen pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a trestný čin podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák. Obviněný v dovolání neuplatnil žádné námitky v tom směru, že by zákonné znaky uvedených trestných činů nebyly naplněny těmi skutkovými zjištěními, která učinil Okresní soud v Českých Budějovicích a která akceptoval i Krajský soud v Českých Budějovicích. Pouze takto koncipované dovolání by korespondovalo se zákonným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Nesouhlas obviněného s tím, jak soudy hodnotily důkazy týkající se toho, jaké množství drog obviněný vyrobil, resp. nabízel a prodal a kterým osobám, není dovolacím důvodem, neboť jde vyloženě jen o skutkové námitky a nikoli o otázku aplikace trestního zákona jako hmotně právního předpisu na skutkový stav zjištěný soudem prvního a druhého stupně.

Protože uplatněné námitky obviněného nejsou dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., logicky z toho plyne, že nejsou dovolacím důvodem ani podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., který byl v této věci uplatnitelný jen ve variantě, která ho váže na některý další důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

Obviněný sice formálně deklaroval dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), 1) tr. ř., avšak jeho námitky svým obsahem těmto dovolacím důvodům neodpovídaly a nebyly pod ně podřaditelné.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného, podané proti usnesení, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl jeho odvolání, podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl bez toho, že by na jeho podkladě toto usnesení a předcházející řízení přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 23. April 2008