JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 454/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. dubna 2008 o dovolání obviněné N. F., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 4 To 85/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 230/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2006, sp. zn. 10 T 230/2005, byla obviněná N. F. uznána vinnou trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a byla podle § 235 odst. 1 tr. zák. odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon jí byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř let.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná N. F. odvolání. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 4 To 85/2007, byl podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušen ve výroku o způsobu výkonu trestu odnětí svobody. Krajský soud podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že výkon uloženého trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1, § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání dvou let.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 4 To 85/2007, podala obviněná prostřednictvím obhájce dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněná namítla, že soudy obou stupňů nesprávně vyhodnotily skutkový stav, což vedlo k nesprávnému hmotně právnímu posouzení skutku jako trestného činu, když vycházely především z výpovědi poškozené I. K. Obviněná uvedla, že poškozenou pouze upozornila na to, že neuhradí-li požadovanou částku, bude se bránit oznámením takového jednání na Policii České republiky. Výpověď poškozené označila za výmysly a dodala, že tato výpověď není podpořena žádnými dalšími důkazy. V závěru dovolání obviněná navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 4 To 85/2007, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že obviněná se dovoláním domáhá na základě změny skutkového zjištění, k němuž dospěly soudy po provedeném dokazování, změny právního posouzení skutku. Námitky obviněné tak stojí mimo rámec dovolacích důvodů stanovených v § 265b odst. 1 tr. ř. Nejvyšší státní zástupkyně proto navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněné N. F. v neveřejném zasedání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že obviněná N. F. podala dovolání z jiného důvodu než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Obviněná sice formálně deklarovala dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak uplatněné námitky svým obsahem tento důvod dovolání nenaplňují. Dovolací soud je vázán skutkovými zjištěními, které ve věci učinily soudy nižších stupňů, a námitky proti skutkovým zjištěním, a tedy i proti hodnocení důkazů jakožto nezbytnému předpokladu vyvození skutkových závěrů soudy, nemohou být předmětem přezkumu v rámci řízení o dovolání.

Nejvyšší soud shledal, že námitky obviněné nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b odst. 1 tr. ř. Proto dovolání obviněné odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. dubna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 16. April 2008