JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 440/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. dubna 2008 o dovolání obviněného J. M. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 3 To 511/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 8 T 187/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2007, sp. zn. 8 T 187/2006, byl obviněný J. M. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a byl podle § 250 odst. 3 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit náhradu škody poškozenému L. H. , částku 775.000,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl poškozený L. H. , odkázán se zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. M. odvolání proti všem jeho výrokům, které bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 3 To 511/2007, zamítnuto podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ostravě podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný namítl, že soudy obou stupňů nesprávně právně kvalifikovaly skutek, neboť z provedeného dokazování není možné dovodit závěr, že spáchal trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 tr. zák. Skutek podle názoru obviněného nevykazuje všechny zákonné znaky trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 tr. zák. Obviněný zejména namítl, že jeho obhajoba nebyla relevantně vyvrácena, přičemž poukázal na výpovědi svědků, které podle něj trpěly vnitřními rozpory a logickými nesrovnalostmi. Dále obviněný odkázal na listinné důkazy, zejména na dohodu o ceně převáděného družstevního bytu a o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu, a tvrdil, že tyto důkazy neprokazují jeho vinu ani nevyvracejí jeho obhajobu o tom, že se jednalo o prázdný formulář, na němž si nechal úředně ověřit svůj podpis. Obviněný dále namítl, že nebylo dostatečně prokázáno, že byla mezi ním a poškozeným skutečně uzavřena smlouva a zároveň, že předmětnou smlouvu podepsal poškozený L. H. V závěru svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2008 sp. zn. 3 To 511/2007, a aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl se závazným právním názorem podle § 265s odst. 1 tr. ř., aby byl obviněný zproštěn obžaloby, nebo aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265m odst. 1 tr. ř. sám rozhodl o zproštění obžaloby.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že skutkový stav věci byl spolehlivě zjištěn a byl správně právně kvalifikován. Soud učinil skutková zjištění nejen na základě výpovědi poškozeného L. H. , nýbrž i výpovědí pracovnic SBD H. D. S. a J. M. a řady listinných důkazů, zejména nájemní smlouvy ze dne 13. 5. 2002, dohody o ceně převáděného bytu, smlouvy o převodu členských práv a povinností ze dne 3. 11. 2003 a dalších. Obviněný sice formálně deklaruje důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak jeho námitky stojí obsahově jak mimo rámec tohoto dovolacího důvodu, tak i mimo rámec ostatních dovolacích důvodů. Podle názoru nejvyšší státní zástupkyně napadené rozhodnutí netrpí žádnou vadou, kterou by bylo třeba odstranit cestou dovolání. Proto nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Nejvyšší soud zjistil, že obviněný uplatňoval obdobné námitky jako v dovolání již v předchozích stadiích trestního stíhání a jak soud prvního stupně, tak zejména odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly (viz č. l. 120 – 122 a 168 – 169 spisu).

Nejvyšší soud shledal, že obviněný sice uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však nenamítal nesprávnost právního posouzení skutku, ale soudům vytkl způsob hodnocení důkazů. Obviněný se tedy dovoláním domáhá, aby na základě odlišného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl stíhán. Dovolací soud je však vázán skutkovými zjištěními, které ve věci učinily soudy nižších stupňů, a námitky proti těmto skutkovým zjištěním, tedy i proti hodnocení důkazů jakožto nezbytnému předpokladu vyvození skutkových závěrů soudy, nemohou být předmětem přezkumu v rámci řízení o dovolání.

Nejvyšší soud shledal, že uplatněné námitky obviněného nenaplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. dubna 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 16. April 2008