JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 409/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. 7. 2002 o dovolání obviněného J. K. , proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 3. 2002, sp. zn. 13 To 439/2001, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 3 T 38/2001 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného J. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. K. podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 3. 2002, sp. zn. 13 To 439/2001, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 18. 7. 2001, sp. zn. 3 T 38/2001.

Nejvyšší soud shledal, že jde o dovolání podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Obviněný sice své dovolání formálně označil za dovolání podané z důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak obsahově své dovolání opřel o námitky, které tento dovolací důvod nenaplňují.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V rámci tohoto dovolacího důvodu je možné namítat, že zjištěný skutek byl nesprávně kvalifikován jako nějaký trestný čin, ačkoli nenaplňoval znaky žádného trestného činu nebo naplňoval znaky jiného trestného činu, než kterým byl obviněný uznán vinným. Není však možné namítat nesprávnost samotných skutkových zjištění, nesprávnost hodnocení důkazů apod. Dovolání jako mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002 zákonem č. 265/2001 Sb. je koncipováno tak, že důvody pro jeho podání se nekryjí s důvody odvolání jako řádného opravného prostředku a nejde jen o třetí instanci v rámci trestního řízení. Charakter dovolání jako mimořádného opravného prostředku se projevuje mimo jiné tím, že ho lze podat jen z některého z taxativně vymezených důvodů uvedených v § 265b tr. ř. Žádný z těchto důvodů nepřipouští možnost napadat skutková zjištění ani hodnocení důkazů.

V posuzovaném případě obviněný zdůvodnil své dovolání v celém rozsahu pouze námitkami, které se týkají skutkových zjištění a toho, jak byly hodnoceny důkazy. Obviněný totiž vytýkal odvolacímu soudu, že „vycházel pouze ze závěrů, které provedl soud prvního stupně a vůbec se nezabýval zhodnocením dalších důkazů a výsledků dokazování, které byly zjištěny a provedeny před soudem prvního stupně a které soud prvního stupně vůbec nevzal v úvahu“. Takto pojaté námitky jsou zcela mimo rámec dovolacího důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a neodpovídají ani jinému dovolacímu důvodu.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného zamítl, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 30. July 2002