JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 290/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v Brně rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 2. července 2002 o dovolání obviněného J. Ch., podaném proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 1. 2002, sp. zn. 9 To 150/01, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dovoláním napadeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího byl obviněný J. Ch. uznán vinným pomocí k trestnému činu podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., za jednání ve výroku tohoto rozsudku uvedené. Za to byl odsouzen podle § 250 odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 2 roky, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 roků.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný včas dovolání z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) a k) tr. ř. V odůvodnění dovolání s poukazem na konkrétní okolnosti případu konstatuje, že celá trestní věc je založená na nesprávném právním posouzení skutku, když se soudy obou stupňů omezily na zjištění, že část textu v předávacím protokolu (ze dne 4. 10. 1996) vyplňoval on, aniž se zabývaly za jakých okolností k tomuto vyplnění došlo, kdy a kde ho měl částečně vyplnit a kdy a kde byl vyplněn zcela. Je toho názoru, že bez tohoto zjištění nelze v žádném případě dospět k závěru o jeho vině, když v tomto směru neexistuje žádný přímý důkaz, ani řada důkazů nepřímých, jež by svědčily o jeho úmyslu poskytnout spoluobviněnému K. pomoc k spáchání trestného činu. Namítá proto, že odvolací soud rozhodl na podkladě „nesprávně a neúplně zjištěného skutkového stavu.„ Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. spatřuje v tom, že jediným důvodem zrušení rozsudku soudu I. stupně a nového rozhodnutí o jeho vině, byla novelizace trestního zákona s účinností od 1. 1. 2002. Navrhl proto, aby byl napadený rozsudek odvolacího soudu zrušen.

Státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, že se obviněný domáhá jiného hodnocení důkazů, než bylo provedeno soudy obou stupňů, ale konkrétní pochybení v právním posouzení skutku nevytýká. Dovolací námitky směřující proti skutkovým zjištěním se ale obsahově nekryjí s žádným z dovolacích důvodů uvedených v § 265b odst. 1 tr. ř. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud v neveřejném zasedání dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že i když obviněný v dovolání formálně poukázal na dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g) a k) tr. ř., jeho konkrétní dovolací námitky tyto důvody nenaplňují.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze pouze namítat, že zjištěný skutkový stav byl chybně posouzen jako trestný čin, ačkoli o trestný čin nešlo, anebo lze namítat, že zjištěný skutek měl být posouzen jako jiný trestný čin. Nelze proto namítat nesprávnost zjištěného skutkového stavu, jímž je dovolací soud vázán a nemůže ho přezkoumávat. Dovolání je mimořádný opravný prostředek sloužící k nápravě závažných procesních a právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř. Omezení dovolání na konkrétní důvody tak zabraňuje tomu, aby se dovolací soud stal další (třetí) instancí a přezkoumával skutkový stav věci, protože toto přísluší pouze soudu I. stupně, případně soudu odvolacímu. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. tak nebyl uplatněn opodstatněně, když obviněný sám výslovně namítá, že odvolací soud rozhodoval na podkladě nesprávně a neúplně zjištěného skutkového stavu a tento měl být příčinou nesprávného právního posouzení věci.

Ani dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. nebyl uplatněn důvodně, protože se uplatní jen v případě, kdy byl rozhodnutím odvolacího soudu o řádném opravném prostředku obviněnému v podstatě odepřen přístup k přezkoumání rozhodnutí soudu I. stupně v odvolacím řízení, protože odvolací soud chybně zamítl nebo odmítl jeho odvolání, aniž rozhodnutí soudu I. stupně z jeho podnětu meritorně přezkoumal. O takovýto případ ale v této věci nejde, protože odvolací soud rozhodl z podnětu odvolání obviněného po přezkoumání rozsudku soudu I. stupně. Skutečnost, že k změně rozhodnutí nedošlo na základě námitek obviněného, ale z důvodu novelizace trestního zákona, přitom není rozhodující a nemůže založit důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř.

Protože obviněný podal ve skutečnosti dovolání z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. ř., bylo podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. července 2002

Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Vydáno: 02. July 2002