JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 260/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2008 o dovolání obviněného J. F. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 9 To 560/2007, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 96/2007, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 3 T 96/2007, byl obviněný J. F. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a byl podle § 247 odst. 3 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou a půl roku, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. F. odvolání, které bylo Krajským soudem v Brně podle § 253 odst. 3 tr. ř. odmítnuto, protože nesplňovalo náležitosti obsahu odvolání.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 9 To 560/2007, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání s tím, že je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř. a že se opírá o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný v dovolání namítal neúplnost skutkových zjištění a nesprávnost hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 5 a 6 tr. ř. Z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 9 To 560/2007, a další postup dovolacího soudu nenavrhl.

Nejvyšší státní zástupkyně v písemném vyjádření k dovolání uvedla, že námitky obviněného, které jsou jen výhradami proti skutkovým zjištěním, by nebylo možné podřadit pod důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nebo pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. ani za předpokladu, že by dovolání bylo přípustné. Podle nejvyšší státní zástupkyně není dovolání obviněného přípustné, protože odvolací soud odmítl odvolání obviněného podle § 253 odst. 3 tr. ř., když nesplňovalo obsahové náležitosti, a věcně se jím tedy vůbec nezabýval. Proti takovému rozhodnutí soudu druhého stupně lze vznášet námitky pouze v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., což však obviněný neučinil. Protože obviněný neuplatnil dovolací důvod, v jehož rámci by mohl napadnout uvedené rozhodnutí odvolacího soudu, navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Zákon připouští dovolání proti pravomocným rozhodnutím vyjmenovaným v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) – h) tr. ř., která považuje za rozhodnutí ve věci samé (s výjimkou některých omezení, např. § 265a odst. 3, 4 tr. ř. nebo § 265p odst. 2 tr. ř.) pouze za předpokladu, že je dán některý z taxativně stanovených důvodů dovolání podle § 265b odst. 1, 2 tr. ř.

Vymezení dovolacího důvodu je obligatorní obsahovou náležitostí podaného dovolání (§ 265f odst. 1 tr. ř.), protože zároveň určuje obsah a rozsah přezkumné činnosti dovolacího soudu (§ 265i odst. 3 tr. ř.). Přestože v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. jsou taxativně uvedeny různé důvody dovolání, neznamená to, že dovolatel může rozhodnutí druhostupňového soudu úspěšně napadat z kteréhokoliv z nich, bez ohledu na způsob rozhodnutí tohoto soudu. Nejvyšší soud v této souvislosti upozorňuje, že zatímco důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení, a je tedy určen k nápravě vad při aplikaci hmotného práva, dovolací důvod podle § 265l odst. l písm. l) tr. ř. spočívá v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k). Smyslem tohoto důvodu dovolání je totiž umožnit oprávněné osobě, aby se domohla přezkoumání věci v řádně vedeném přezkumném řízení, které provedeno nebylo, ač provedeno být mělo, takže dovolatel byl zkrácen na svém právu na přístupu k odvolacímu soudu.

Vzhledem k tomu, že dovolací soud je oprávněn překoumávat jen případná pochybení soudu druhého stupně, lze dovoláním napadat jeho rozhodnutí pouze v tom rozsahu, v jakém byl tento soud oprávněn přezkoumat rozhodnutí soudu prvního stupně. Nepřezkoumával-li odvolací soud správnost rozhodnutí soudu prvního stupně po věcné stránce proto, že ve věci shledal skutečnosti předpokládané v ustanovení § 253 odst. 1 nebo odst. 3 tr. ř., nelze v dovolání uplatňovat námitky týkající se nesprávného právního posouzení skutku ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., protože odvolací soud se touto otázkou nezabýval a nemohl tedy v tomto směru ani pochybit. Dovolání podané pouze z tohoto důvodu by muselo být odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 7 Tdo 1464/2003, publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu C. H. BECK, svazek 3/2004, č. 666).

Nejvyšší soud zjistil, že obviněný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 9 To 560/2007, pouze z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., přestože Krajský soud v Brně nepřezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolání obviněného odmítl pro jeho formální vady podle § 253 odst. 3 tr. ř., aniž by jej věcně projednal. Obviněný tak svým dovoláním nenapadl rozhodnutí soudu druhého stupně v rozsahu, v kterém odvolací soud přezkoumával rozhodnutí soudu prvního stupně, a neuplatnil ani důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Nejvyšší soud z tohoto důvodu dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., protože není přípustné a učinil tak v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 27. February 2008