JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 22/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. 3. 2002 o dovolání obviněného Ing. Š. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2001, sp. zn. 3 To 94/01, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 1/2001 t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného Ing. Š. H. o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Ing. Š. H. podal dne 4. 2. 2002 dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 10. 2001, sp. zn. 3 To 94/01, jímž bylo podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto jeho odvolání proti odsuzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2001, sp. zn. 4 T 1/2001.

Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci není dovolání přípustné.

Dovolání jako mimořádný opravný prostředek bylo nově do trestního řádu začleněno novelou účinnou od 1. 1. 2002 (zák. č. 265/2001 Sb.). Časová působnost trestního řádu se řídí zásadou, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení. V době do 1. 1. 2002 bylo možno pravomocné rozhodnutí napadnout pouze stížností pro porušení zákona nebo návrhem na povolení obnovy řízení. Jestliže dovolání bylo zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, znamená to, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen tehdy, nastanou-li podmínky pro jeho podání až po 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. Pro shora uvedený závěr, tj. že dovolání lze podat jen proti rozhodnutím, která nabyla právní moci v době od 1. 1. 2002 svědčí i ta okolnost, že přechodná ustanovení zák. č. 265/2001 Sb. neupravují možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona.

Z výše uvedených skutečností pak vyplývá, že pokud napadené usnesení nabylo právní moci dne 23. 10. 2001, a bylo doručeno obhájci dne 5. 12. 2001 a obviněnému dne 7. 12. 2001, nelze proti němu podat dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl jako nepřípustné, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení ve smyslu § 265i odst. 3, 4 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann

Vydáno: 12. March 2002