JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 171/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. 5. 2002 o dovolání obviněného K. R., podaném v trestní věci Městského soudu v Praze sp. zn. 46 T 22/2000 proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 1. 2002, sp. zn. 5 To 135/01, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného K. R. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

V trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 T 22/2000 podal obviněný K. R. prostřednictvím svého obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 1. 2002, sp. zn. 5 To 135/01. Uvedl, že dovolání podal z důvodu stanoveného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že i když obviněný v dovolání formálně namítl dovolací důvod stanovený § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., opřel své dovolání o námitky, které obsahově tento dovolací důvod nenaplňují.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. záleží v tom, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Podle tohoto ustanovení je tedy možné namítat, že zjištěný skutkový stav byl chybně posouzen jako trestný čin, ačkoli zjištěný skutek nevykazuje znaky žádného trestného činu a o trestný čin tudíž nejde, anebo je možné namítat, že zjištěný skutek měl být správně posouzen jako jiný trestný čin. V žádném případě však nelze namítat nesprávnost samotného zjištění skutkového stavu.

V posuzované věci obviněný ale v celém rozsahu uplatnil v podaném dovolání jen námitky proti tomu, jak byl zjištěn skutkový stav a jak byly v rámci zjišťování skutkového stavu hodnoceny důkazy. Jeho námitky se soustředily jen proti správnosti zjištění, že se dopustil skutku, jímž byl uznán vinným. Z toho, jak jsou dovolací důvody koncipovány v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř., je zřejmé, že dovolání nemůže směřovat proti hodnocení důkazů ani proti skutkovým zjištěním, na jejichž podkladě bylo rozhodnuto.

Nejvyšší soud proto odmítl dovolání obviněného, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadený rozsudek a předcházející řízení podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 29. May 2002