JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 152/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 6. února 2008 o dovolání, které podal obviněný J. K., roz. P., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 31. 7. 2007, sp. zn. 2 To 293/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7 T 28/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 10. 4. 2007, sp. zn. 7 T 28/2006, byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. a byl odsouzen podle § 224 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost, aby nahradil poškozeným P. S., a V. S., škodu ve výši 67.740,50 Kč.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. K. odvolání proti všem jeho výrokům. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 31. 7. 2007, sp. zn. 2 To 293/2007, jeho odvolání zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 31. 7. 2007, sp. zn. 2 To 293/2007, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. Dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je podle obviněného naplněn tím, že v předcházejícím řízení byl dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl, že soudy obou stupňů nesprávně posoudily subjektivní stránku trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák., protože nesprávně hodnotily důkazy, zejména znalecký posudek a považovaly za důkazy skutečnosti, které podle trestního řádu nemohou být považovány za důkaz. Ohradil se také proti tomu, že jednání dalších dvou osob, které se podle něj dopustily obdobného jednání, byla projednána pouze v přestupkovém řízení. Z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 31. 7. 2007, sp. zn. 2 To 293/2007, a rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 10. 4. 2007, sp. zn. 7 T 28/2006, a aby přikázal Okresnímu soudu v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit. S poukazem na tento dovolací důvod totiž nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištění skutkového stavu či prověřovat úplnost povedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 5 a 6 tr. ř. či namítat jiné porušení trestního řádu (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/2003).

Dovolání z důvodu podle § 265l odst. l písm. l) tr. ř. lze podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k) .

Nejvyšší soud shledal, že obviněný sice uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř., ale napadl především pouze skutková zjištění učiněná soudy ohledně spáchaného skutku. Obviněný se dovoláním domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl odsouzen. Skutková zjištění však nemohou být předmětem přezkumu v rámci řízení o dovolání. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. není naplněn námitkami, které jsou polemikou se skutkovým zjištěním soudů, se způsobem hodnocení důkazů nebo s postupem při provádění důkazů (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 7 Tdo 686/2002).

Dovolání obviněného obsahuje jedinou námitku, kterou lze podřadit pod důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., a sice, že soudy nesprávně posoudily subjektivní stránku trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Nejvyšší soud tuto námitku shledal nedůvodnou. Zjistil totiž, že soudy obou stupňů učinily správný právní závěr o zavinění formou vědomé nedbalosti podle § 5 písm. a) tr. zák. na základě skutkových zjištění vyplývajících z provedeného dokazování a tento závěr ve svých rozhodnutích v souladu se zákonem odůvodnily.

K výtce obviněného, že jednání dalších osob bylo posouzeno jiným způsobem, Nejvyšší soud podotýká, že tuto námitku nelze podřadit pod uplatněný důvod dovolání. V předmětné věci byla podána obžaloba jen pro jednání obviněného, které soudy posoudily jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. Nejvyšší soud nemůže vzhledem k obžalovací zásadě (§ 2 odst. 8 tr. ř.) vůbec přezkoumávat jednání dalších osob, jejichž věci byly projednány v přestupkovém řízení a ve věci obviněného nevystupují jako obvinění.

Nejvyšší soud z těchto důvodů dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., protože rozhodnutí napadené dovoláním netrpí vytýkanými vadami. O dovolání rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. února 2008

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Vydáno: 06. February 2008