JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1506/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. 12. 2006 o dovolání obviněné B. R., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 5. 2006, sp. zn. 6 T 184/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněné B. R. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněná B. R. podala prostřednictvím obhájce dovolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 5. 2006, sp. zn. 6 T 184/2005. Tento rozsudek napadla v celém jí se týkajícím rozsahu. S odkazem na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se domáhala toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek a aby přikázal nové projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Z tohoto ustanovení je jasné, že rozhodnutím, proti kterému lze podat dovolání, je rozhodnutí soudu druhého stupně. Obviněná však dovolání podala proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 jako soudu prvního stupně. Tento rozsudek ve svém podání výslovně označila za rozhodnutí, proti kterému podává dovolání, výslovně ho uvedla jako „napadený rozsudek“, a to i v závěrečném návrhu. Uplatněné námitky pak výslovně orientovala tak, že směřovaly proti tomuto rozsudku.

Z ustanovení § 265a odst. 1 tr. ř. à contrario plyne, že dovolání není přípustné proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Obviněná patrně považovala rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 za rozhodnutí ve věci samé a podala proto dovolání proti tomuto rozsudku, a to přesto, že tento rozsudek nabyl právní moci usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 6 To 291/2006, jímž byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta odvolání podaná proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, mezi nimi i odvolání obviněné. Otázku, co se za této situace rozumí rozhodnutím ve věci samé, upravuje ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř. Podle § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. se rozhodnutím ve věci samé rozumí rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek mimo jiné proti rozsudku. To znamená, že v posuzovaném případě bylo rozhodnutím ve věci samé usnesení Městského soudu v Praze. Toto usnesení obviněná dovoláním nenapadla.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek. Podává se tedy proti pravomocnému rozhodnutí. V podmínkách dvojinstatnčního řízení se podává proti rozhodnutí, kterým byla právní moc konstituována. Tímto rozhodnutím je vždy rozhodnutí soudu druhého stupně. Rozhodnutí soudu prvního stupně je součástí předcházejícího řízení a nemůže být v dovolacím řízení přezkoumáváno bez toho, že by dovolání bylo podáno proti rozhodnutí soudu druhého stupně.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. nepřípustné dovolání obviněné odmítl, aniž z jeho podnětu napadený rozsudek meritorně přezkoumal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 14. December 2006