JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 7 Tdo 1500/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 3. 12. 2008 o dovolání obviněné S. F. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. 9 To 502/2007, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 4 T 91/2003 t a k t o :

Podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. se dovolání obviněné S. F. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň – město ze dne 5. 2. 2007, sp. zn. 4 T 91/2003, byla obviněná S. F. uznána vinnou trestným činem pojistného podvodu podle § 250a odst. 1, 3 tr. zák. a odsouzena podle § 250a odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody na deset měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. l tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu stanovenou podle § 59 odst. l tr. zák. na osmnáct měsíců. V návaznosti na to bylo výrokem podle § 228 odst. l tr. zák. rozhodnuto o náhradě škody. Části obžaloby byla obviněná S. F. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěna, na což navazoval výrok o uplatněném nároku na náhradu škody podle § 229 odst. 3 tr. ř. Kromě toho bylo rozsudkem rozhodnuto ohledně dalších šesti obviněných.

Odvolání obviněné S. F., podané proti odsuzujícímu výroku o vině a navazujícím výrokům, a odvolání dalších čtyř obviněných byla usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. 9 To 502/2007, podle § 256 tr. ř. zamítnuta.

Obviněná S. F. podala prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni. Napadla výrok o zamítnutí svého odvolání. Odkázala na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. l písm. g) tr. ř. Namítla nedostatek subjektivní stránky trestného činu. V této souvislosti poukázala na nízký stupeň svého intelektu a na podporu tohoto argumentu připojila k dovolání zprávu o svém psychologickém vyšetření. Obviněná S. F. se dovoláním domáhala toho, aby Nejvyšší soud ohledně ní zrušil rozhodnutí obou soudů a aby přikázal Okresnímu soudu Plzeň – město její věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněné S. F. je zjevně neopodstatněné.

Trestného činu pojistného podvodu podle § 250a odst. l tr. zák. se dopustí mimo jiné ten, kdo při uplatnění nároku na plnění z pojistné smlouvy uvede nepravdivé údaje. K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění (§ 3 odst. 3 tr. zák.). Podle § 250a odst. 3 tr. zák. je přísněji trestný pachatel, který způsobí uvedeným činem škodu nikoliv malou (takovou škodou se podle § 89 odst. 11 tr. zák. rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč).

Jako trestný čin pojistného podvodu podle § 250a odst. 1, 3 tr. zák. byl posouzen skutek, který podle zjištění Okresního soudu Plzeň – město, z nichž v napadeném usnesení vycházel i Krajský soud v Plzni, spočíval v podstatě v tom, že dne 24. 1. 2000 kolem 20,30 hodin mezi obcemi L. a P. zinscenovaly obviněné M. G. a L. S. dopravní nehodu mezi vozidlem zn. BMW 316 a vozidlem zn. Fiat Uno, na základě toho obviněná S. F., na kterou bylo vozidlo zn. BMW 316 převedeno, podala dne 28. 1. 2000 u Č. p., a. s., pobočka P., vyplněný a dnem 26. 1. 2000 datovaný tiskopis pro uplatnění nároku poškozeného, který vyplnila společně s obviněným M. F. a v němž svým podpisem stvrdila, že sama dne 24. 1. 2000 s vozidlem zn. BMW 316 při cestě z obce L. do obce P. havarovala, přičemž tímto tiskopisem uplatnila nárok na náhradu škody na vozidle zn. BMW 316 z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla obviněné L. S., tj. vozidla zn. Fiat Uno, ačkoli věděla, že dopravní nehoda byla zinscenována, a Č. p., a. s., poskytla ve prospěch obviněné S. F. pojistné plnění v částce 179 728 Kč (bod I/b rozsudku).

Uvedený skutkový stav evidentně naplňuje znaky trestného činu pojistného podvodu podle § 250a odst. 1, 3 tr. zák. i z hlediska subjektivní stránky. Úmyslné zavinění obviněné S. F. jasně vyplývá ze zjištění, že podepsala a pojišťovně předložila vyplněný tiskopis, jehož obsahem byl požadavek na náhradu škody na vozidle a taková tvrzení o nehodě, o kterých obviněná věděla, že jsou nepravdivá. Přitom podpis obviněné se nacházel bezprostředně po výslovném prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé. Šlo o poměrně jednoduchý tiskopis, který nekladl žádné extrémně vysoké nároky na vyplnění pravdivými údaji. Závěr soudů o úmyslném zavinění obviněné se nijak nevymyká zjištěním, která ohledně její osoby vyplynula z důkazů. Obviněná je absolventkou středního odborného učiliště elektrotechnického a byla zaměstnána jako prodavačka. Z toho je zřejmé, že její intelektuální úroveň byla dostatečná k tomu, aby jí byla jasná podvodná povaha celé akce, do které se nechala zapojit. Soudy výstižně poukázaly také na zjištění, že vozidlo zn. BMW 316 bylo ve vlastnictví obviněné a že obviněná proto měla odpovídající představu o tom, jak je s ním nakládáno.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud zjevně neopodstatněné dovolání obviněné S. F. podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. odmítl.

Výsledek psychologického vyšetření, který obviněná předložila společně s dovoláním, je novým důkazem. Takový důkaz lze při splnění podmínek uvedených v § 278 odst. l tr. ř. uplatnit s případným návrhem na povolení obnovy řízení. V dovolacím řízení se Nejvyšší soud zabývá otázkou správnosti právního posouzení skutku ve vztahu k tomu skutkovému stavu, který zjistily soudy prvního a druhého stupně, a nijak nepřihlíží k tomu, zda by tento skutkový stav mohl být dotčen nově uplatněnými důkazy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec

Vydáno: 03. December 2008